Opinie

Opinie

Onlangs was er in ons plaatselijke blad te lezen dat de illegale activiteiten van Vebra in de Vredepeel te legaliseren zijn. Vebra had illegaal gebouwd. Bouwen buiten het bouwblok en de activiteit in de melkfabriek hoorde niet tot de toegestane activiteiten binnen de bestemmingsregels. Duidelijk verhaal zou je zeggen en de gemeente Venray had in 2021 geroepen “tot hier en niet verder”.

Een bemoedigend signaal voor de burger. Eindelijk laat de gemeente eens haar tanden zien. Er werd een halt toegeroepen aan de brutaliteit van een aantal ondernemers binnen de gemeente Venray. Gewoon doen en daarna legaliseren was heel gewoon in het verleden binnen Venray. Op de gemeente had immers het CDA het al 10-tallen jaren voor het zeggen. CDA had geen problemen met de agrarische praktijken en het in tientallen jaren gedicteerde CDA beleid had een ambtenarenkorps gecreëerd die dat ook normaal was gaan vinden. Legaliseren kon je in Venray leren!

Bovenstaande maakt wederom duidelijk wie het binnen Venray voor het zeggen heeft. Niet de gemeente maar de vermogende ondernemers.

Een aantal voorbeelden:

Op een natuurbegraafplaats staan al jaren illegale bebouwingen en dit is bekend bij de gemeente Venray. Die doet niets (of is er toch weer een plan om te legaliseren?);

Een natuurelement in het Loobeekdal nabij de Brabander wordt door een boer aan de grond afgemaaid. Dit had strafrechtelijk aangepakt kunnen worden. De gemeente Venray kijkt of de begroeiing weer vanzelf op komt. Foei boer niet meer doen!, was het spannendste wat Venray er van kon maken.

De zelfde boer zet de zaagmachine in een bos aan de Endepoel om te dunnen, maar de provincie noemt dit geen dunnen meer maar vellen. Foei boer, we gaan het echt 2 jaar aankijken of het bos nog wat wordt en zo niet moet je wat boompje herplanten!

Een grote ontgronding tussen de Merseloseweg en de Beekweg wordt in eerste instantie met straffe hand aangepakt door de gemeente Venray. Door een juridisch gevecht loopt daar weer de lucht uit. Weer een stukje Loobeekdal hydrologisch qua bodemstructuur verwoest.

Een sloot illegaal gegraven in het Venrays Broek moet nog vergund worden. Venray werkt daar vrolijk aan mee.

Een laatste voorbeeld is de grootschalige ontgronding die rondom de voormalige stort in het Venrays broek heeft plaats gevonden. De provincie krabt zich op dit moment achter de oren wat daar is gebeurd. Waterschap en gemeente Venray mogen hier uitleg over geven. Ontgronden mag alleen als er maatschappelijk belang mee wordt gediend. Wederom een actie van een boer die onder de schaduw van een maatschappelijk project, herinrichting Loobeekdal, zijn eigen invulling gaf aan de uitvoering, kennelijk met toestemming van het Waterschap. Zoals al door een raadslid is gezegd dit heeft niets meer met een beekdal te maken maar meer met een biljartlaken polder. Dit laatste geval veroorzaakt ook nog schade aan de woningen van burgers. Er zijn tienduizenden kuubs grond verplaatst. De voor een beekdal zo belangrijke bodemstructuur is kapot getrokken en de oude normaal natte turflaagjes in de bodem vallen droog, oxideren en verdwijnen. Huizen die er al 100 jaar staan beginnen plots scheuren te vertonen. Schandalig!

De praktijken van eerst doen en daarna legaliseren slaan het fundament weg onder het vertrouwen van de burger. Die pikt naadloos op hoe het werkt binnen Venray. Dit heeft ook consequenties. Als de afdeling handhaving van de gemeente Venray aanklopt dat de tuinafscheiding 20 centimeter te hoog is kan die “opzouten”. Een bijgebouwtje nodig voor de scootmobiel van opa, die door de zorgcrisis maar weer in huis is genomen, kan worden afgebroken. Nee opzouten! Wat lampen om een paardenloop bak waardoor de vleermuisjes de weg kwijtraken in de nacht mag niet? Opzouten gemeente Venray. Een boom die in de weg staat op de oprit van een huis mocht niet om? Opzouten gemeente Venray.

Dus beste burgers van Venray, als handhaving bij je op bezoek komt voor een futiliteit laat ze opzouten met de mededeling dat eerst de lopende gevallen maar eens opgelost moeten worden. Het selectief handhaven is oorzaak van het ontstaan van het beeld van een onbetrouwbare en onprofessionele gemeentelijke organisatie.

Conclusie is dan ook dat het grote geld de eigenaar is van de regels binnen onze samenleving. Binnen de gemeentelijk en provinciale organisatie wordt dan ook voornamelijk de zakelijke sector bediend. De gewone burger is een asset voor in de fabriek en afromen van belasting centen. Alles ten dienste van de business case van de ondernemers.

“Mocht u als betrokken burger nog enige hoop koesteren dat het in Limburg goed komt, helaas. Na de vele bestuurlijke integriteitskwesties en crises bij en in de provincie, waar met name CDA’ers bij betrokken waren, is het alweer enige tijd dezelfde dempende koers: niets (willen) zien, niets (willen) horen, niets (willen) doen”.

Bovenstaand een citaat uit een recent artikel op de website van Venlo-Transparant. Het volledige artikel kunt u lezen op dit webadres Meldpunt bestuurscultuur 2.0 (venlo-transparant.nl)

Een déjà vu met het onderzoek van de commissie Visser. Visser heeft in voorloper van het onderzoek Hordijk onderzoek gedaan. In totaal ging het toen om 286 meldingen afkomstig van 144 personen. Conclusie destijds, 286 meldingen over integriteit kwesties en niets aan de hand want Engelen bestaan niet.

Door experts is vastgesteld dat het onderzoek door Visser niet deugde.

Afbeelding1

Hordijks bevindingen zullen volgen in kwaliteit op Vissers onderzoek. Hordijks onderzoek deugt niet. Het heeft wederom het doel om zaken vooral onder de mat te houden. Het nieuwe meldpunt bestuurscultuur 2022 ontving 89 meldingen en wederom niets aan de hand. Alleen al statistisch gezien zeer onwaarschijnlijk.

Bestuurders in Limburg kunnen, met de rapportage Hordijk in de hand als schaamlapje, wederom met droge ogen zeggen dat we weer vooruit kunnen.

Roemer geeft hiermee een signaal af dat hij ook niet met het verleden af wil rekenen net zoals zijn voorgangers Bovens en Remkens. De schimmige praktijken in Limburg zullen blijven bestaan en de beerput blijft pruttelen voor onderzoeksjournalisten die ook het onderzoek door Hordijk weer onder de loep gaan nemen.

En ondertussen vragen de bestuurders zich af waarom het vertrouwen van de burgers in de overheid zulks een dieptepunt heeft bereikt. Stinkdossiers worden vooral door burgers en onderzoeksjournalisten boven water getild. 

Bestuurders hebben daar geen behoefte aan want “die willen vooral door”.
 

Voor de echte diehard (lees: volhardend persoon)  hierbij nog een link naar het artikel Catch and Kill uit 2022

Catch and Kill (venray-transparant.nl)

Beste Persdesk,

Wij ondersteunen uw stelling dat er zorgvuldig met privacy moet worden omgegaan volledig. Wij hebben dan ook onmiddellijk actie ondernomen op uw verzoek zoals verwoord in uw email hieronder. De betreffende ambtenaren zijn niet meer als zodanig te herkennen in het artikel “Dikke foei” gemeente Venray. Het beschermen van persoonsgegevens heeft de gemeente Venray hoog in het vaandel staan zo te zien. Wij ondersteunen dat van harte en mogen er vanuit gaan dat de gemeente zich ook inspant om de privacy van burgers te beschermen. Goed dat onze gemeente Venray-Transparant scherp houdt en daarmee de bedoeling van de Europese Privacywetgeving actief onder de aandacht brengt.

Persdesk

Als u het ons toestaat toch een kleine kanttekening. Zoals u wellicht weet zijn de onderzoekers van Venray-Transparant bijzonder geïnteresseerd in het wel en wee binnen de gemeente Venray. Een mooie bron van informatie is natuurlijk de website en vooral de raadsinformatie site. Toch een kleine tip! Bezoek eens navolgende informatie:

https://venray.raadsinformatie.nl/document/11748258/2/Omwonenden+Venrays+Broek+-+Brief+aan+gemeenteraad+Venray+GEANON

Voor het gemak is er een screenshot gemaakt van de opsomming van de vriendelijk groetende burgers onder deze brief. Wij nemen aan dat dit een poging is om de privacy van een aantal burgers te beschermen. Niet echt gelukt zo te zien ☹. U zult begrijpen dat er een onbehagen ontstaat of dit een eenmalige omissie is of dat dit een structureel probleem is. Wij verzoeken u dan ook de informatie-sites te bekijken en daar waar deze foutjes nog meer staan en onmiddellijk actie te ondernemen. Dit bent u ook verplicht als gemeente. Als u het niet erg vindt blijven wij nog even anoniem totdat de privacy van burgers ook daadwerkelijk beschermd is bij de gemeente Venray.

Afbeelding2

 

Ps.: wij gaan ervanuit dat Persdesk geen naam is van een persoon? Stel je voor dat we weer in de fout gaan.....

In een voorgaand artikeltje heeft u e.e.a. over perceelprijzen op ANNAHAEGHE kunnen lezen. Het blijkt dat de bewoner op Parklaan 17 een heel gunstige prijs van €284,--/m2 heeft gekregen. Deze prijs steekt in schril contrast af tegen die van de buren op Parklaan 15. De buren hebben nl. €439,—/m2 moeten betalen. Een verschil van €154,—/m2, wat toch best veel is. De eigenaar van Parklaan 19 heeft €80,--/m2 meer betaald dan die van Parklaan 17.

Steekproef St Anna huisnummers

Er is een vraag binnen gekomen van Patricia (echte naam bekend bij VT). Patricia’s perceel heeft meer dan €400,--/m2 gekost. De vraag luidde “Heb ik met mijn hoge m2 prijzen de lage prijzen moeten compenseren van de buurtbewoners op Annahaeghe”? Uiteraard is dit niet met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden. Feit is dat op de 15 percelen van de steekproef een gemiddelde m2 prijs van €360,-- is betaald. Dit zal het bedrag voor Renschdael zijn om de business case winstgevend te maken. Dus vanuit ijkpunt €360,--/m2 hebben de kopers die meer hebben betaald dan deze €360,--/m2 de minderkosten voor de kopers onder de 360,--/m2 betaald. In zekere zin zou je vanuit dit gezichtspunt kunnen stellen dat het antwoord op de vraag van Patricia “ja” moet luiden. In onderstaande grafiekje is het nog eens in beeld gebracht. De eigenaren van de percelen boven de rode lijn hebben meer dan €360,--/m2 betaald en die eronder minder dan €360,--/m2. Echter dit is nog steeds een aanname, dus navraag bij de firma Renschdael zou hier meer duidelijkheid kunnen verschaffen voor Patricia.

M3 prijzen op gemiddelde 360

Venray-Transparant heeft inmiddels ook aanwijzingen gekregen wie op Parklaan 17 woont. Het blijkt een voormalig wethouder van het CDA. Ze heeft 728m2 bouwgrond gekocht voor €207.005 in 2021. De akte van levering voor het perceel is gedateerd op 19 april 2021. Hier levert Renschdael aan de destijds in functie zijnde CDA wethouder. Vergeleken met de leveringsacte van perceel Parklaan 15 & 19 zijn er geen afwijkende leveringsvoorwaarden gevonden. Dus blijkbaar geen redenen die een goedkopere levering van perceel 17 zouden rechtvaardigen. Enigst opvallende is dat er een akte van clérical error aan de leveringsacte is toegevoegd. Dit ging over erfdienstbaarheid en dat is geen reden om de grondprijs te drukken.

Dat de voormalig wethouder ook bestuurlijk met St. Anna c.q. Renschdael te maken heeft gehad blijkt uit de adviesnota van het college van B&W van 28 juni 2021. Het college van B&W adviseert de Commissie Wonen en de Raad Renschdael meer bewegingsruimte te geven op het St Annaterrein. Sterker nog het college van B&W adviseert de Commissie Wonen en de Raad dit advies voor kennisgeving aan te nemen. Op commentaar zitten ze blijkbaar niet te wachten. Samengevat wordt de firma Renschdael meer bewegingsruimte gegund op het St. Annapark. Het college B&W geeft de vrije hand aan Renschdael wat natuurlijk wel fijn is voor een projectontwikkelaar. De Commissie Wonen en de Raad nemen het advies dan ook ter informatie aan en het college van B&W loodst de case hiermee handig langs de gemeenteraad.

De argumenten van het college van B&W in de adviesnota:

1. De ontwikkeling van extra woningen sluit aan bij de ambities van het Programma ‘Koers op Wonen’ om de woningbouw te versnellen en het woningtekort te verminderen. Door hierbij in te zetten op verschillende woningtypen en -segmenten kan tevens tegemoet worden gekomen aan de kwalitatieve woningbehoefte.

2. Met het vergroten van het woningaantal op St. Annapark ontstaan er voor de Renschdael Groep meer mogelijkheden om tot een duurzame invulling te komen van de bestaande (waardevolle) gebouwen op St. Annapark. Door de nadruk te leggen op woon- en zorgfuncties in combinatie met horeca, dienstverlenende en culturele functies ontstaat hier een uniek woonmilieu, in een prachtig groen park op loopafstand van het centrum van Venray.

3. De extra woningbouw past binnen de eerder vastgestelde ruimtelijke kaders voor het St. Annapark, zoals de Stedenbouwkundige en Landschapsvisie en het beeldkwaliteitsplan. De belangrijkste afwijking van het bestemmingsplan is gelegen in het toegestane aantal (zorg) woningen. De kernwaarden, het groene karakter en de inrichtingsprincipes met verschillende deelgebieden/clusters en de centrale ontsluitingsstructuur blijven overeind. Wel is het noodzakelijk om een aantal eerder uitgevoerde onderzoeken te her-beschouwen.

4. Omwille van de snelheid en flexibiliteit bestaat de voorkeur om separate ruimtelijke procedures te doorlopen in plaats van een integrale herziening van het bestemmingsplan St. Annapark. Hiervoor geldt een aantal randvoorwaarden zoals een goede ruimtelijke onderbouwing en een zorgvuldige omgevingsdialoog. Ook dient een nieuwe anterieure overeenkomst te worden gesloten.

Principeverzoek meer woningbouw St Annapark 28 juni 2021

Woensdag 30 juni 2021 was een gedenkwaardige avond voor de Venrayse gemeenteraad. Wethouder Loonen legde de gemeenteraad uit dat “een beetje belangenverstrengeling” helemaal niets betekende. Onderzoeksbureau Berenschot had onderzoek gedaan naar de wethouder en in “de Loobeekdeal“ enige schijn van belangenverstrengeling vastgesteld. Hij zag het als een politieke afrekening. Ook de collega CDA wethouder Anne Thielen was zeer verontwaardigd en kon in dit landschap van onveilige dynamiek niet meer haar werk doen. Ze stapten er samen uit die avond.

Vervolgens werd op donderdag 1 juli de adviesnota Woningbouw St. Annapark openbaar.

Heeft zich hier destijds, parallel aan de zwanenzang van de CDA wethouders, nog een tweede discutabel proces voltrokken? Op 28 juni de adviesnota ingediend, op 30 juni beide CDA wethouders opgestapt en op 1 juli vrijgave van de adviesnota naar de raad die het in september van dat jaar voor kennisgeving aanneemt. Om de case nog een keer in perspectief te zetten hieronder een verwijzing naar het Venray-Transparant artikel “Hoe zou een gemeente moeten functioneren?”

Het functioneren in het kort:

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit is het college van B&W, waarbij de burgemeester voorzitter is van dit college. De burgemeester heeft ook eigen taken en bevoegdheden. Tevens is hij voorzitter van de gemeenteraad.

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of financiën. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

De gemeenteraad controleert het werk van de wethouder. Vindt de raad dat de wethouder zijn of haar werk niet goed doet? Dan kan dit ertoe leiden dat de wethouder de laan uit wordt gestuurd.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw, industrieterreinen of de hoogte van de belastingen.

Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. Het individuele gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Zij/hij heeft haar/zijn voelsprieten in de samenleving en weet wat er speelt. Dat met de activiteiten op het St Annaterrein door Renschdael grote bedragen publiek geld gemoeid zijn staat vast. De eerste anterieure overeenkomst van een paar jaar terug is ook handig weg gehouden bij de gemeenteraad. We gaan eens kijken of dat er bij de volgende anterieure overeenkomst wel opgelet wordt.

Krijgt u nu ook zo een onbehagelijk gevoel dit alles zo overziend? Waarom betaald Patricia zoveel meer voor de bouwgrond? Komen de wethouders in Venray alleen op voor de belangen van het taakgebied of worden er ook andere belangen gediend? Zijn de burgers op het St Annaterrein aan willekeur overgeleverd? Op een schroefje verkeerd aan het huis in strijd met het bestemmingsplan St. Anna kan Renschdael zonder tussenkomst van een rechter €50.000,-- opeisen bij de huiseigenaar! Is de voormalig wethouder Thielen door Renschdael beloond met een lagere m2 prijs? Is er ook een beloning geweest voor andere leden van het college van B&W? De gemeenteraad Venray heeft nog wat te doen zo te zien.

Het mestoverschot en de gevolgen daarvan

Het Nederlandse mestoverschot is in feite een overschot van ‘nutriënten‘: stikstof en fosfor. Die zijn aanwezig in kunstmest en in de grondstoffen van veevoer als granen en soja, aangevoerd van zowel binnen als buiten Europa. De geproduceerde dierlijke mest zorgt voor een verzadiging van de bodem. Vooral in de jaren 70 en 80 bevatte het veevoer zoveel fosfor dat dat nu nog merkbaar is in de bodem. Ondertussen probeert het Ministerie van Landbouw om de uitzondering om extra veel mest te mogen uitrijden op het land verlengd te krijgen. Met de dreigende waterkwaliteitscrisis (Nederland heeft de twijfelachtige eer om in Europa de slechtste waterkwaliteit te hebben) in het achterhoofd en de maatregelen die daar nog allemaal voor nodig zijn is dit natuurlijk dweilen met de kraan open. Immers bijna de helft van de watervervuiling heeft te maken met stikstof en fosfor als gevolg van overbemesting. Echter, het door velen als grootste overlast ervaren aspect van overbemesting is toch wel de stankoverlast, met name van varkens-en pluimveehouderijen. Tevens van pas met drijfmest behandelde akkers waar mais en raaigras gekweekt wordt en waarvoor dus de melkveehouderij verantwoordelijk is. Nederland is de lantaarndrager met het in stand houden van habitattypen in Europa. De druk op de natuur door het intensieve gebruik van ons kleine kikkerlandje is enorm. Ook in Venray is de afbraak van natuurwaarden een continue proces. Denk hierbij aan het St Annapark en de stort in het Venrays Broek waar de natuur tientallen jaren zijn gang heeft mogen gaan en nu weer ingeruild wordt voor een zonnepark.

Stikstof in perspectief 2

De gevolgen van de stikstofcrisis voor de regio Venray

Als de stikstofplannen van minister van de Wal in de huidige vorm doorgang vinden, ongecorrigeerd door de aanpassingen gesuggereerd vanuit het Ministerie van Financiën, gaat dat grote gevolgen hebben voor de veehouderijen in de gemeente Venray. Er zal ruim 50% aan stikstofreductie moeten plaatsvinden. De directe nabijheid van Natura2000-gebieden zoals Boschhuizerbergen en Maasduinen is hier mede debet aan. De boosheid en bezorgdheid die de betreffende veehouders al kenbaar hebben gemaakt bij het college van B&W is begrijpelijk. Tegelijkertijd moeten we toch ook constateren dat de bestaande situatie niet zover had mogen komen en dat verleende vergunningen niet hadden mogen worden verleend. De jarenlange klachten over stankoverlast, fijnstofvervuiling en gezondheidsschaden dientengevolge werden zelden of nooit echt serieus genomen. Steeds wogen de boerenbelangen zwaarder. Dit had natuurlijk alles te maken met hoe de macht in deze regio verdeeld is. Het positieve aan deze crisis is misschien dat het met name de veehouders dwingt om creatief om te gaan met de situatie. Mogelijke oplossingen zijn te vinden in samenwerkingsverbanden tussen akkerbouwers en veehouders met als doel regionaal voedselaanbod te bewerkstelligen voor vaste klanten uit de regio. Dit alles op een zo natuur- en milieuvriendelijk mogelijke manier, want ook de akkerbouwers in deze regio kunnen nog veel duurzamer en bodemvriendelijker te werk gaan.

Biologische landbouw

Er zou een soort heerboerconstructie kunnen ontstaan waarbij de supermarkten buiten spel komen te staan als grootverdienende tussenhandel. Wat eventuele financiering betreft zou de Rabobank zich eindelijk eens echt van hun duurzame kant kunnen laten zien. Geen woorden maar daden dus! Ook zou een serieus begin gemaakt kunnen worden met het regionale initiatief “Noord-Limburg, de gezondste regio “ waarvoor tientallen miljoenen klaarliggen, maar waar nog niets substantieels van is vernomen. Uiteraard zal ook de overheid eerlijk moeten zijn en niet de stikstofcrisis misbruiken voor andere doelen zoals huisvesting.

De nood is hoog. Ik weet niet of het opvalt maar het lijkt wel of het noordelijke halfrond in de fik staat. Overal bosbranden waar dit tot op heden niet gebruikelijk was. De intensieve landbouw, de continue afbraak van natuurwaarden voor mensen belangen breekt ons op. Dit is natuurlijk maar een onderdeel van het grote probleem. We gebruiken op dit moment in Nederland zoveel natuurlijke bronnen dat de Nederlandse overshoot day al op 12 april was. Het is een dieptepunt dat elk jaar geruisloos voorbij trekt, ook in Venray.

Earth Overshoot

Inleiding

De laatste paar jaar lijkt een opeenvolging van crisissen te zijn. Na de klimaatcrisis hebben we inmiddels ook kennisgemaakt met de Coronacrisis, de crisis in Oekraïne, de energiecrisis, de voedselcrisis en dan nu ook de stikstofcrisis. De crisis in Oekraïne, hoe je ook aankijkt tegen de oorzaak ervan, heeft overduidelijk andere crisissen verergerd, zoals de energiecrisis en de voedselcrisis. Het verwijt dat al die wijze EU-politici niet in staat zijn geweest om het conflict met Rusland te vermijden is dan ook niet verwonderlijk en de achterdocht omtrent de ware bedoeling erachter is ook begrijpelijk. Dezelfde achterdocht kom je ook tegen bij de stikstofcrisis.

N2 poluytion

Is het de politiek te doen om de natuur en de biodiversiteit te beschermen en de volledig uit de hand gelopen intensieve veehouderij in te dammen? Je zou geneigd zijn te denken van wel, maar werd de alarmbel niet al in de jaren 80 van de vorige eeuw geluid door de toenmalige minister van Landbouw Braks (CDA nota bene)? En werd zijn waarschuwing niet decennia lang gebagatelliseerd en genegeerd? Het antwoord luidt bevestigend en daarom is de achterdocht bij met name de veehouders begrijpelijk. Is er soms sprake van een acute stikstofcrisis omdat er eigenlijk een woningbouwcrisis is die veel urgenter is, vooral door de enorme aantallen oorlogsvluchtelingen, met name uit de Oekraïne, en de constante stroom asielzoekers die voor overbezette opvangcentra zorgen? Het feit blijft dat er wel degelijk een stikstof gerelateerde crisis bestaat, waarbij we twee componenten moeten onderscheiden: de stikstofuitstoot veroorzaakt door met name de veehouderij (NH3 ofwel ammoniak) en die veroorzaakt door industrie en verkeer (NOx ofwel stikstofverbindingen met zuurstof veroorzaakt door verbrandingsprocessen). Beide zorgen voor lucht- en bodemvervuiling, maar NH3 heeft een ruim tweemaal sterker negatief effect op biodiversiteit, bron RIVM). Dit laatste verklaart waarom het vooral de boeren zijn die het moeten ontgelden.

Stikstof per land

Een van hun sterkste argumenten is het feit dat zij voor voedsel zorgen en in een tijd van dreigende voedselcrisis komt dat goed uit. Vandaar de grote sympathie bij velen voor hun protesten. Een ander sterk argument is dat het kabinet de pijn over de agrarische sector wil uitsmeren waardoor er onbegrijpelijke situaties ontstaan op bijvoorbeeld bepaalde Waddeneilanden waar vrijwel geen veehouderij is.

Historie

Na de Tweede Wereldoorlog stond vast dat de hongerwinter nooit meer mocht plaatsvinden. Door het controversiële plan Mansholt (1968) werden boerenbedrijven verplicht om moderner, grootschaliger en daarmee leefbaarder te worden. Zoals reeds gezegd in de inleiding werd er al in de jaren 80 gewaarschuwd dat het ongebreideld uitbreiden van schaalvergroting en focussen op industrial farming onder het motto “Nooit meer honger” ongewenste effecten had: steeds grotere bedrijven, kaarsrechte beken en sloten als gevolg van ruilverkaveling, stankoverlast en aantasting van de landschap en natuur, maar last but not least mestoverschotten. Aan het begin van de jaren zeventig waren door het toegenomen krachtvoergebruik de hoeveelheden stikstof en fosfaat in de mest flink toegenomen. Met de almaar groeiende dieraantallen werd dat een groot milieuprobleem. Beken en sloten bevatten in de jaren zeventig en tachtig veel te veel fosfaat waardoor je enorme algengroei kreeg.

Algenbloei

De mineralen uit de mest spoelden via de bodem ook uit naar het grondwater. De groei van de veestapel betekende ook een grotere mestberg, die de boeren niet helemaal kwijt konden op eigen grond of waarvoor ze niet de hoge kosten voor afvoer naar akkerbouwgebieden wilden of konden betalen. De drijfmest werd massaal geloosd in sloten en op het land. Voor er wat aan gedaan werd, was je alweer jaren verder. Lange tijd werd het probleem ontkend, door druk vanuit de agrarische sector. Opeenvolgende kabinetten hoopten telkens met technologische vernieuwingen en strengere regelgeving de problemen op te lossen, maar per saldo groeide de sector steeds door vooral ook omdat de landbouwsubsidies vanaf de jaren 90 gebaseerd werden op aantal hectares. Dit had nog meer schaalvergroting tot gevolg. De Rabobank zorgde voor de financiering van grote investeringen in nieuwe technieken en nieuwe stallen waardoor grotere aantallen dieren nodig waren om uit de kosten te komen. Inmiddels lijkt deze bank spijt te hebben van hun handelswijze. De agrobusiness had er ook belang bij in de vorm van veevoerleverantie , vleesverwerking en zuivelverwerking. Door het mestoverschot, met name bij de varkenshouderijen, kwam daar ook de mestverwerking als businessmodel bij. Kortom, de focus lag volledig op groei.

Nederland als tweede agro-exporteur van de wereld

De vleesfabriek die Nederland is geworden, exporteert jaarlijks voor zo’n 16 miljard euro aan dierlijke producten. Door de import van soja, palmolie en vlees is de Europese Unie – na China – hoofdverantwoordelijk voor ontbossing van regenwouden en andere kwetsbare ecosystemen. In Europa is Nederland koploper in de hoeveelheid ontbost gebied per hoofd van de bevolking.

afname diersoorten

In 2018 kwam maar liefst 10,4 megaton aan Europees graan ons land binnen voor veevoer, naast 8,9 megaton (niet-Europese) soja. Dit is zeer waarschijnlijk alleen maar gestegen sindsdien. Het merendeel van de ingevoerde soja wordt verwerkt in veevoer. Wat hier achterblijft is de stront. In zulke hoeveelheden dat de akkerbouw er ook geen raad meer mee weet: het mestoverschot.

Deel 2 zal verder ingaan op het mestoverschot, de perverse prikkels en De gevolgen van de stikstofcrisis voor de regio Venray

 

Het is weer bezig! De onwelriekende bio-industrie in Venray is weer duizenden tonnen stront aan het uitrijden. De stank doet mij altijd denken aan een aars. Wij, in de gemeente Venray, leven letterlijk en figuurlijk in de aars van een uit de hand gelopen intensieve bio-industrie. We slepen wereldwijd grondstoffen voor veevoer bijeen om de beesten te voeden en maken er als tweede-grootste voedselproducent ter wereld producten van die net zo snel weer over de grens verdwijnen. Het afvalproduct stront en pies en de ammoniakemissies die daar bij horen mogen we houden. Samen met de door industrie en verkeer geproduceerde stikstofoxiden wordt aldus een fijnstofsluipmoordenaar geproduceerd die pas op overzichtsplaatjes (zie onder) echt zichtbaar wordt. De effecten die het verder met zich mee brengt moeten we figuurlijk maar slikken en letterlijk inademen. De ammoniak en fijnstof die we constant op de longen en luchtwegen krijgen bezorgt mij, en velen met mij, een constante irritatie van de luchtwegen. De gevolgen op de lange termijn zijn vaak lastig te bewijzen, maar ernstige vermoedens zijn er in overvloed. De mantra “technische oplossingen” ingezet door de bio- industrie heeft zijn geloofwaardigheid verloren. Het beetje natuur dat we in Venray hebben gaat er langzaam maar zeker aan door de constante stikstofregen die plaats vindt. Je kan haast niet meer door de bossen en natuur lopen doordat de stikstof-minnende braam alles overwoekert, maar de onzichtbare schade woekert ook voort. Onder andere onze eiken hebben het zwaar en takelen af. Met elke soort die verdwijnt komen vaak honderden andere in gevaar door onderlinge afhankelijkheid. Gevolg: verdere vermindering van de biodiversiteit. Venray maakt een groene indruk, maar de werkelijkheid is heel anders.  

NO3 NH3 nederland 2021

 

Het wordt tijd dat we een dikke streep gaan trekken. De burgers van Venray hebben recht op een gezonde leefomgeving zonder constante luchtwegirritaties. De overheid moet maar eens gaat doen wat ze zeggen. Bestaande bomen en landschapselementen mogen niet meer worden aangetast. Bij projecten waar toch aantasting plaats vindt dient de compensatie 200% en functioneel te zijn voordat er een schop de grond in gaat. Dat #1MILJOENBOMENPLAN moet er nu maar eens komen. En ja, landbouwgrond zal daar plaats voor moeten gaan bieden om het mes aan twee kanten te laten snijden. Het mes zal aan twee zijden moeten snijden omdat er geen tijd meer te verliezen is. Wil je daar meer van weten dan verdiep je eens in het fenomeen overshoot, van William Rees. De Nederlandse Overshoot Day is de dag waarop de jaarlijkse bio-capaciteit van onze planeet is verbruikt als iedereen op aarde zou leven zoals Nederlanders (12 april in 2022).

https://populationinstitutecanada.ca/overshoot-humanitys-predicament/

De overheid heeft de mond vol van klimaatverandering en reserveert miljarden om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar men beseft kennelijk niet dat klimaatverandering slechts een symptoom is van een veel groter probleem: overconsumptie. Als je niet zo van lezen houdt maar meer van plaatjes, laat onderstaande plaatje eens op je inwerken en projecteer dit eens op de bio-industrie in Venray. Iedereen weet dat er drastische maatregelen moeten worden getroffen, maar de bio-industrie oligarchen in Nederland en met name Limburg beheersen het proces. Tijd voor verandering, want de mensheid heeft geen andere keuze.

Overshoot William Rees

CDA-KLIEK -

Venray Transparant krijgt met regelmaat ingezonden stukken. Onderstaand een bijdrage van een burger van Venray. Het stuk lezende ontstaat toch de indruk dat CDA Venray boter op het hoofd heeft. Als je boter op je hoofd hebt, is bedoeld dat je wel veel aanmerkingen op anderen hebt, maar zelf ook bepaald niet onschuldig bent. Jouzelf valt dus ook het een en ander te verwijten.

CDA Venray start online petitie voor behoud pendeldienst ziekenhuis.

Zo luidt het bericht van CDA Venray op haar website en facebook. Maar is dit wel gemeend of is het een poging tot het winnen van stemmen?

In het bericht waar deze petitie bekend wordt gemaakt, wordt vermeld: Per 10 mei a.s. stopt VieCuri ziekenhuis met de pendeldienst tussen de locaties Venray en Venlo.  De pendeldienst is oorspronkelijk bedoeld als vervoer voor medewerkers van Viecuri, maar is ook uitgegroeid als vervoermiddel voor kwetsbare oudere Venraynaren die zelf geen vervoer hebben naar het ziekenhuis in Venray.

Het CDA Venray is een online petitie gestart waar men oproept deze te ondertekenen. Jammer genoeg, misschien door de drukte rond de verkiezingen, is deze petitie gedeeltelijk in het Engels.

Je zou zeggen een goed idee, wie heeft immers niet het beste voor met de oudere Venraynaren.

In hun oproep kan men het niet nalaten om wethouder Nijkerken, je weet wel, die wethouder van buitenaf die het vertrek van wethouder Thielen en Loonen moet opvullen, een flinke veeg uit de pan te geven. Zij lijkt niet geluisterd te hebben naar de CDA oproep om met VieCuri hierover in gesprek te gaan. Jammer zo maak je, natrappend, deze actie tot iets politieks.

Het CDA geeft aan dat men niet wil dat de ouderen weer afhankelijk worden gemaakt van anderen.

Behalve dat men blijkbaar geen idee heeft wie deze pendeldienst moet betalen en zelf weergeeft dat de pendeldienst volgens VieCuri nauwelijks gebruikt wordt, lijkt deze petitie en zeker het moment hiervan ingegeven te zijn door de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

Men wil niet dat de ouderen weer afhankelijk worden gemaakt van anderen. Hier zijn wij het mee eens maar willen we wel het CDA Venray en met name Anne Thielen eraan herinneren dat onder haar verantwoordelijkheid enorme bezuinigingsmaatregelen in het sociaal domein zijn voorgesteld. Bezuinigingen die zeker de ouderen maar ook de mensen die afhankelijk van hulp zijn dreigen te raken.

Zo werd door Anne voorgesteld om flink te bezuinigen op huishoudelijke hulp. Dit zou door gesprekken aan de keukentafel moeten gebeuren. Familie buren en bekenden moesten maar een deel van de hulp op zich nemen. Ook een scootmobiel zou niet meer vanzelfsprekend zijn en in ieder geval een stuk duurder. Deze bezuinigingen zouden onder andere nodig zijn omdat ouderen langer thuis wonen.

Gelukkig heeft de gemeenteraad Anne teruggefloten maar of ze straks, als ze weer op het door haar verheerlijkte pluche zit, deze plannen weer uit de lade haalt is niet uitgesloten.

Het is maar hoe je het leest. Wat zeker zwart en wit op papier staat is hetgeen te lezen is in “de Schakel” het informatieblad van de centrale van de Ouderenverenigingen van Venray van 30 oktober 2020:                        

De gemeente Venray vindt het geen goed idee dat de Centrale van Ouderenverenigingen (CvO) stichting Logeerhuis Kapstok steunt om in deze crisistijd tijdelijk beroepskrachten in te zetten. Ook het idee om ouderencentrum De Kemphaan komend jaar te helpen bij het plaatsen van een nieuw ventilatiesysteem hoeft niet op bijval van de gemeente te rekenen. Dit heeft wethouder Anne Thielen tijdens het regulier overleg met de Centrale duidelijk gemaakt.

Op dat moment was het nog heel ver tot de gemeenteraadsverkiezingen, zat Anne op de stoel van de wethouder die men nu beschuldigt te weinig te doen voor thuiswonenden ouderen en bestond er dus klaarblijkelijk geen reden om hiertegen een petitie te starten.  

Als wethouder verantwoordelijk voor het sociaal domein had Anne trouwens vaak de hulp nodig van kwartiermakers. Dit waren dure mensen waarbij de rekeningen keer op keer werden betaald door de gewone Venrayse burgers.

Hopelijk doorziet de kiezer en zeker degenen over wiens rug men nu stemmen probeert te veroveren deze verkiezingsretoriek.