Toon items op tag: corruptie

donderdag 28 januari 2021 11:42

Hoe zou een gemeente moeten functioneren?

VENRAY TRANSPARANT - In onderstaand hoofdstuk “Venray” staat beschreven hoe de Piëlhazen moeten lopen en in het hoofdstuk “Transparant” staat hoe sommige Piëlhazen werkelijk lopen. Lopen ze op het verkeerde spoor, dan biedt het wettelijke kader handvaten de zaak weer op het goede spoor te krijgen.

venray
Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken maar ook minder leuke taken zoals handhaven.

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit is het college van B&W, waarbij de burgemeester voorzitter is van dit college. De burgemeester heeft ook eigen taken en bevoegdheden. Tevens is hij voorzitter van de gemeenteraad.

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of financiën. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze ook samen welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen.

De partijen dragen kandidaat-wethouders voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt de kandidaat vervolgens tot wethouder. De gemeenteraad controleert het werk van de wethouder. Vindt de raad dat de wethouder zijn of haar werk niet goed doet? Dan kan dit ertoe leiden dat de wethouder de laan uit wordt gestuurd.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw, industrieterreinen of de hoogte van de belastingen.

Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. Het individuele gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Zij/hij heeft haar/zijn voelsprieten in de samenleving en weet wat er speelt.

Ieder gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid moet de inwoners vertegenwoordigen. Hij heeft contact met de bevolking om te weten wat er speelt. Zo kan hij bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen.
Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft bijvoorbeeld het recht om onderzoek te doen naar het bestuur van het college van burgemeester en wethouders.

In onderstaande prent is het geheel nog een keer weergegeven:

gemeente functioneren
Tot zo ver de theorie. De werkelijkheid is vaak complexer en er zijn zeer veel ingrediënten die het raderwerk van een gemeente kunnen aantasten.

transparant
Veel burgemeesters vertrekken vroegtijdig. Door een regen van vonken die tijdens de nieuwjaarsnacht over heel het dorp vliegen, liefdesaffaires met ambtenaren, wethouders die de burgemeester niet meer pruimen, verschillen in inzicht, druk niet verenigbaar met waar ze voor staan, doofpot praktijken en intimidatie van verslaggevers etc. etc. Het is blijkbaar een risicovolle baan die ruimschoots opvang biedt in wachtgeldregelingen.

Voor wethouders geldt dit wellicht nog meer dan voor burgemeesters. Er is zelfs een heus jaarlijks dossier van gesneuvelde wethouders. Over 2019 waren dat er 126! Door botsende bestuursstijlen, verstoorde verhoudingen, klappende coalities, incompetentie, corruptie etc. etc.

In de gemeenteraad gaat het vaak mis door coalitiebreuken, versplintering van politieke landschappen etc.
Kortom, het is al een wonder dat de constructie een raadstermijn van 4 jaar doorstaat zonder schade.
Feit is dat de hele constructie bemand c.q. bevrouwd wordt door mensen. Mensen staan aan verleidingen bloot die kunnen ontaarden in opportunisme of zelfs corruptie.

Opportunisme is handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden. Iemand die zonder principes handelt wordt wel een opportunist genoemd (Wiki).

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst (Wiki).
Uitgaande van het goede maar rekening houdend met het tegenovergestelde omarmt Venray-Transparant het uitgangspunt vertrouwen is goed maar controle is beter. Er zijn in Venray te veel signalen die wijzen op een falend gemeentelijk apparaat. Zijn de “checks and balances” nog effectief?

Het zal de meeste mensen binnen Venray niet ontgaan zijn dat het rammelt in het gemeentelijke apparaat. Er spelen een aantal zaken die het goed functioneren van het apparaat op de proef stellen. Hieronder zijn een 5-tal cases beschreven (zonder de intentie te hebben compleet te zijn!):

 1. Een wethouder is groot voorstander van een industrieterrein in het Loobeekdal ter hoogte van de Spurkt. Hij blijkt tijdens het proces, om uiteindelijk een positief raadsbesluit te bewerkstelligen, de raad op het verkeerde been gezet te hebben. De raad is op onderdelen van het plan voorgelogen.
 2. Een burgemeester heeft met de “fluwelen handschoen” voorkomen dat het weeknieuwsblad Peel & Maas een artikel publiceert. De NRC heeft vervolgens voorgedaan hoe het wel moet en laat in dat proces weten hoe de NRC tegen persvrijheid aankijkt. De burgemeester verdedigt zich door te stellen dat hij niet heeft gezegd dat het publiceren niet mocht. De hoofdredacteur en een journalist van Peel & Maas hebben in het nummer van donderdag 14 januari uit de doeken gedaan hoe zij het ervaren hebben. Is het feitenonderzoek ingesteld door de gemeenteraad hiermee niet klaar?
 3. Een wethouder koopt in het Loobeekdal 37 ha grond van het Waterschap "na stevige gesprekken tussen de wethouder en het waterschap aan de keukentafel”. Vinden we dit allemaal normaal? Hoe verhoudt zich dat tot het belang van de inwoners? Sponsoren de burgers van Venray dit soort fratsen via de waterschapsbelasting?
 4. Een wethouder stuurt zijn broer op 22 maart 2017 op pad om namens hem
  gronden op ’t Volen in Heide te verwerven. Dezelfde dag worden percelen verkocht aan andere bewoners op ’t Volen. Balletje balletje met percelen. Is deze grondhandel ten dienste, of in het belang, van de Venrayse samenleving? Is de bijklussende wethouder niet met de verkeerde dingen bezig
 5. In 2020 stelt een wethouder een aanpalend bosperceel ter beschikking aan Natuurbegraafplaats Weverslo B.V. De begraafplaats bestond 10 jaar en dat moest gevierd worden. Na onderhoud in het bos van de wethouder is er een wandelpad aangelegd. Daarnaast was er een beeldenexpositie uitgestald. Minder dan een half jaar daarna is het college van B&W van zins illegale voorzieningen te legaliseren en een hogere grafdichtheid toe te staan. Naast belonen van slecht gedrag door de B.V. gaat de boekwaarde van de B.V. enorm omhoog. Welke belangen worden hier gediend?


Kortom er zijn veel zaken die het functioneren van de gemeente aan een stresstest onderwerpen. Gelukkig heeft de gemeenteraad de gereedschappen om te handelen. Het is nu de vraag op welk moment dat de gemeenteraad concludeert tot hier en niet verder. De belangen van de burgers staan hier voorop. Transparantie helpt om de onderste steen boven te krijgen.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten

OOSTRUMSCHE HEIDE - In deel 1 over de Oostrumsche Heide hebben we kunnen lezen dat het Maasgaard projectsausje een dekmantel is voor een grote ontgronding door de huisaannemer van de gemeente Venray.

In het Projectvoorstel Oostrumsche Heide versie 29 juni 2018 (geactualiseerd 6 augustus 2020) staat een lachwekkende raming van kosten en opbrengsten. Deze raming zou dan een Maasgaard bijdrage van € 290.000,-- rechtvaardigen.

Indien de geplande 13 ha ontgronding doorgerekend wordt met de kengetallen uit de ontgrondingsvergunning van de 5e visvijver van ’t Alvertje komt men op de navolgende volumes:

 • 48.802 m3 teelaarde;
 • 183.144 m3 dekzand;
 • 508.446 m3 ophoogzand;
 • 406.781 m3 beton/metselzand;
 • 61.023 m3 grind;
 • 244.093 m3 niet vermarktbare reststroom.


Afbeelding1De opbrengsten van de vermarktbare delen, ophoogzand, beton/metselzand, grind, teelaarde en stortgelden voor specie zijn ca. € 25 miljoen euro. Indien de begrote kosten uit de Maasgaard begroting van € 4,2 hierop in mindering worden gebracht is er een dikke € 20 miljoen te halen voor de ondernemer. In de Maasgaard projectomschrijving is geen enkele aanwijzing opgenomen dat er niet 10 tot 11 meter diep wordt ontgrond.

Er wordt ca. 976.251 m3 aan delfstof afgevoerd en er wordt ca. 676.251 m3 specie aangevoerd. Het totaal aantal transporten, gerekend met de 25 m3 capaciteit van het type vrachtauto van de huisaannemer, is 66.100 stuks. De CO2 voetafdruk is gigantisch en dat krijgen we met wat zonnepanelen niet meer gecorrigeerd.

De huidige ontgronding van put 5 voor ’t Alvertje loopt niet met het tempo dat vooraf ingeschat is. De ontgrondingsvergunning is van 2020 verlengd tot 31-12-2025. Dan is er nog een jaar nodig waarbinnen het geheel afgewerkt wordt als visvijver.

Indien de nieuwe ontgronding in 2025 start, zal deze met eenzelfde tempo als put 5 zeker doorlopen tot 2035 voordat er weer rust komt in het gebied. Er is grote kans dat de put nog langer open blijft liggen omdat er grenzen in zicht zijn voor de ongebreidelde groei.

Dus tot 2035-2040 is er grote onrust in het gebied van de Oostrumsche Heide. Er zou een stukje vroegere heide terug moeten komen. Zeg maar een stapje van 150 jaar terug in de tijd. Waarom 150? Waarom niet 200 of 300 jaar terug? Landschappen zijn onderhevig aan ingrepen door de mens. Dit is rondom Venray al eeuwen aan de gang. Terug naar een heidegebied voor de Oostrumsche Heide is natuurlijk een utopie. De Flora en Fauna die nu daar in balans is met z’n omgeving wordt wederom geweld aangedaan omdat er meer delfstoffen nodig zijn en de mens streeft naar een plukje oude weemoed.

Advies aan de Venrayse gemeenteraad. Laat je niet om de tuin leiden door een Maasgaardverpakking. Het gaat gewoon om een nieuwe put voor het winnen van delfstoffen. Laat je niet het metselzand in de ogen strooien en realiseer je dat de Oostrumsche Heide weer zeer lang op z’n kop staat.

Afbeelding3Verder is het wenselijk dat er wat verder gekeken wordt naar de relaties in dit spel. Het is duidelijk dat het Maasgaard project Oostrumsche Heide bijzonder warm wordt ondersteund door elementen binnen de gemeente. Er wordt een huisaannemer in een bevoordeelde positie gemanoeuvreerd die concurrentie en gezonde marktwerking buiten de deur houdt. Dit is een ongezonde situatie en het is verleidelijk om te gaan denken dat de wederzijdse belangen ergens anders liggen dan in de Maasgaard doelen. Een Maasgaardproject met zwakke argumenten inzetten om tot een grote ontgronding te komen waar vele miljoenen mee gemoeid zijn riekt naar winstbejag, belangenverstrengeling en corruptie. Het verdient een diepgaand onderzoek naar de ware redenen waarom dit gebied is uitverkoren.

Afbeelding4Spendeer de €290.000,00 in het gebied zoals het er nu bij ligt, liefst aan biodiversiteit bevorderende maatregelen. Jaag niet alle dieren en insecten die er nu leven weg om ze te vervangen door heideminnende dieren. Dat hebben we daar al te veel gedaan.
    


Gepubliceerd in Nieuwsfeiten

OOSTRUMSCHE HEIDE - In deel 1 en 2 over de Oostrumsche Heide hebben we kunnen lezen dat het Maasgaard projectsausje een dekmantel is voor een grote ontgronding door de huisaannemer van de gemeente Venray.

In de schaduwbegroting van Venray Transparant is duidelijk gemaakt dat er flinke bedragen rond gaan in ontgrondingen en het storten van specie op de Oostrumsche Heide.

In deel 3 gaan we verder in op de benaming “specie”. In de 6e ontgronding, de Maasgaard ontgronding, is er ruimte voor ca. 676.000 m3 specie. Wat is dat eigenlijk ,specie? Het klinkt niet echt gevaarlijk en een beetje als grondstof of bouwstof. Echter specie als aanvulling van diepe ontgrondingen is verre van grondstof. Het spul is ergens over als afvalstof en wordt tijdens het transport naar de ontgronding omgedoopt tot specie. Wie een beetje op internet speurt kan constateren dat Nederland een afvoerputje van vervuilde baggerspecie vanuit het buitenland aan het worden is. 

WUR vervuilde specie

Voor het afvoeren en storten van specie wordt stortgeld gevraagd. Dus stortgeld innen en dan zo goedkoop mogelijk dumpen levert de meeste winst op. Het spul word dus tot 10 – 11 meter diep in de aarde gestort en zit in het eerste grondwaterpakket. Met deze wetenschap wordt het al wat griezeliger.

Afvalstoffen worden in de 1e watervoerende laag gestort. Dit is dus al lang aan de hand op de Witte Vennen en in de visvijvers van ’t Alvertje. Een paar miljoen ton afval zal inmiddels gestort zijn in de Witte Vennen en Oostrumsche Heide.

De 1e watervoerende laag op de Oostrumsche Heide zit tussen het maaiveld en de kleilaag op ca. 20 meter diepte onder maaiveld. Het is bekend dat het winter- en zomerpeil in de visvijvers van ’t Alvertje zeer fluctueert. Tussen het zomerpeil en winterpeil zit zo maar anderhalve meter. Buiten dat de sportvissers dit kunnen zien in de zomer wordt het ook gemeten in een aantal ondiepe grondwater meetputten van het waterschap (bron: www.dinoloket.nl).

De grootste oorzaak van de grote fluctuatie tussen het zomer en winterpeil is de intensieve beregening van de landbouwpercelen rondom de ontgrondingsputten. Het gebied is zeer interessant voor delfstoffen zoals zand en grind. Zand en grind zijn echter ook zo lek als een mandje en de vijvers van ‘t Alvertje en de diepere gestorte lagen worden als het ware leeg getrokken door de beregeningsputten. Naast de geforceerde grondwaterstroming is er ook nog een natuurlijke. Het 1e watervoerende pakket stroomt af naar de Maas, dus richting Wanssum.

U voelt het al een beetje aankomen, afval, grondwaterstromingen, beregeningsputten: dat kan niet goed gaan. Specie kan veel giftige stoffen, onder andere zware metalen, pesticiden, sulfaat en cyanide bevatten.

Hoogste tijd om de ontgrondingsvergunning van de provincie Limburg eens grondig te bestuderen. De provincie zal in zijn vergunningsvoorwaarden moeten borgen dat er geen grondwatervervuiling optreedt. Vervuild grondwater dat via de beregeningsputten op de gewassen komt en daarmee in onze voedselketen belandt moeten we niet willen.

Wie de meest recent afgegeven ontgrondingsvergunning van de Provincie met kenmerk DOC-00110748 zaaknummer 2020-203398 bestudeert zal ontgoocheld raken. In de vergunning staat geen enkele voorschrift om zeker te stellen dat het grondwater niet vervuild raakt. De kwaliteit en kwantiteit  van de uitgaande vermarktbare delfstoffen moet worden geregistreerd. Deze registratie moet jaarlijks worden overhandigd aan afdeling Handhaving en Monitoring van de provincie Limburg. Voor controle op de ingaande afval-/speciestromen is geen enkele voorschrift opgenomen.  In de vergunning staat tevens vermeld dat er een voorschrift uit een vorige vergunning vervalt en er specie van elders aangevoerd mag worden. Wordt Venray hierbij afvoerputje van vervuilde specie uit de wijde omgeving?

Dus als we naar de case kijken kunnen we constateren dat:

 • een ondernemer met een recycling bedrijf waaruit niet bruikbare geconcentreerde afvalstromen komen een put heeft waar hij ongecontroleerd specie in kan dumpen;
 • politieke krachten in Venray aansturen op een verdere “Maasgaard” ontgronding op de Oostrumsche Heide in de wetenschap dat daar in principe ongehinderd gedumpt kan worden.


Venray Transparant is heel benieuwd naar de verdediging van dit onzalige plan. Gaat de gemeenteraad van Venray weer braaf tekenen bij het kruisje?

MonsterputtenVerder een welgemeend advies. Het kan zo zijn dat de ondernemer zich keurig aan de wet heeft gehouden en er van vervuiling geen sprake is. Echter, vertrouwen is goed maar controle is beter. Daar zijn meestal de voorschriften in een vergunning voor bedoeld. Zo te zien hecht de provincie Limburg geen waarde aan een controle. Dit hoeft de gemeente Venray echter niet te beletten in zijn verantwoordelijkheden. De gemeente kan zelf zorgdragen dat er geen vervuiling optreedt en de volksgezondheid gevaar loopt. In onderstaande figuur staan 4 posities waar de gemeente Venray een bemonsteringsput tot ca. 12 meter beneden maaiveld kan laten aanleggen. Hiermee kan de gemeente toetsen of er geen grondwatervervuiling aanwezig is. 

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
donderdag 08 juli 2021 20:31

The perfect storm

CDA-KLIEK - Op dinsdag 30 juni is “The Perfect Storm” gepasseerd voor CDA Venray. Er is flinke averij. Wethouder Loonen is door de gemeenteraad de laan uitgestuurd. Wethouder Thielen is hem spontaan gevolgd. De burgemeester kreeg een motie van wantrouwen aan de broek. De coalitie is geklapt. Het einde van een aan slijtage onderhevig CDA nest in Limburg?

Bureau Berenschot had het onderzoeksrapport naar de handelwijze van wethouder Loonen in het Loobeekdal opgeleverd. Het is gebleken dat wethouder Loonen zich verslikt heeft in het onderste uit de kan. Drie momenten van belangenverstrengeling zijn opgetekend door Berenschot. Deze momenten hadden allemaal te maken met de 32 punten “Sinterklaaslijst”. Dit is de eisenlijst van Loonen waaraan het Waterschap en daarnaast de gemeente Venray heel ruimhartig invulling heeft gegeven. Hier wilde de Familie Loonen het onderste uit de kan. Wethouder Loonen heeft daarbij een leidende rol gespeeld. Er is met Ger Driessen onderhandeld zonder ambtelijke ondersteuning. In een achterkamertje dus. Driessen heeft nu indirect dezelfde stempel gekregen als Loonen. Hij is geen integer persoon en belangenverstrengeling vindt hij geen probleem .

Venray Transparant is er van overtuigd dat de corruptie veel dieper zit. Er lopen nu aanvullende onderzoeken naar systeem corruptie. Bij het Waterschap is verdere informatie opgedoken die buiten het Hoffmann onderzoek is gehouden. De VVD fractie binnen het algemeen bestuur van het waterschap pikt dat niet. Het dossier is inmiddels ook bij het meldpunt bestuurscultuur Limburg binnen geschoven. Remkes kan er mee aan de slag.

Terug naar de raadsvergadering van 30 juni. Het is duidelijk dat de fracties begrepen hebben wat er gaande is in Limburg. Bij CDA Venray is het kwartje duidelijk nog niet gevallen.

Wethouder Loonen pleitte zich compleet en schaamteloos vrij op basis van het Berenschot rapport. Belangenverstrengeling en het vergeten te melden van zijn functie binnen Waterbelang vond hij kleinigheden. De woordvoerder van de CDA fractie putte zich uit in argumenten om aan te tonen dat de wethouder niets te verwijten viel. Als klap op de vuurpijl gaf wethouder Thielen aan dat ze zich onveilig voelde binnen het ontstane klimaat. Ze gaf aan dat dit klimaat in Venray vooral door anderen is geschapen.

In een interview met L1 na het event in de gangen van het gemeentehuis deed burgemeester Winants ook nog een duit in het zakje. Hij had als gevolg van zijn onvermurwbare vertrouwen in Loonen een schot voor de boeg gekregen van de gemeenteraad. Een motie van afkeuring was zijn deel. De reporter vroeg hem of hij dit als kras op zijn ziel ervaarde. Dit was onzin, vond hij, deze motie was maar een futiliteit. Hij wees hem feitelijk af. De gemeenteraad zal dit met gefronste wenkbrauwen hebben aanschouwd.

Al met al een beschamende vertoning door het CDA. Geen enkele zelfreflectie of vragen waarom de situatie was ontstaan.

Als we er iets positiefs uit moeten halen is het wel dat er uitstekend lesmateriaal is ontstaan voor communicatiedeskundigen en psychologen. De opname van de raadsvergadering en de opnames door L1 kunnen uitstekend gebruikt worden voor trainingen en presentaties. Verder somde L1 kristalhelder op waar wethouder Loonen bevoordeeld is. Compensatiegronden kreeg hij in factor 2,1 de andere boeren met factor 1,2. Het is niet vreemd dat de andere boeren in het Loobeekdal “zich genaaid voelen”. Loonen is superieur bediend en de overige boeren zijn met de standaard vergoedingen het bos in gestuurd.

Door de zwaar defensieve houding van het CDA hebben ze wellicht de hoop dat ze als slachtoffer worden gezien. De wereld is echter veranderd en de burgers van Venray weten echt wel wat er speelt. Onlangs trok de adviescommissie onder leiding van Herman Kaiser (oud- burgemeester van Arnhem en Roermond) ook die conclusie. Hij onderzocht in opdracht van het CDA Limburg de bestuurscultuur van de afdeling. Aanleiding vormde de reeks van integriteitsaffaires met hoofdrollen voor christendemocraten.

De adviescommissie van Kaiser meldt, “Het Limburgse CDA moet af van de opvatting dat alles wat niet verboden is, toegestaan is. De partij dient een halt toe te roepen aan het stapelen en vervlechten van (neven-) functies door volksvertegenwoordigers en bestuurders. Bovendien moet er ruimte komen voor interne kritiek, elkaar willen en durven tegenspreken”. De interne cultuur moet veranderen. „Nu durft men elkaar niet af te vallen”, constateert Kaiser. „Je hebt elkaar altijd nog een keer nodig. Dat is geen cultuur waarin integriteit kan gedijen.”

De vertoning door CDA Venray tijdens de raadsvergadering staat haaks op de richting die de partij volgens Kaiser uit moet. Kaiser zou CDA Venray ongetwijfeld classificeren als " een klef kliekje". Het leeft in een reeds vergane bubbel. De wereld is veranderd, ook voor het CDA, en deze fossiele gedragingen moeten tot het verleden gaan behoren.

Waar is het ook al weer begonnen? Het stinkdossier werd geopend door een aantal burgers die bij de Peel & Maas binnenstapten met bijzondere Loobeekdal-informatie. Het klopte niet wat daar gebeurde. Een wethouder die als privé persoon 37 ha grond koopt. Er werden vragen gesteld. De gemeenteraad van Venray had op dat moment geen enkel besef van wat er allemaal in dat Loobeekdal gebeurde. Ondanks dat de CDA fractie het als framing bestempelde is er toch een onderzoek opgestart.

Ondertussen ging het goed mis op provinciaal en landelijk niveau. Een reeks van integriteitsaffaires met hoofdrollen voor christendemocraten, leidde tot het aftreden van het volledige Limburgse provinciebestuur. De achterbakse behandeling van kamerlid Pieter Omtzigt door het landelijke CDA bestuur stortte het CDA in een identiteitscrisis. Kortom het CDA vertoont in de hele kolom van landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek systeemrot.

Naast het nodeloos verkwisten van gemeenschapsgelden aan landbouwinrichting heeft er nog een ramp plaatsgevonden in het Loobeekdal en dat is de schade aan de natuur. Het Loobeekdal is ooit door een Venrayenaar beschreven als een mooie vrouw die onder de gecultiveerde landbouw eenheidsworst ligt verborgen. Dit is na de herinrichting helaas niet meer het geval. De mooie vrouw is geëgaliseerd en door het aanbrengen van drainages kapot getrokken ter hoogte van de veebedrijven.

Is er ook goed nieuws? Zeker! Het is de uitgelezen kans om afscheid te gaan nemen van de oude arrogante regentenpolitiek in Venray. De boeren in het Loobeekdal hebben de angst voor het CDA Venray van zich afgeworpen en hebben zich geroerd. Komend jaar zijn er verkiezingen en het is tijd voor verandering. Aan het voornamelijk bedienen van ondernemers met XXL hallen, strontverwerking, megastallen, zandafgravingen, windmolens moet een halt worden toegeroepen. Mens, gezondheid en milieu moeten leidend worden. Leefklimaat, duurzame landbouw met natuurversterking en betaalbare woningbouw voor onze jeugd waarbij de opportunisten en graaiers buiten de deur worden gehouden.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
maandag 10 oktober 2022 18:04

CDA Sponsoring

Venray-Transparant heeft met het plaatsen van de artikelen over ANNAHAEGHE nogal wat stof doen opwaaien. De grote verschillen in grondprijzen zijn merkwaardig, maar zijn wel degelijk feitelijk en kraakhelder. Dat hier nadere uitleg aan de betreffende kopers noodzakelijk is lijkt ons duidelijk.

In dit artikeltje wederom een kwestie met een CDA-geur (sorry Anne wij kunnen er ook niets aan doen).  De inkt van het boek “De Vriendenreünie” (Dohmen, van der Steen) is amper droog en er is alweer materiaal voor een volgend boek. Wat kwam er zoal voorbij in de afgelopen tijd?

Laten we starten bij de rechtszaak van Raymond Knops – nu kamerlid voor het CDA – tegen Joep Dohmen. Knops spande vorig jaar een bodemprocedure aan tegen journalisten van de twee kranten, vanwege berichtgeving over een door hem aangekochte woning in het Limburgse Horst. Het CDA-Kamerlid richtte vooral zijn pijlen op NRC-redacteur Joep Dohmen. De twee kranten onthulden in 2020 dat Knops bij de grondaankoop voor zijn woonboerderij door de wethouders bevoordeeld werd. Knops zou meer grond toegewezen hebben gekregen dan andere kopers en zou een grotere boerderij hebben mogen bouwen dan volgens gemeentelijke regels was toegestaan. Dat laatste was tegen een ambtelijk advies in. Volgens Knops klopten die aantijgingen niet en vond zich ten onrechte beschuldigd van financiële bevoordeling. De rechterlijke uitspraak houdt in dat Knops op bijna alle punten in het ongelijk is gesteld. De kranten mochten schrijven dat hij bevoordeeld is, alleen het bedrag dat door de journalisten werd genoemd, tienduizenden euro’s, is volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd.

Ger Koopmans (CDA) was van 2014 tot en met begin 2021 de zonnekoning van het provinciehuis. Een grondtransactie tussen baggerbedrijf Teunissen en de provincie Limburg riep nieuwe vraagtekens op over de rol van ex-gedeputeerde Ger Koopmans. Een enquêtecommissie boog zich over mogelijke belangenverstrengelingen van voormalig gedeputeerde Ger Koopmans. De onderzochte transactie werd volgens NRC in 2016 gesloten en was onderdeel van de gebiedsontwikkeling tussen Ooijen en Wanssum. De provincie had de 40 hectare grond kunnen onteigenen van eigenaar Teunissen Zand en Grint. Dit bedrijf is gelieerd aan Terraq en werken samen onder Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM). Maar in plaats van een onteigening kreeg het bedrijf een aantal percelen in Grubbenvorst en Lottum. Die grondruil versterkte de positie van Teunissen en Terraq in dat gebied, wat hun kansen om daar in de toekomst zand te winnen vergroot. Bij baggerbedrijf Terraq had Koopmans jarenlang een bijbaan als commissaris. Aan de gesprekken in Gedeputeerde Staten (GS) over dat project deed Koopmans mee, wat in strijd was met de provinciale gedragscode. Artikelen en vragen hierover leidden uiteindelijk tot de parlementaire enquête waarvan de conclusies eind januari dit jaar werden gepresenteerd. Hoofdconclusie: geen belangenverstrengeling.

Wat betreft de heren Knops en Koopmans is echter onlangs een email uit 2015 vrijgegeven door de Provincie Limburg, na een WOB-verzoek door NRC. Deze mail werd als ´bijvangst´ gepresenteerd bij de presentatie van het onderzoeksrapport, en niet meegenomen in de conclusies. In deze mail worden beide heren gevraagd waar geld overgemaakt kan worden om het CDA te sponsoren. De vraagsteller was Bert van den Bercken. Bert van den Bercken was zowel parttime directeur bij de Limgroup BV in Horst aan de Maas van 2000 t/m 2017 als (nog steeds) parttime directeur bij Terraq in Venlo sinds 2000.

Er wordt dus gewoon via email adressen van de Tweede Kamer en de Provincie gevraagd waar het geld vanuit Terraq en Limgroup naar kan worden overgemaakt. De donatie aan het CDA zal vanaf 2015 jaarlijks vloeien, het rekeningnummer van CDA is Bert bekend. Onderstaand de bewuste email. 

20150127 E mail inz sponsoring CDA Geredigeerd

Als u het voorgaande gelezen hebt dan kunnen we de kern uit elkaar trekken in feiten en aannames. Vervolgens kunnen we er wat stellingen aan koppelen.

Feiten:

 • Bert van den Bercken heeft Ger Koopmans en Raymond Knops gevraagd waar er sponsorgeld over gemaakt kan worden naar een CDA kas;
 • Deze vraag is over een zakelijk, provinciaal en tweede kamer-emailadres verlopen;
 • Ger Koopmans en Raymond Knops hebben om sponsoring gevraagd;

Aannames:

 • Terraq en/of Limgroep hebben daadwerkelijk het CDA gesponsord en zullen dit aannemelijk over meerdere jaren hebben volgehouden;
 • Terraq heeft een goede deal gemaakt. In 2015 gesponsord en in 2016 bevrijd van 40 ha onteigening in het gebied Ooijen-Wanssum. Teunissen en Terraq hebben hun positie versterkt

Venray Transparant neemt nu de vrijheid een aantal stellingen te poneren:

 • Sponsoring door Terraq is in dit geval zowel belangenverstrengeling als netwerkcorruptie.;
 • De mail is bij de provincie en gouverneur Emile Roemer bekend. Passiviteit in actie is wederom kenmerkend voor onze bestuurders bij de provincie Limburg;
 • De gemeenteraad van Horst aan de Maas is nu aan zet in de case Raymond Knops. De uitspraak van de rechter is klip en klaar hij heeft voordeel behaald;
 • Corruptie loont in Limburg.

Pittige stellingen en wij vragen u als lezer om een reactie. Gaan we hier te ver en hebben we nu te maken met laster en smaad? 

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
dinsdag 23 februari 2021 08:38

De Vriendenrepubliek

CDA-KLIEK - Door de toestanden in bestuurlijk Venray heb ik onlangs weer eens een boek op zolder afgestoft en er wat in gelezen. Het boek van Joep Dohmen is uitgegeven in 1996 en heeft de titel “De Vriendenrepubliek Limburgse kringen”. Het beschrijft hoe dat provinciale en regionale bestuurders en ambtenaren, hoofdzakelijk uit het CDA nest, zich te buiten gingen aan de geldstromen uit den Haag.
Deze geldstromen kwamen op gang na de sluiting van de mijnen. Honderden miljoenen aan guldens stroomden via diverse stromen naar Limburg. Dit om de pijn te verlichten en de klap van de mijnsluiting op te vangen. Rijksdiensten als CBS en ABP kwamen naar Limburg en schiepen banen.
De geldstromen werden via de provincie gekanaliseerd door commissies. Het CDA zat overal aan de stuurknuppels. De bestuurders en ambtenaren zogen zich als parasieten vast in deze geldstromen en deden er privé hun voordeel mee. Deze corruptie ging niet direct maar speelden zich veelal via de aannemerij af. De aannemers werden beschermd door het buiten de boot houden van concurrentie. Aanbestedingen werden gemanipuleerd waarbij veel te hoge prijzen werden geaccepteerd. Er was geen concurrentie tussen de aannemers en de opdrachten werden verdeeld. De welvaart vloeide via steekpenningen, reisjes, verbouwingen weer retour naar de bestuurders die de touwtjes in handen hadden. De corruptie zat werkelijk overal in de haarvaten van bestuurlijk Limburg.

Het verleden kan ons wat leren over het heden. De geldstromen zijn er nog steeds. Hieronder een korte selectie van de honderden projecten waarin bestuurlijk Limburg een rol speelt:

 • Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar;
 • Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum;
 • Greenport Venlo;
 • De Maasgaard;
 • Waterhuishouding Griendtsveen;
 • Herinrichting Loobeekdal;
 • Regions4Food;
 • Etc. etc. etc.


Bestuurder prent 3De vraag is of de oude gedragingen van de bestuurders nog bestaan. De aanwijzingen zijn veelzeggend. Meest recente regenteske gedraging van een overheidsbedrijf Greenport Venlo is het naast zich neerleggen van een rechterlijke uitspraak. De Provincie Limburg, als mede-eigenaar, treedt niet op tegen de strijdige activiteit van Greenport. De Provincie is naast aandeelhouder ook nog vergunningverlener en handhaver. Ieder weldenkend mens snapt dat dat een zeer onwenselijke situatie is.
Ook al is de corruptie en manipulatie nog maar 5% van wat zich toen heeft afgespeeld, dan nog is het onacceptabel.
Publieke gelden dienen doelmatig te worden besteed. Er dient geen eurocent van de geldstromen in bestuurlijke jaszakken te belanden.
Het kan niet zo zijn dat belastingcenten opgehaald in de maatschappij belanden bij personen die allerminst recht hebben op deze centen.
Zeker in het licht van de toeslagenaffaire waar geldgebrek door onterechte belastingaanslagen mensen uiteindelijk zover heeft gedreven dat ze uit het leven zijn gestapt.

Het boek van Joep Dohmen, verplichte kost voor ieder raadslid of bestuurder.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk
woensdag 21 april 2021 12:52

Berenschot, wat is dat voor een club?

LOOBEEKDAL - Bureau Berenschot is onderzoek aan het uitvoeren naar een gronddeal uit 2016 met het Waterschap Limburg waar wethouder Jan Loonen (CDA) als privépersoon bij betrokken is. Centrale vraag daarbij is of Loonen integer heeft gehandeld. Is Loonen financieel bevoordeeld bij deze deal en is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling? Deze kwestie is in de NRC gepubliceerd en voor de acht partijen in de gemeenteraad van Venray was dat aanleiding om een onderzoek te laten instellen. Men vond dit de enige manier om de lucht te klaren. Ook Loonen zelf heeft op zo’n onafhankelijk onderzoek aangedrongen en zijn volledige medewerking toegezegd.

De gemeenteraad heeft voor Bureau Berenschot gekozen. Quote :”Dat moet een bureau van topklasse worden. Dat zijn we verplicht aan de kiezers en de samenleving". Voor dit onderzoek is ca. 34.000,-- euro uitgetrokken (bron: 1limburg 9 feb 2021). Maar wat kan een Berenschot voor dit bedrag? Hoe werken die eigenlijk? Krijgen we hier topkwaliteit of alleen topkwaliteit binnen budget?

Om u een idee te geven zou dit bedrag op navolgende wijze verbrand kunnen worden:
- 300 uur junior/stagiaire á € 75,00 is € 22.500,00
- 30 uur adviseurs en juristen á € 350,00 is € 10.500,00
- Bureaukosten € 1.000,00

De goedkope krachten worden voorop gestuurd en verzamelen informatie waarna de dure krachten screenen, analyseren en concluderen.

Berenschot is met de vragen op pad gestuurd. De hoofdvraag is: In hoeverre heeft wethouder J.W.G.M. Loonen sinds zijn aantreden als wethouder in 2010 inzake het dossier Loobeekdal en in het bijzonder de gronddeal met het Waterschap in 2016 gehandeld in overeenstemming met de gedragscodes integriteit voor wethouders van de gemeente Venray en eventueel andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving? Welke aanbevelingen voor de gemeente (zijnde raad, college en organisatie) volgen uit het onderzoek?

Verder zijn er nog specifieke vragen geformuleerd over feiten en omstandigheden, de beoordeling van de handelwijze van wethouder Loonen en aanbevelingen. De volledige vragenlijst vindt u
in dit persbericht.

Het zal u duidelijk zijn dat als Berenschot binnen budget moet blijven het moeilijk zal zijn om de onderste steen boven te krijgen. U heeft op deze website kunnen lezen dat we hier te maken hebben met mogelijke CDA netwerkcorruptie. Dat betreft het waterschap, de provincie, LLTB en gemeente Venray. Eén van de kenmerken is dat de corruptie vaak verstopt zit in het kneden van beleid en regels om er op termijn de vruchten van te plukken. Dus er is een kans dat Berenschot de onderzoeksvragen gaat toetsen aan de regels die door netwerkcorruptie tot stand zijn gekomen. Zeg maar gelegaliseerde corruptie. Voor de inrichting van het Loobeekdal en met name een melkveebedrijf aan de Boterpot, is er door de CDA architecten al aangelegd tussen 2005 en 2010. Om dit soort beerputdossiers helder te krijgen zijn onderzoeksjournalisten vaak jaren aan het puzzelen.

Dus gemeenteraad Venray, je maait wat je zaait. In dit geval maai je wat je in de vorm van € 34.000,00 hebt gezaaid. Van belang is in elk geval dat de deal tussen Ger Driessen en Jan Loonen boven water komt. Concreet de “notitie afrondend gesprek de dato vijf november tweeduizend zestien inclusief aanvullingen van de heer Ger Driessen en Jan Loonen”. Ook van belang is dat transparant wordt wat de gemeente in de reactie op de zienswijzen Venray bedoelt met “afspraken die in het verleden reeds zijn gemaakt”.

Bovenstaande informatie moet in een handomdraai te vinden zijn. Wethouder Loonen kan de notitie aanleveren omdat hij volledige medewerking heeft toegezegd. De ambtenaren kunnend de “afspraken uit het verleden” uitgraven. Uiteraard zou ook het waterschap even geconsulteerd kunnen worden over waar hun onderzoek op is gestuit.

Verder heeft onze nieuwe gouverneur Remkes aangegeven dat er schoon schip gemaakt moet worden. Hij is een doorgewinterde bestuurder en herkent de patronen van netwerkcorruptie natuurlijk in de Loobeekdal case. Hij gaat met alle burgemeesters gesprekken aan onder meer op het thema integriteit. Er moet een einde komen aan de graaiende CDA Vriendenrepubliek.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk

Heeft er rondom de voormalige stort Venraysbroek een illegale ontgronding plaatsgevonden is de vraag. Dat er een grootschalige ontgronding heeft plaats gevonden staat als een paal boven water. In het ‘Cultuurtechnisch plan gebr. Loonen’ is weergegeven wat er allemaal veranderen zou. Dit plan is op 21 mei 2019 afgetekend door de in functie zijnde wethouder Jan Loonen en op 29 oktober 2019 door Arnold Jansen namens Waterschap Limburg.

Op de kaarten van dit plan is aangegeven dat er grootschalig drainage aangelegd zou worden. Omdat er beekdal hoogteverschillen aanwezig waren is het drainage plan in stukken opgedeeld. De hogere stukken kregen hun eigen drainage vak en de lagere dus ook. Een leiding- en putten plan zou nodig zijn om de drainage te realiseren. Uitvlakken van percelen was tot 30 centimeter toegestaan.

Cultuurtechnisch plan gebr. Loonen 

Frappant is dat het ‘Cultuurtechnisch plan gebr. Loonen’ afgetekend is na de vaststelling bestemmingsplan ‘Loobeek-Deelgebied De Spurkt en Venraysbroek’ op 30 oktober 2018.

Onderdeel van een procedure naar een vaststelling van een bestemmingsplan is dat belanghebbenden zoals omwonenden hun zienswijze en zorgen kenbaar kunnen maken. Wordt er voldoende met belanghebbenden rekening gehouden en is er kans dat er bijvoorbeeld schade optreedt door een veranderende grondwater huishouding?

Het cultuurtechnisch plan is ook nooit onderdeel geweest van de documenten die ten grondslag liggen aan de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Loobeek-Deelgebied De Spurkt en Venraysbroek’. De belanghebbenden zoals de omwonenden hebben nooit aan zien komen dat er negatieve effecten in de grondwater huishouding zouden kunnen optreden. 

De vraag die nu voorligt is wie verantwoordelijk is voor de zettingsschade aan de huizen op de Endepoel. Extra fascinerend is dat het cultuurtechnisch plan helemaal niet is uitgevoerd zoals tussen de Loonens en het Waterschap overeengekomen. Er heeft voorafgaand aan het aanbrengen van de drainage een grote ontgronding plaatsgevonden. Onderstaand een beeld uit 2018 (Bron: AHN2) en 2021 (Bron: AHN4) hierop is duidelijk te zien dat de oorspronkelijke beekdal glooiingen verwijderd zijn. Alles is genivelleerd op biljartlaken niveau. Een berekening heeft aangetoond dat er ca. 71000 kubieke meter grond is verplaatst tot 2,5 meter diep. Dit alles zonder een ontgrondingsvergunning.

Endepoel AHN 2018

Algemene hoogtekaart Nederland 2018

Endepoel AHN 2021

Algemene hoogtekaart Nederland 2021

 

Inmiddels is er een handhavingsverzoek aan de provincie verzonden. Omdat het drainage plan heel anders is uitgevoerd en hierbij een ontgronding is toegepast om alles op één maaiveldniveau te krijgen, is dit waarschijnlijk illegaal gebeurd.

Een ontgrondingsvergunning is aan voorwaarden gekoppeld. Er moet worden gekeken naar archeologische en cultuurhistorische belangen, milieubelangen, natuur- en landschapsbelangen, ruimtelijke ordening, hydrologie en geologische belangen. Ook mogelijke effecten op bijvoorbeeld gebouwen zoals huizen en andere infra zoals gemeentelijke wegen moeten in kaart worden gebracht. Er moet een omgevingsdialoog gevoerd te worden om de belanghebbenden goed te informeren over de ingreep. Zodra een vergunningsaanvraag om te mogen ontgronden solide is onderbouwd, komt deze ter inzage en kunnen belanghebbenden zoals aanwonenden nog hun commentaar en zienswijze indienen. Hiermee kan er rekening gehouden worden met deze belanghebbenden en zou er bijvoorbeeld een eis neergelegd kunnen worden dat er een o-situatie van het huis opgenomen wordt in het plan. Dit om te kunnen aantonen dat er verbanden (kunnen) zijn tussen een veranderde grondwater huishouding en bijvoorbeeld verzakkende huizen.

Is er een partij die eigenhandig besloten heeft dat het allemaal anders kon? Een partij die vond dat draineren op verschillende hoogtes maar onhandig was en dat het beter kon, alles vlak, en dat een cultuurtechnisch plan overeengekomen tussen het Waterschap en de Loonens maar beter in de prullenbak kon?

Feiten:

 • Het drainage plan is na de vaststelling van het bestemmingsplan tot stand gekomen;
 • Het oorspronkelijke drainage plan is in geen enkele formele procedure voorbijgekomen waar belanghebbenden de kans zouden hebben gehad hun zienswijze of zorgen kenbaar te maken;
 • Het drainage plan is niet uitgevoerd zoals overeengekomen tussen de gebr. Loonen en Waterschap Limburg;
 • Er heeft een ontgronding plaatsgevonden die het mogelijk maakte om het gesegmenteerde drainage plan terug te brengen naar één of twee vlakken;
 • Er is door het waterschap/Loonen geen enkele effectenstudie gedaan waaruit zou blijken wat de gevolgen voor de omgeving zouden zijn (niet voor het oorspronkelijke en ook niet voor het werkelijk uitgevoerde plan);
 • Woningen van burgers hebben schade en lopen nog steeds schade op door de veranderde grondwater huishouding als gevolg van het drainagesysteem;
 • Cultuurhistorische belangen, milieubelangen, natuur- en landschapsbelangen, ruimtelijke ordening, hydrologie en geologische belangen zijn niet beschouwd;
 • Waterschap Limburg, als uitvoerder van het project Herinrichting Loobeekdal, wist van de afwijkende uitvoering van het drainage plan, maar heeft nooit ingegrepen;

Ook ambtenaren van Venray moeten geweten hebben dat er zich van alles afspeelde rondom de stort. Maar ja deze ambtenaren waren jarenlang geconditioneerd door een CDA gedomineerde club, en op dat moment de bewuste wethouder. In dat soort gevallen werd op legaliseren gekoerst i.p.v. handhaven.

Jan Loonen was wethouder (o.a. Grondzaken) ten tijde van deze ontwikkelingen. Heeft hij zich aan de wet gehouden of waren de belangen van de familie belangrijker?

Onderstaand een Archeologische advieskaart. Op het ontgronde perceel lag het advies om karterend of waarderend onderzoek uit te voeren voorafgaand aan de uitvoering van een ingreep zoals bijvoorbeeld een ontgronding. 

 

Archeologie

Bestemmingsplan Loobeek - deelgebied ‘De Spurkt’ en ‘Venrays broek’

Waren er wellicht archeologische waarden aanwezig? We zullen het nooit weten.

Het is publiekelijk bekend dat mensen die bij het project herinrichting Loobeekdal betrokken zijn geweest uitspraken hebben gedaan zoals “wat daar bij Loonen gebeurt is ongelooflijk”. Het wordt steeds duidelijker wat daar mee bedoeld werd. Bij het waterschap moet ondubbelzinnig duidelijk zijn dat er is afgeweken van het cultuurtechnische plan. Er werd intern binnen de projectorganisatie over gepraat. Waarom is er niet ingegrepen? Jan Loonen was 'wethouder' ten tijde van deze ontwikkelingen. Heeft die zich aan de wet gehouden of waren de belangen van de familie belangrijker?

Terugkijkend naar de 31 punten eisenlijst die tussen Ger Driesen en Jan Loonen is opgetuigd in november 2016 en de een definitie 32 puntenlijst is omgevormd in november 2000 wordt de wansmaak nog groter (bron: Hoffmann onderzoek 2021). Er zijn afspraken gemaakt over een pompgemaal in vanuit het afleidingskanaal die door het waterschap zou moeten worden gerealiseerd. Is er gewoon een zak gemeenschapsgeld overhandigd waarmee Loonen ongehinderd zijn eigen gang kon gaan?

Conclusie is dat de beerput “Herinrichting Loobeekdal” nog lang niet gedempt is. Zorgelijk is dat de instanties die hier bevoegd gezag zijn zoals Waterschap Limburg, Gemeente Venray en de Provincie Limburg betrokken zijn bij het project herinrichting. Er zal niet veel animo zijn om te gaan handhaven omdat dit ook meteen een brevet van onvermogen oplevert voor de handhavende instantie.

Gedupeerde huizenbezitters moeten achteraf reconstrueren en onderbouwen wat er zich allemaal heeft afgespeeld. Het waterschap, die is aangesproken op het onderwerp, vertoont tot op heden afwijzend en vermijdend gedrag in de vorm van vertragen en toedekken. Heeft het waterschap zijn toezichthoudende taak wel uitgevoerd of zijn er oogjes dichtgeknepen om de CDA-verhoudingen niet te verstoren?

Wordt het niet eens tijd voor onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek van buiten de provincie? 

Gepubliceerd in Ingezonden stuk

Wat niet weet wat niet deert! Legaliseren kan je leren! Waarom volgens de regels als het achteraf ook nog kan! We maken recht wat krom is! Een samenvatting van een brainstorm door burgemeester en wethouders van de Gemeente Venray!

De gemeente Venray heeft besloten een afdeling legalisatie op te richten.

Missie:

De missie van de nieuw opgerichte afdeling Legalisatie van de gemeente Venray is het faciliteren van bepaalde ondernemers in de vorm van legaliseren van illegaal opgerichte bebouwingen, mestbassins en activiteiten zoals ontgrondingen. Onze inspanningen zijn gericht op het inrichten van een proces waarin ondernemers de gelegenheid krijgen om hun situatie te regulariseren.

Visie:

Onze visie is om een gemeenschap te ontwikkelen waarin illegale situaties worden omgezet door burgemeester en wethouders zonder al te veel gezeur van burgers, mediapartijen en raadsleden. We streven naar een samenleving waarin legalisatie wordt gezien als een kans voor verbetering en waarin de gemeente samenwerkt met haar criminele ondernemers om zaken onder het strafrecht uit te houden.

Strategie:

De legalisatie trajecten moeten zoveel als mogelijk juridisch worden verpakt. Op deze wijze houden we stakeholders met kritische vragen zoals burgers, verslaggevers en gemeenteraadsleden zoveel als mogelijk van ons af. Voordat die doorgronden wat er aan de hand is, is het al geregeld voor onze klant.

Met deze missie, visie en strategie beoogt de afdeling Legalisatie van de gemeente Venray een positieve bijdrage te leveren aan het transformeren van illegale situaties naar legale, in lijn met de belangen van de ondernemers en met disrespect voor de wettelijke kaders, morele en fatsoen waarden.

Vacature: Hoofdambtenaar Legalisatie (1 FTE)

Ben jij een ervaren professional met een passie voor repareren van illegale zaken binnen de ruimtelijke ordening? De gemeente Venray is op zoek naar een gedreven Hoofdambtenaar Legalisatie om leiding te geven aan onze nieuw opgerichte afdeling. Als Hoofdambtenaar ben je verantwoordelijk voor het vormgeven en coördineren van het legalisatieproces. Jij zet je in voor een  traject dat zich voornamelijk in achterkamertjes met de klanten afspeelt. Je leidt een team van toegewijde ambtenaren. Ben jij klaar voor deze uitdagende rol en wil je een belangrijke bijdrage leveren aan deze groeiende ontwikkeling van onze gemeente? Solliciteer dan nu!

Eisen:

 • Ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, vergunningsprocessen en daarin recht maken wat krom is.
 • Leiderschapsvaardigheden en ervaring met het onder de pet houden van de gevoelige dossiers.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden buiten de formele lijntjes.
 • Kennis van het handig buigen van lokale wet- en regelgeving is een pré. Een strafblad wordt gewaardeerd.

Vacature: Assistent Ambtenaar Legalisatie (1 FTE)

Heb jij affiniteit met ruimtelijke ordening en ben je op zoek naar een uitdagende rol in een nieuw op te zetten afdeling? De gemeente Venray zoekt een Assistent Ambtenaar Legalisatie om ons team te versterken. In deze functie ondersteun je bij het legalisatieproces, verzorg je administratieve taken en werk je samen met collega's aan een soepel verloop van aanvragen. Wil jij een bijdrage leveren aan de legalisatie van gebouwen, ontgrondingen, beschadigen van archeologische waarden en activiteiten in onze gemeente? Solliciteer dan nu!

Eisen:

 • Minimaal zes jaren tuchtschool.
 • Interesse in het omzeilen van eisen uit de ruimtelijke ordening en vergunningsprocessen.
 • Nauwkeurigheid en goede communicatieve vaardigheden.

Vacature: Accountmanager Legalisatie (6 FTE)

Ben jij een enthousiaste sjoemelaar met ervaring en een sterke affiniteit met het omzeilen van vergunningprocedures? De gemeente Venray zoekt vanwege een sterke toename aan dossiers  Accountmanagers Legalisatie. Dit om de brug te slaan tussen de gemeente en belanghebbenden zoals begraafplaatsen en melkveehouders in het Venrays Broek en Vredepeel. Als Accountmanager bouw je duurzame relaties op, bevorder je samenwerking en ben je het aanspreekpunt voor diverse stakeholders die over de schreef zijn gegaan. Wil jij een sleutelrol spelen in het legalisatieproces van onze gemeente? Solliciteer dan nu!

Eisen:

 • HBO-werk- en denkniveau, bij voorkeur met een achtergrond in juridische of ruimtelijke ordening binnen de veehouderbranche en mestverwerking .
 • Ervaring in accountmanagement en stakeholderrelaties.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het zo min mogelijk vastleggen van mogelijk belastende afspraken.
 • Rot tot op het bot is een pre.

Vacature: Spindoctor Legalisatie (1 FTE)

Professionele communicatieadviseur die zich bezighoudt met het beheer van de publieke perceptie en de perceptie van de gemeenteraad. Het is gebleken dat achteraf legaliseren een negatieve uitstraling geeft. Om de negatieve effecten te mitigeren wordt alles zoveel mogelijk buiten het zicht van de burger en de gemeenteraad gehouden. Aanpak bij de bron dus. Komt er toch iets in de publiciteit dan komen de kwaliteiten van onze spindoctor in beeld.

Eisen:

 • Minimaal een relevante HBO-opleiding en ervaring bij dubieuze politieke partijen
 • Goede communicatieve vaardigheden en geeft vorm aan een positief imago de afdeling legalisatie.
 • Onze spindoctor kan vervelende journalisten, mediavertegenwoordigers en gemeenteraadsleden  een rad voor de ogen draaien.
 • Gebrek aan moreel besef is een pre.

Vacature: Trainee Legalisatie

Ben jij een recent afgestudeerde, ambitieuze professional met interesse in ruimtelijke ordening en vergunningsprocessen? Ben jij bereid om meteen in het begin van jouw carrière op het verkeerde pad te belanden? De gemeente Venray biedt een unieke kans als Trainee Legalisatie om kennis te maken met alle facetten van het legalisatieproces. Als trainee krijg je de mogelijkheid om te leren en te groeien binnen een corrupte omgeving achter de coulissen. Wil jij een veelbelovende start maken in je carrière en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze gemeente? Solliciteer dan nu!

Eisen:

 • Recent afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding.
 • Enthousiasme, leergierigheid en goede communicatieve vaardigheden.

Wilt u op één van de bovengenoemde functies Solliciteren, stuur je motivatiebrief en CV vóór 1 februari 2024 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Gepubliceerd in Ingezonden stuk
zaterdag 13 mei 2023 08:38

Legaliseren kan je leren

Onlangs was er in ons plaatselijke blad te lezen dat de illegale activiteiten van Vebra in de Vredepeel te legaliseren zijn. Vebra had illegaal gebouwd. Bouwen buiten het bouwblok en de activiteit in de melkfabriek hoorde niet tot de toegestane activiteiten binnen de bestemmingsregels. Duidelijk verhaal zou je zeggen en de gemeente Venray had in 2021 geroepen “tot hier en niet verder”.

Een bemoedigend signaal voor de burger. Eindelijk laat de gemeente eens haar tanden zien. Er werd een halt toegeroepen aan de brutaliteit van een aantal ondernemers binnen de gemeente Venray. Gewoon doen en daarna legaliseren was heel gewoon in het verleden binnen Venray. Op de gemeente had immers het CDA het al 10-tallen jaren voor het zeggen. CDA had geen problemen met de agrarische praktijken en het in tientallen jaren gedicteerde CDA beleid had een ambtenarenkorps gecreëerd die dat ook normaal was gaan vinden. Legaliseren kon je in Venray leren!

Bovenstaande maakt wederom duidelijk wie het binnen Venray voor het zeggen heeft. Niet de gemeente maar de vermogende ondernemers.

Een aantal voorbeelden:

Op een natuurbegraafplaats staan al jaren illegale bebouwingen en dit is bekend bij de gemeente Venray. Die doet niets (of is er toch weer een plan om te legaliseren?);

Een natuurelement in het Loobeekdal nabij de Brabander wordt door een boer aan de grond afgemaaid. Dit had strafrechtelijk aangepakt kunnen worden. De gemeente Venray kijkt of de begroeiing weer vanzelf op komt. Foei boer niet meer doen!, was het spannendste wat Venray er van kon maken.

De zelfde boer zet de zaagmachine in een bos aan de Endepoel om te dunnen, maar de provincie noemt dit geen dunnen meer maar vellen. Foei boer, we gaan het echt 2 jaar aankijken of het bos nog wat wordt en zo niet moet je wat boompje herplanten!

Een grote ontgronding tussen de Merseloseweg en de Beekweg wordt in eerste instantie met straffe hand aangepakt door de gemeente Venray. Door een juridisch gevecht loopt daar weer de lucht uit. Weer een stukje Loobeekdal hydrologisch qua bodemstructuur verwoest.

Een sloot illegaal gegraven in het Venrays Broek moet nog vergund worden. Venray werkt daar vrolijk aan mee.

Een laatste voorbeeld is de grootschalige ontgronding die rondom de voormalige stort in het Venrays broek heeft plaats gevonden. De provincie krabt zich op dit moment achter de oren wat daar is gebeurd. Waterschap en gemeente Venray mogen hier uitleg over geven. Ontgronden mag alleen als er maatschappelijk belang mee wordt gediend. Wederom een actie van een boer die onder de schaduw van een maatschappelijk project, herinrichting Loobeekdal, zijn eigen invulling gaf aan de uitvoering, kennelijk met toestemming van het Waterschap. Zoals al door een raadslid is gezegd dit heeft niets meer met een beekdal te maken maar meer met een biljartlaken polder. Dit laatste geval veroorzaakt ook nog schade aan de woningen van burgers. Er zijn tienduizenden kuubs grond verplaatst. De voor een beekdal zo belangrijke bodemstructuur is kapot getrokken en de oude normaal natte turflaagjes in de bodem vallen droog, oxideren en verdwijnen. Huizen die er al 100 jaar staan beginnen plots scheuren te vertonen. Schandalig!

De praktijken van eerst doen en daarna legaliseren slaan het fundament weg onder het vertrouwen van de burger. Die pikt naadloos op hoe het werkt binnen Venray. Dit heeft ook consequenties. Als de afdeling handhaving van de gemeente Venray aanklopt dat de tuinafscheiding 20 centimeter te hoog is kan die “opzouten”. Een bijgebouwtje nodig voor de scootmobiel van opa, die door de zorgcrisis maar weer in huis is genomen, kan worden afgebroken. Nee opzouten! Wat lampen om een paardenloop bak waardoor de vleermuisjes de weg kwijtraken in de nacht mag niet? Opzouten gemeente Venray. Een boom die in de weg staat op de oprit van een huis mocht niet om? Opzouten gemeente Venray.

Dus beste burgers van Venray, als handhaving bij je op bezoek komt voor een futiliteit laat ze opzouten met de mededeling dat eerst de lopende gevallen maar eens opgelost moeten worden. Het selectief handhaven is oorzaak van het ontstaan van het beeld van een onbetrouwbare en onprofessionele gemeentelijke organisatie.

Conclusie is dan ook dat het grote geld de eigenaar is van de regels binnen onze samenleving. Binnen de gemeentelijk en provinciale organisatie wordt dan ook voornamelijk de zakelijke sector bediend. De gewone burger is een asset voor in de fabriek en afromen van belasting centen. Alles ten dienste van de business case van de ondernemers.

Gepubliceerd in Opinie
Pagina 1 van 2