Toon items op tag: loobeekdeal

donderdag 22 juni 2023 15:04

Locatie flexwoningen Brabander onder de loep

Tegen het plan om in Oirlo flexwoningen te bouwen is inmiddels flink verzet gerezen. Het heeft de kranten en de landelijke TV gehaald. Kern: “We weten allemaal dat er wat moet gebeuren maar niet op deze manier”

We verleggen in dit artikel even de aandacht naar locatie “Brabander”. Ook hier ligt een door de ambtenaren opgetuigd voorstel om flexibele woningen te realiseren. Onderstaand een sfeerimpressie uit het voorstel “Tijdelijke opvang van ontheemden in Venray de komende 15 jaar” (uit ervaring weten we dat in Venray “tijdelijk” een ruim begrip is).

Sfeerimpressie Brabander

Inmiddels zijn er ook de eerste verzoeken binnen gekomen bij Venray-Transparant om ook aandacht te schenken aan het plan op de Brabander. De naam voor het park in Oirlo wordt grappig gevonden. Vanuit de Brabander wordt de navolgende naam voor het park Brabander voorgesteld.

“Park de Tweedeloobeekdaldealflexwoningen”.

Een beetje lange naam die je een paar keer moet lezen om te doorgronden. Het vat echter wel samen hoe er inmiddels naar de gang van zaken in Venray gekeken wordt door burgers. Trouwens ook een mooie naam om bij het spel scrabbel te gebruiken maar dat is weer een ander verhaal 😉.

Begin 2022 is het besef bij de gemeente ontstaan dat er opvangcapaciteit gecreëerd zou moeten worden voor asielzoekers, statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. Het bouwen van flexwoningen voor deze doelgroep is economisch niet rendabel. Het betreft de onderkant van de sociale huur, waardoor het erg lastig is om een sluitende exploitatie te krijgen. Het is duidelijk dat dit in 10 jaar niet lukt. 15 jaar is een meer reële termijn.

Op 12 december 2022 zijn in een besloten raadsbijeenkomst de kaders opgehaald voor deze opgave. Daar is de denklijn onderschreven om proactief te zorgen voor voldoende opvanglocaties in Venray op een menswaardige en duurzame manier. Wat opvalt is dat er door de raad op geen enkele manier transparant en integer handelen is ingebracht. Ook is er géén belletje gaan rinkelen om vroegtijdig de Venrayse samenleving mee te nemen in het traject.

Op de locatie Oirlo is het duidelijk dat Harry Maessen in het spel is. Harry heeft daar in het verleden gronden aangekocht, wat een pure vorm van speculatie is. Ook op de Brabander is het niet pluis. Het plangebied aan de Korte Broekweg is op 6 april 2022 gekocht door Keizersberg Vastgoed B.V. uit Milheeze. Is er vorig jaar, 2022, gekocht door Keizerberg terwijl er gesprekken met ambtenaren waren over de flexwoningen?

Perceel Brabander

Is het ondernemers risico van Keizerberg bij deze grondspeculatie voor flexwoningbouw verminderd omdat Venrayse ambtenaren al in gesprek waren met Keizerberg Vastgoed B.V.?

Niet goed en verre van integer handelen door ambtenaren in dat geval! Er wordt een ondernemer in een sterke voorkeurspositie gebracht en zonder concurrentie kan dit tot opportunistisch handelen leiden waar de maatschappij schade op loopt. Bijvoorbeeld “het moet toch echt 15 jaar in stand blijven anders verdien ik niet genoeg centjes”. Wat verder op valt is dat Keizerberg maar 50% van het perceeloppervlak in brengt als planlocatie. Heeft Keizerberg tevens een deal gekregen om ook op de andere 50% van het perceel planontwikkeling in gang te zetten? Dit zal transparant op tafel moeten komen!

Wat mogen wij als burgers verwachten van B&W, ambtenaren en gemeenteraad? Dit is dat ze zich houden aan:

  • Accountability, dit is nemen van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording.
  • Transparantie, dit is het beschikbaar stellen van tijdige, duidelijke en volledige informatie t.a.v.: de activiteiten van de organisatie, de wijze van besluitvorming, de bron van financiële middelen, de effecten van haar activiteiten op People en Planet, en de identiteit van haar stakeholders (dus geen geheime lijstjes die niet openbaar mogen).
  • Ethisch gedrag, dit is eerlijk, rechtvaardig en integer handelen, ethische gedragsstandaarden formuleren, conflicterende belangen van stakeholders integer oplossen.
  • Respect voor de belangen van stakeholders, dit is identificeren en erkennen van stakeholders zoals Venrayse, Oostrumse en Oirlose burgers en met hen de dialoog aan gaan.
  • Respect voor de wet, dit is voldoen aan de regel en geest van de wet (dus geen achterkamertjes bij het voorkoken van voorstellen).
  • Respect voor gedragsnormen, dit is daar waar regelgeving ontbreekt, men zich houdt aan de hoogste internationale gedragsnormen.
  • Respect voor mensenrechten, dit is mensenrechten dienen gerespecteerd en bevorderd te worden.

Bovenstaande is niet iets wat Venray-Transparant uit de duim heeft gezogen. Het zijn de internationale normen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In achterkamertjes deals  voorbereiden voor een gemeenteraad die amper tijd krijgt voor overwegingen en besluitvorming met als doel deze daarna de Venrayse samenleving de strot af te duwen valt daar niet onder.

Venray-Transparant heeft de stelling “Vertrouwen is goed maar controle is beter”. Dit is dus nog hard nodig in Venray. 

Onderstaand nog een uittreksel van het kadaster.

Kadasterscreenshot

Gepubliceerd in Opinie

Zoals u in deel 1 hebt kunt lezen verzoekt de indiener van het handhavingsverzoek:

  • De percelen die zonder omgevingsvergunning en ontgrondingsvergunning zijn ontgrond moeten weer naar de oorspronkelijke staat (de beekdalglooiing met weer hersteld worden);
  • De grondwaterstanden moeten weer worden hersteld naar de oorspronkelijke waarden.

Deze twee herstelmaatregelen zouden er toe moeten leiden dat de grondzettingen en schadevorming aan de huizen gestopt zouden worden. Een heel redelijke oorzaak en gevolg redenering volgens Venray-Transparant.

Het handhavingsverzoek heeft klip en klaar aan het licht gebracht dat er géén ontgrondingvergunning is afgegeven voor de ontgrondingen. Een deugdelijk vergunningentraject had de eigenaren van de schadewoningen in staat gesteld een zienswijze in te dienen en hun zorgen vooraf kenbaar te maken. In Nederland is het gebruikelijk dat er deugdelijke omgevingsdialogen worden gevoerd  voordat er een ingreep wordt vergund. Dit om alle belangen te wegen rondom vergunningplichtige activiteiten. Deze gang van zaken onderscheid een goed functionerende samenleving van een bananenrepubliek.

In het besluit van GS staat dat de ontgrondingswet is overtreden. Door 5 partijen. Deze partijen hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Er wordt dus handhavend opgetreden.

Echter het deel om het beekdal met grondwaterhuishouding te herstellen wordt afgewezen. Het is volgens GS ook erg moeilijk om een veroorzaker aan te wijzen omdat het er 5 zijn. Dus samengevat laat GS hier weten dat de burgers met schade aan huizen het maar moeten uitzoeken. GS gaat hier niets in betekenen. Dit gaat toch weer een beetje naar de genoemde bananenrepubliek waar Limburg steeds meer kenmerken van heeft. Net als in de beschamende toeslagaffaire waar burgers gewoon zijn kapot gedraaid in overheidsprocedures kunnen deze burger het weer uitzoeken. Er wordt gemeld als de verzoeker tot handhaving het niet eens is met het besluit er een bezwaarschrift kan worden ingediend. Hierop is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De burger mag weer gaan procederen als ze wat wil….. De overheid hoopt dat ze moedeloos afhaken. We hebben inmiddels vernomen dat er bezwaar wordt gemaakt.

Knipsel1

Knipsel2

Knipsel3

Knipsel4

Knipsel5

Knipsel6

Knipsel7

Knipsel8

Gepubliceerd in Opinie