Toon items op tag: annethielen

vrijdag 07 januari 2022 19:44

Thielen wil met het CDA weer vooruit

CDA-KLIEK - Luidde de titel van een interview met de oud-wethouder en huidige lijstrekker van CDA Venray in de kerstspecial Peel en Maas. De oud-wethouder heeft de blik vooruit gericht. Terwijl nederigheid zou sieren refereert Anne aan de gemeenteraadsverkiezingen Land van Cuijk die in november jongsleden plaatsvonden. Dit omdat verschillende gemeenten fuseerden tot een grote gemeente. Het CDA werd de grote winnaar van deze verkiezingen, dit laat volgens haar zien dat het mogelijk is om de grootste partij te worden. Het is niet te hopen, maar het lijkt er wel op dat ze met “de grootste” ook meteen bedoeld “de machtigste”. Als dit het geval is heeft Anne niet goed begrepen wat er allemaal het laatste politieke jaar in Venray is gebeurd. In het interview lezen we nergens iets over nieuw elan, afstand nemen van wat er is gebeurd en het delen van de gedane zelfreflectie. Jammer.

Tijdens de verkiezingsavond van het Land van Cuijk kwam een professor aan het woord die heel geïnteresseerd de gemeenteraadsverkiezingen had gevolgd, hij verklaarde het succes van het CDA. Allereerst was er sprake van een herindelingsverkiezing. Alhoewel je in de oude gemeentes struikelde over de verkiezingsborden leek wel of niemand deze verkiezingen interesseerde. Volgens de professor wisten de kiezers niets van de meeste partijen en kandidaten. Weet iemand uit Grave wat er in Boxmeer is gebeurd of iemand uit Vierlingsbeek of een politicus in Mill een scheve schaats heeft gereden? Nieuwe partijen werden opgericht met kandidaten uit een oude gemeente en kandidaten wisselden van partij, onduidelijkheid troef. Landelijke aandacht was er nauwelijks, dus ook de nationale politiek waaronder flaters als de toeslagenaffaire en het laten vallen van Pieter Omtzigt had niet veel invloed. Zelfs het meedoen van FvD met hun standpunt tegen het coronabeleid leek nauwelijks iemand op te vallen. Neen, de kiezer koos voor zekerheid, voor bekende vertrouwde gezichten in hun eigen oude gemeente. Voor mensen die veel betekenden voor de gemeenschap of gewoonweg veel vrienden en bekenden wisten te mobiliseren, voor een partij die er voor de verkiezingen al was en liet zien te beschikken over een juiste PR-tactiek. Geen stemmen op grond van een programma, geen goed- of afkeuring van beleid, geen afrekening en ook niet het kiezen voor nieuw elan.

Het lijkt erop dat het CDA in Venray, de eerste verkiezingsborden zijn al gesignaleerd en een kalender met daarin zelfs de verkiezingsdatum als een nieuwe feestdag vermeld viel in de Venrayse brievenbussen, goed naar het CDA Land van Cuijk heeft gekeken. De lijst met kandidaten lijkt garant te staan voor veel stemmen van vrienden en relaties. Of deze lijst ook staat voor nieuw elan is maar de vraag. Naast de al besproken lijsttrekker zien we ook nog een huidig gemeenteraadslid die met hand en tand de misstappen van wethouder Loonen heeft verdedigd en weigerde de hand in eigen boezem te steken.

Misschien niet de opvallendste kandidaat maar op een prominente plaats zie we de kandidaat die naast bestuurslid van het CDA lid is van het algemene bestuur van Waterschap Limburg. Hoezo een andere cultuur, hoezo zelfreflectie?

Ook degene die als CDA-prominent de knuppel in het hoenderhok gooide lijkt weer terug in het gelid. De familiebanden zijn doorgesneden, geen Loonens meer op de lijst. Hoera voor de vernieuwing! Een nieuwe voorzitter die zijn liefde voor de veehouderij niet onder stoelen of banken steekt trekt voortaan de kar. De vraag blijft wel wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekt en of het weer niet een marionettentheater wordt.

In Boxmeer is het CDA altijd prominent in het bestuur aanwezig geweest. Hier heeft deze partij laten zien dat men wil samenwerken (o.a. college met SP), ver weg is gebleven van integriteitskwesties en ook open staat voor ideeën betreffende natuur en milieu en niet slechts de belangen dient van haar achterban, agrariërs, mestfabrieken en zandboeren. Geen wethouder die vrienden tevreden wil houden als is gebeurd in De Spurkt en Oostrumsche Heide om nog maar niet te spreken over het dossier Loobeekdal. Geen wethouder die zonder goed plan wil bezuinigen bij de mensen die het toch al niet breed hebben. Logisch dat veel mensen of deze partij hebben gestemd. In dezelfde editie van de Peel en Maas staat het bericht dat het CDA in de Gemeente Land van Cuijk een coalitie wil met vier partijen waaronder ook de PVDA/Groen Links. Alhoewel de meeste zetels lijkt men zich ervan bewust dat “de grootste” niet betekent “de machtigste”. Wie weet een wijze les, wraak en wraak en wrok zijn immers een slechte leidraad.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk
woensdag 31 augustus 2022 15:00

ANNAHAEGHE nog wat feiten en vragen

In een voorgaand artikeltje heeft u e.e.a. over perceelprijzen op ANNAHAEGHE kunnen lezen. Het blijkt dat de bewoner op Parklaan 17 een heel gunstige prijs van €284,--/m2 heeft gekregen. Deze prijs steekt in schril contrast af tegen die van de buren op Parklaan 15. De buren hebben nl. €439,—/m2 moeten betalen. Een verschil van €154,—/m2, wat toch best veel is. De eigenaar van Parklaan 19 heeft €80,--/m2 meer betaald dan die van Parklaan 17.

Steekproef St Anna huisnummers

Er is een vraag binnen gekomen van Patricia (echte naam bekend bij VT). Patricia’s perceel heeft meer dan €400,--/m2 gekost. De vraag luidde “Heb ik met mijn hoge m2 prijzen de lage prijzen moeten compenseren van de buurtbewoners op Annahaeghe”? Uiteraard is dit niet met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden. Feit is dat op de 15 percelen van de steekproef een gemiddelde m2 prijs van €360,-- is betaald. Dit zal het bedrag voor Renschdael zijn om de business case winstgevend te maken. Dus vanuit ijkpunt €360,--/m2 hebben de kopers die meer hebben betaald dan deze €360,--/m2 de minderkosten voor de kopers onder de 360,--/m2 betaald. In zekere zin zou je vanuit dit gezichtspunt kunnen stellen dat het antwoord op de vraag van Patricia “ja” moet luiden. In onderstaande grafiekje is het nog eens in beeld gebracht. De eigenaren van de percelen boven de rode lijn hebben meer dan €360,--/m2 betaald en die eronder minder dan €360,--/m2. Echter dit is nog steeds een aanname, dus navraag bij de firma Renschdael zou hier meer duidelijkheid kunnen verschaffen voor Patricia.

M3 prijzen op gemiddelde 360

Venray-Transparant heeft inmiddels ook aanwijzingen gekregen wie op Parklaan 17 woont. Het blijkt een voormalig wethouder van het CDA. Ze heeft 728m2 bouwgrond gekocht voor €207.005 in 2021. De akte van levering voor het perceel is gedateerd op 19 april 2021. Hier levert Renschdael aan de destijds in functie zijnde CDA wethouder. Vergeleken met de leveringsacte van perceel Parklaan 15 & 19 zijn er geen afwijkende leveringsvoorwaarden gevonden. Dus blijkbaar geen redenen die een goedkopere levering van perceel 17 zouden rechtvaardigen. Enigst opvallende is dat er een akte van clérical error aan de leveringsacte is toegevoegd. Dit ging over erfdienstbaarheid en dat is geen reden om de grondprijs te drukken.

Dat de voormalig wethouder ook bestuurlijk met St. Anna c.q. Renschdael te maken heeft gehad blijkt uit de adviesnota van het college van B&W van 28 juni 2021. Het college van B&W adviseert de Commissie Wonen en de Raad Renschdael meer bewegingsruimte te geven op het St Annaterrein. Sterker nog het college van B&W adviseert de Commissie Wonen en de Raad dit advies voor kennisgeving aan te nemen. Op commentaar zitten ze blijkbaar niet te wachten. Samengevat wordt de firma Renschdael meer bewegingsruimte gegund op het St. Annapark. Het college B&W geeft de vrije hand aan Renschdael wat natuurlijk wel fijn is voor een projectontwikkelaar. De Commissie Wonen en de Raad nemen het advies dan ook ter informatie aan en het college van B&W loodst de case hiermee handig langs de gemeenteraad.

De argumenten van het college van B&W in de adviesnota:

1. De ontwikkeling van extra woningen sluit aan bij de ambities van het Programma ‘Koers op Wonen’ om de woningbouw te versnellen en het woningtekort te verminderen. Door hierbij in te zetten op verschillende woningtypen en -segmenten kan tevens tegemoet worden gekomen aan de kwalitatieve woningbehoefte.

2. Met het vergroten van het woningaantal op St. Annapark ontstaan er voor de Renschdael Groep meer mogelijkheden om tot een duurzame invulling te komen van de bestaande (waardevolle) gebouwen op St. Annapark. Door de nadruk te leggen op woon- en zorgfuncties in combinatie met horeca, dienstverlenende en culturele functies ontstaat hier een uniek woonmilieu, in een prachtig groen park op loopafstand van het centrum van Venray.

3. De extra woningbouw past binnen de eerder vastgestelde ruimtelijke kaders voor het St. Annapark, zoals de Stedenbouwkundige en Landschapsvisie en het beeldkwaliteitsplan. De belangrijkste afwijking van het bestemmingsplan is gelegen in het toegestane aantal (zorg) woningen. De kernwaarden, het groene karakter en de inrichtingsprincipes met verschillende deelgebieden/clusters en de centrale ontsluitingsstructuur blijven overeind. Wel is het noodzakelijk om een aantal eerder uitgevoerde onderzoeken te her-beschouwen.

4. Omwille van de snelheid en flexibiliteit bestaat de voorkeur om separate ruimtelijke procedures te doorlopen in plaats van een integrale herziening van het bestemmingsplan St. Annapark. Hiervoor geldt een aantal randvoorwaarden zoals een goede ruimtelijke onderbouwing en een zorgvuldige omgevingsdialoog. Ook dient een nieuwe anterieure overeenkomst te worden gesloten.

Principeverzoek meer woningbouw St Annapark 28 juni 2021

Woensdag 30 juni 2021 was een gedenkwaardige avond voor de Venrayse gemeenteraad. Wethouder Loonen legde de gemeenteraad uit dat “een beetje belangenverstrengeling” helemaal niets betekende. Onderzoeksbureau Berenschot had onderzoek gedaan naar de wethouder en in “de Loobeekdeal“ enige schijn van belangenverstrengeling vastgesteld. Hij zag het als een politieke afrekening. Ook de collega CDA wethouder Anne Thielen was zeer verontwaardigd en kon in dit landschap van onveilige dynamiek niet meer haar werk doen. Ze stapten er samen uit die avond.

Vervolgens werd op donderdag 1 juli de adviesnota Woningbouw St. Annapark openbaar.

Heeft zich hier destijds, parallel aan de zwanenzang van de CDA wethouders, nog een tweede discutabel proces voltrokken? Op 28 juni de adviesnota ingediend, op 30 juni beide CDA wethouders opgestapt en op 1 juli vrijgave van de adviesnota naar de raad die het in september van dat jaar voor kennisgeving aanneemt. Om de case nog een keer in perspectief te zetten hieronder een verwijzing naar het Venray-Transparant artikel “Hoe zou een gemeente moeten functioneren?”

Het functioneren in het kort:

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit is het college van B&W, waarbij de burgemeester voorzitter is van dit college. De burgemeester heeft ook eigen taken en bevoegdheden. Tevens is hij voorzitter van de gemeenteraad.

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of financiën. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

De gemeenteraad controleert het werk van de wethouder. Vindt de raad dat de wethouder zijn of haar werk niet goed doet? Dan kan dit ertoe leiden dat de wethouder de laan uit wordt gestuurd.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw, industrieterreinen of de hoogte van de belastingen.

Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. Het individuele gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Zij/hij heeft haar/zijn voelsprieten in de samenleving en weet wat er speelt. Dat met de activiteiten op het St Annaterrein door Renschdael grote bedragen publiek geld gemoeid zijn staat vast. De eerste anterieure overeenkomst van een paar jaar terug is ook handig weg gehouden bij de gemeenteraad. We gaan eens kijken of dat er bij de volgende anterieure overeenkomst wel opgelet wordt.

Krijgt u nu ook zo een onbehagelijk gevoel dit alles zo overziend? Waarom betaald Patricia zoveel meer voor de bouwgrond? Komen de wethouders in Venray alleen op voor de belangen van het taakgebied of worden er ook andere belangen gediend? Zijn de burgers op het St Annaterrein aan willekeur overgeleverd? Op een schroefje verkeerd aan het huis in strijd met het bestemmingsplan St. Anna kan Renschdael zonder tussenkomst van een rechter €50.000,-- opeisen bij de huiseigenaar! Is de voormalig wethouder Thielen door Renschdael beloond met een lagere m2 prijs? Is er ook een beloning geweest voor andere leden van het college van B&W? De gemeenteraad Venray heeft nog wat te doen zo te zien.

Gepubliceerd in Opinie