Toon items op tag: venraysebroek

donderdag 24 juni 2021 08:30

Zonnepark Venrays Broek

VENRAYS BROEK - Venray Transparant heeft onlangs de hand weten te leggen op een rapport van Dassenwerkgroep Venray-Horst geschreven als reactie op de plannen van Bodemzorg Limburg, sinds 2020 eigenaar van het Venrays Broek, om aldaar een zonnepark te vestigen. Venray Transparant staat volledig achter de bezwaren die beschreven worden in het rapport. Vandaar dat we overgegaan zijn tot plaatsing van een samenvatting ervan.

Bodemzorg Limburg heeft SWECO, een internationaal bureau dat duurzame samenlevingen en steden van de toekomst zegt te ontwerpen en ontwikkelen, een rapport laten opstellen. Daarin worden een aantal zaken aanmerkelijk rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. SWECO hecht groot belang aan de aanwezigheid van de dassen op de voormalige stort. Er moet terdege rekening gehouden worden met de burcht en de leefomgeving. Op de overzichtsplaatjes staan dan ook bosjes die in vroegere plannen voor het Loobeekdal als stapstenen moesten dienen waarlangs dieren zich konden verplaatsen en beschut konden verblijven. Kennelijk is het SWECO ontgaan dat deze bosjes het veld hebben moeten ruimen om plaats te maken voor nog meer kale en uitgestrekte raaigrasvlaktes rondom het melkvee bedrijf van Mts. Loonen. Op de begeleidende foto’s zijn deze vlaktes ook zichtbaar en worden daar beschreven als “karakteristiek”.

De effecten van de zonnepanelen en stromen op het huidige foerageergebied zijn ongewenst. Het landschapselement bestaande uit het biotoop op de stort is nu extra essentieel om de burchtlocatie in stand te houden.

De veranderingen waarmee de dassen ter plekke te maken krijgen betekenen nogal wat voor hen. Waarom dat zo is:

 • Dassen hebben een conservatieve leefstijl, en kunnen zich maar langzaam aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het wegnemen van beschikbare percelen/foerageergebieden, wissels en territoriumgrenzen is een hele aanslag.
 • Dassen zijn voornamelijk afhankelijk van een bestaand patroon van geursporen om zich te kunnen oriënteren in hun territorium. Hierdoor zijn ze erg gevoelig voor ingrepen in hun leefgebied.
 • Dassen staan aan de top van de voedselpiramide, waardoor ze gevoelig zijn voor alle veranderingen van het voedselaanbod in die piramide. Het ontnemen van grote oppervlaktes foerageergebied is desastreus. Regenwormen, de belangrijkste voedselbron van dassen, zijn weg door afsluiting zodat deze voedselbron steeds moeilijker te bemachtigen is. Het benodigd gevarieerd voedselpakket binnen hun territorium is ernstig verstoord.
 • Er moeten voldoende (lijnvormige) landschapselementen (bijvoorbeeld houtwallen en hagen) aanwezig zijn, waarlangs dassen zich kunnen verplaatsen tussen burcht en foerageergebied, die schuilplekken bieden en waarmee ze zich kunnen oriënteren. Omdat een das tijdens de voortplantingsperiode (december tot en met juni) aan de kraamburcht gebonden is, is het voor het garanderen van de voortplantingsfunctie van die kraamburcht noodzakelijk, dat er in de directe nabijheid voldoende voedsel beschikbaar is. De optimale voortplantingsmogelijkheden van een dassenfamilie zijn van cruciaal belang om te kunnen overleven. Voor de lokale gunstige staat van instandhouding zijn de foerageermogelijkheden binnen een straal van 500 meter dus van groot belang. Zodra er overal hekken en beperkingen worden geplaatst nabij de burchten, wordt dit een probleem.

De veranderingen die we kunnen verwachten:

- Vegetatie en microklimaat
1. Verandering van de vegetatie als gevolg van schaduwwerking onder de panelen.
2. Verandering van de vegetatie als gevolg van verandering waterhuishouding.
3. Verandering van de vegetatie als gevolg van een verandering van het microklimaat.

- Fysische agentia bij zonneparken
1. Toename van de temperatuur in de bodem rondom kabels van het zonnepark.
2. Magneetvelden rondom kabels van het zonnepark .
3. Elektrische stromen door de grond.

Conclusie

Op grond van veranderingen in vegetatie, vochtigheid en temperatuur moet rekening worden gehouden met een verandering van de bodemsamenstelling en (micro-)organismen in de bodem bij een zonnepark.

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat veel dieren ook kleine spanningen in de bodem of bij objecten opmerken. Dat kan er toe leiden dat dieren een dergelijk gebied mijden.

Er is niet veel onderzoek gedaan naar de drempelwaarden waarbij dieren stromen en/of magnetische velden opmerken en daar hun gedrag op aanpassen. Er moet wel terdege rekening mee worden gehouden dat er diersoorten zijn waarvoor geldt dat een zonnepark on- geschikt is als habitat, ook als dat soorten betreft die voor de bouw van dat zonnepark in dat gebied voorkwamen. Bij een ruimtelijke afweging moet dus rekening worden gehouden met deze effecten.

Tenslotte nog enkele aanbevelingen

Aanbevelingen voor ruimtelijke ingrepen aan overheidsinstanties (Bron: Das en Boom)

 • Overheidsinstanties moeten bij de afweging van mensenbelangen en dassenbelangen in dassenleefgebied uitgaan van het streven de das in een lokaal gunstige staat van instandhouding te brengen en te houden en dassenleefgebied tegen aantasting te beschermen.
 • Het streven de lokale dassenpopulatie in een gunstige staat van instandhouding te behouden betekent, dat verslechteringen in elk territorium van dassenfamilies voorkomen moeten worden.
 • Bij ruimtelijke ingrepen in dassenleefgebied moet altijd een natuurtoets plaatsvinden.
 • Binnen een straal van 500 meter van een dassenhoofdburcht moet voldoende primair foerageergebied (bemest grasland) beschikbaar en toegankelijk zijn. 
 • Alleen wanneer er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang, er geen alternatieve mogelijkheden zijn en de negatieve gevolgen van een ruimtelijk ingreep niet kunnen worden gemitigeerd of gecompenseerd, kan een dassenfamilie worden verhuisd.
 • Om de significante sterfte door verkeer in de dassenpopulatie beheersbaar te houden, moeten er bij alle nieuwe wegen en waterwegen, die leefgebied doorsnijden, verkeersvoorzieningen worden aangebracht (voorkomen versnippering van het leef- gebied).
 • Bij grote knelpunten (meerdere slachtoffers op één locatie) moeten ook bij bestaande wegen en waterwegen verkeersvoorzieningen worden aangebracht.
 • Bestaande dassenvoorzieningen zoals rasters en tunnels moeten functioneel blijven middels het plegen van noodzakelijk onderhoud (o.a. voorkomen dichtgroeien toegangsroutes), het uitvoeren van noodzakelijke reparaties en door het waarborgen van de toegankelijkheid. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • Mitigerende en compenserende maatregelen, die in ontheffingen worden opgelegd, moeten functioneel zijn op het moment dat de das deze voorzieningen moet gaat gebruiken.
 • Bij regulier onderhoud rond dassenburchten moet de ecologische functionaliteit gewaarborgd blijven door de daarvoor noodzakelijke landschapselementen als bomen en hagen ruim (minimaal 50 meter) rond de burcht te behouden.
Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
woensdag 21 april 2021 13:04

CDA Vriendenrepubliek

LOOBEEKDAL - Zoals bekend wordt het Loobeekdal in Venray heringericht. Dit project, in opdracht van Waterschap Limburg, staat bekend om zijn verdachte grondtransacties en CDA vriendendiensten binnen de inrichting. Naast het waterschap spelen de gemeente Venray, de provincie Limburg, Staatsbosbeheer en de LLTB een rol. In dit artikel wordt een geweldig stukje vriendendienst transparant gemaakt.

Even een stapje naar provinciaal niveau. Zoals bekend is door de affaire Vrehen het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Limburg, inclusief CDA gouverneur Theo Bovens opgestapt. De aanleiding was wederom een stinkdossier binnen de CDA vriendenrepubliek. In de debatten en artikelen in de kranten kwamen de termen netwerkcorruptie, en schaduwparlement CDA voorbij. Herman Vrehen, die eerder moest opstappen als IKL-directeur, is nu ook ontslagen als bestuurder van de coöperatie Natuurrijk Limburg. Tegelijk is de directeur van de coöperatie Eppo Timmer ontslagen. Ook Bram Derikx, de directeur van een tweede landschapsstichting in de provincie, is op non-actief gezet. Deze stichting Natuurinclusieve Landbouw is eveneens gelieerd aan de LLTB en voerde samen met stichting IKL projecten uit, zegt de krant.

Het CDA zit in Limburg op onfrisse en dominante wijze verweven in de publieke organisaties zoals de gemeente Venray, de provincie, de LLTB en het Waterschap. De werkelijke macht wordt bepaald in achterkamertjes, aan de bar en bij de borrels. Via stichtingen en coöperaties wordt gestuurd en zuigen zich bestuurders vast in de subsidiestromen die binnen de provincie rijkelijk vloeien. Beleid en regels worden maximaal gekneed om middels gelegaliseerde constructies voordeel te behalen. De vriendenrepubliek zoals beschreven in 1996 door Joep Dohmen is nog in volle werking.

Dit brengt ons weer bij het Loobeekdal. De contouren van een dergelijke onfrisse netwerkconstructie worden steeds zichtbaarder. Het is duidelijk dat de architecten Driessen en Loonen beleid hebben gekneed en afspraken hebben gemaakt om een melkveebedrijf maximaal voordeel te bieden binnen de herinrichting van het Loobeekdal. In een eerder artikel op deze website, “De gronddeal in het Loobeekdal verder onder de loep genomen”, hebt u kunnen lezen welke top-deal wethouder Loonen privé heeft gesloten met het Waterschap.

Door niet aflatend graafwerk van een aantal burgers is aangetoond dat de architectuur rondom het melkveebedrijf vóór 2010 al tot stand is gekomen. Een sterke aanwijzing hiervoor is het sneuvelen van een aantal bosjes die behoren tot de ecologische hoofdstructuur (EHS). Deze bosjes lagen dicht op het melkveebedrijf aan de Boterpot en dat bedreigde natuurlijk de bedrijfsvoering. Er stond immers nog een mestvergister en uitbreiding van de veestapel op het verlanglijstje van het melkveebedrijf.

Op een functiekaart van de gemeente Venray van 20 januari 2010 is te zien dat de EHS bosjes gingen sneuvelen en uitgeruild zouden worden voor zogenaamde “nieuwe landbouw”. Dat is op dit moment goed te zien. Het melkveebedrijf ligt als een lelijke kale puist midden in het Loobeekdal temidden van de eindeloze grasvlakten van het bedrijf. Gemeente Venray verplicht normaal gesproken ondernemers bij dergelijke plannen tot een beplantingsplan. Dit om op z’n minst wat visuele vervuiling van het object op te heffen. Binnen de vriendenrepubliek hoeft dat natuurlijk niet.

Het ruimen van de EHS bosjes maakt de weg vrij voor verdere ontwikkeling van het melkveebedrijf aan de Boterpot. De EHS bosjes hadden de functie van stapstenen waarlangs dieren zich konden verplaatsten in het Loobeekdal. Dit voor een ecologisch sterke verbinding van de Smakt naar het Rouwkuilengebied.
Door de grondposities van de familie Loonen, onder andere door twee door wethouder Loonen in 2008 aangekochte percelen, kan de nieuwe beekloop afgedwongen worden door de Loonens. Wethouder Loonen heeft ten zuiden van de Beekweg en ten noorden van de Beekweg uitstekende posities om bepalend te zijn hoe dat de Loobeek komt te liggen. Dat dit zo gelopen is valt te lezen in de acte Z9396. Binnen de vriendenrepubliek is het instrument onteigening in de kast gelaten. Zo gaan de vrienden natuurlijk niet met elkaar om.

Verder moet er melding van gemaakt worden dat in de acte Z9396 verwezen wordt naar de “notitie afrondend gesprek de dato vijf november tweeduizend zestien inclusief aanvullingen van de heer Ger Driessen en Jan Loonen”. Deze notitie is niet te achterhalen bij het Kadaster en is niet ter beschikking gesteld door het waterschap. Het vermoeden is dat hierin in detail te lezen is welke deal Driessen en Loonen al hadden voordat de zaken geformaliseerd zouden worden. Deze notitie heeft het kadaster niet in bezit en is niet opvraagbaar bij de akte. Driessen was rond 2015 in aanloop naar de levering van de verkoop aan Loonen dijkgraaf bij het waterschap Peel en Maasvallei.

Bekijk of download hier de 'Akte van levering en vestiging kwalitatieve verplichtingen Z9396'

Verdere aanwijzingen dat de zaak goed voorgekookt was staan te lezen in het document “Bestemmingsplan ‘Loobeekdal, deelgebieden De Spurkt en Venrays Broek’ Eindrapport zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 17 september 2018”. De familie Loonen heeft ook een zienswijze ingediend. De gemeente Venray verwijst in haar reactie op de zienswijzen veelal naar “afspraken die in het verleden reeds zijn gemaakt”. De Loonens worden goed bediend door de gemeente. Binnen de CDA netwerken, ook binnen de gemeente Venray, is blijkbaar alles al goed voorgekookt en in de formele stukken verwerkt. In de zienswijze van de familie Loonen (reclamanten nr.7) staat gewoon geschreven dat alles al “in het verleden is uit onderhandeld”. Ook de gemeente Venray verwijst steeds naar privaatrechtelijke afspraken uit het verleden en die nemen ze uiteraard kritiekloos over.

Bekijk of download hier het 'Eindrapport zienswijze De Spurkt en Venrays Broek 17 september 2018

Vóór 2010 was de inrichting van het Loobeekdal ter hoogte van het Loonen territorium al bepaald door de architecten Driessen en Loonen. Dit gaf aan dat de architecten al op detailniveau bezig waren. De samenwerking tussen het waterschap, de provincie, de gemeente Venray en de familie Loonen was al in volle bloei.

Dus zoals een echte boer is er door de architecten flink gezaaid tijdens de planvorming en wordt er nu in Venrays Broek flink geoogst door de familie Loonen. Een prachtig voorbeeld van een CDA vriendenrepubliek. Over de neiging om dit soort boeren maar het natuurbeheer in handen te geven moet nog eens goed nagedacht worden. Wij zijn er overigens wel ervan overtuigd dat die er zijn, boeren met een natuurhart!

In onderstaande figuur de huidige grondposities. Geel eigendom Maatschap Loonen, rood eigendom Wethouder Loonen, groen Waterschap. Een heel stuk Loo-(nen-)beek gekenmerkt door kaalheid en ontdaan van landschapselementen of beekdalelementen. Dus eigenlijk een troosteloze woestijn.

Prent Loonenbeek 18 04 2021

Gepubliceerd in Ingezonden stuk
Op 17 november 2023 is er door Gedeputeerde Staten (GS) een voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom verstuurd. Dit aan de daders van grootschalige illegale ontgrondingen in het Loobeekdal waaronder Waterschap Limburg, de voormalige wethouder J.W.G.M. (Jan) Loonen en de neefjes W. en G. Loonen. Deze partijen hebben toen een zienswijze ingediend op het voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom.
 
Er is nu, eind februari 2024, door GS van Limburg een definitieve last onder dwangsom opgelegd. Het ziet er nu naar uit dat eindelijk eens een overheidsinstantie zegt stop tot hier en niet verder. De zienswijze van de familie Loonen wordt net boven de grond volledig afgezaagd door GS. Dit net als vele landschapselementen zoals EHS bosjes en bomenrijen door en ten bate van het melkveebedrijf van de familie Loonen. Geen enkel onderdeel van de ingediende zienswijzen is als relevant bestempeld door GS.
 
(ps. Meneer Roemer let je nog een beetje op? Aanleidingen genoeg voor aangifte bij het Openbaar Ministerie? Tip: Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek).
 
Besl prov Loonen pag 1

Besl prov Loonen pag 2

Besl prov Loonen pag 3

Besl prov Loonen pag 4

Besl prov Loonen pag 5

Besl prov Loonen pag 6

Besl prov Loonen pag 7

Besl prov Loonen pag 8

Besl prov Loonen pag 9

Besl prov Loonen pag 10

Besl prov Loonen pag 11

 

 
Gepubliceerd in Opinie