Toon items op tag: gemeenschapsgeld

+ een verhelderend stukje rekenwerk

LOOBEEKDAL - Sinds de berichtgeving over grondtransacties in het Loobeekdal tussen privé-persoon Jan Loonen en het Waterschap Limburg in NRC, waarin de wethouder grondzaken onder meer beticht wordt van handelen met voorkennis, belangenverstrengeling en schending van de integriteitscode, is er veel gebeurd en gepubliceerd. Het presidium van de gemeenteraad, onmiddellijk bijeengeroepen door burgemeester Winants, besloot op basis van de toen beschikbare kennis om Jan Loonen niet te schorsen, maar wel een extern onafhankelijk onderzoek op te starten. De uitkomst van dit onderzoek is echter naar verwachting pas kort voor de zomer bekend. Al die tijd kan Loonen gewoon aanblijven alsof er niets aan de hand is, terwijl de aktes gepubliceerd op deze website toch overduidelijk aantonen dat hij als wethouder grondzaken en als grootgrondbezitter het Waterschap Limburg naar zijn hand heeft gezet. Het eindresultaat is dat Waterschap Limburg 37 hectare grond die het zelf kocht van Provincie, Staatsbosbeheer, gemeente Venray en particulieren, doorverkocht aan Loonen. Hierbij kreeg Loonen meteen ruim een half miljoen euro terug wegens afwaardering van de grond, gemeenschapsgeld dat Waterschap Limburg zelf had kunnen houden als ze de gronden niet hadden doorverkocht en zelfs hadden kunnen inzetten bij de onteigening van de gronden die reeds in het bezit waren van Loonen. Daarnaast ontving en ontvangt Loonen ook nog eens een jaarlijkse subsidie (ook gemeenschapsgeld!) van de Provincie i.v.m. natuurontwikkeling, terwijl hij ook nog eens de mogelijkheid had en heeft om jaarlijks 20 ton ruige stalmest per hectare te laten dumpen, hooi te oogsten en de gronden te verpachten. Al met al een geweldige bron van inkomsten voor Jan Loonen (zie Kengetallen onderaan dit artikel).
Kortom, waarom zouden we moeten wachten op de formele uitslag van het onderzoek, als de raadsleden in feite al voldoende bewijs tot hun beschikking hebben om te concluderen dat Loonen onrechtmatig heeft gehandeld en dus om Loonen weg te sturen.
Het meest verbazingwekkende is eigenlijk dat hij nog niet uit eigen beweging is opgestapt.

Kengetallen:


Marktprijs landbouwgrond / cultuurgrond: ca. € 5,- tot € 6,- p/m²

Kostprijs betaald door Jan Loonen aan Waterschap Limburg : € 1,07 p/m²

Opbrengst ruige stalmest per hectare p/jr : € 208,-

Geliberaliseerde pacht € 990,- per hectare p/jr (prijs Gemeente Venray, vrije prijs voor periodes korter dan 6 jaar)

Pachtprijs Zuidelijk Veehouderijgebied € 580,- per hectare p/jr (prijs Gemeente Venray, pachtduur langer dan 6 jaar)

De jaarlijkse uitkering vanuit het Provinciaal Natuurbeheerplan en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Limburg (SKNL) bedraagt € 182,39 per hectare (bron: BIJ12)

 

Totale opbrengst per hectare per jaar:

Ruige stalmest € 208,-
Pacht (gemiddeld) € 785,-
SKNL-subsidie € 182,39
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Totaal belastingvrij € 1175,39 per hectare per jaar.


Even rekenen:

1 hectare faunarijk grasland kost Jan Loonen € 10.700,-

Belastingvrije opbrengst per hectare € 1175,39 *

Netto rendement per hectare per jaar is 11%.


Overig:

Voor aanleg en herstel van kruiden en faunarijk grasland bedraagt de eenmalige subsidie (maximaal) €15.000,- per hectare (bron: BIJ12).

* dit geldt niet alleen voor de 37 hectare aangekocht van Waterschap Limburg maar ook voor alle overige reeds eerder door Jan Loonen van derden aangekochte percelen gelegen in het Loobeekgebied.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten

OOSTRUMSCHE HEIDE - Maasgaard heeft een projectvoorstel geschreven waarin onderstaande doelbeschrijving is opgenomen:
“Doel van het project Oostrumsche Heide is het ontwikkelen en versterken van een recreatief natuurgebied. Hierdoor ontstaat een robuust natuurgebied van ruim 60 hectare in eigendom en beheer van één partij. In het gebied wordt een ontgronding gerealiseerd voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling”.

Indien dit projectvoorstel slaagt, zal er een samenwerkingsverband ontstaan tussen een publieke instantie en een plaatselijke commerciële partij. Zo te zien zal er publiek geld gespendeerd worden om de businesscase rond te krijgen.

Opvallend is de stelling dat “een ontgronding gerealiseerd wordt voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling”. Deze stelling is natuurlijk ter discussie te stellen. De ontgronding wordt gerealiseerd om de behoefte aan grondstoffen te dienen en om als stortpunt te gebruiken voor niet bruikbare stoffen aangeduid als specie. Beide stromen zijn commercieel interessant.

Het plangebied is hieronder weergegeven:
Kenmerkend voor het gebied zijn de grote zand/grind winputten. Links in het gebied is de voormalige zandwinput gebruikt om een vakantiepark te creëren. Rechtsboven in het gebied zijn de voormalige putten in gebruik bij Visvereniging ’t Alvertje. De vijfde put is in afwerking en zal ook als visvijver gebruikt gaan worden. In de projectbeschrijving van Maasgaard wordt wederom aangelegd om zand/grind winputten toe te staan. Voor de 5e visvijver is in 2011 een toelichting geschreven als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing Toelichting Projectbesluit (“Visvijver Ericaweg Oirlo” t_NL.IMRO.0984.PRB09029-va01).

In de toelichting van 2011 is klare taal gebruikt.

De initiatiefnemer Maessen Grondverzet bv is voornemens om de visvijver “Het Wanssums Ven” uit te breiden door grondstofwinning. Hiermee wordt ingespeeld op de verdere ontwikkeling van bouwprojecten in de gemeente Venray. Het plangebied grenst aan het huidige concessiegebied. Het project voorziet in de gewenste behoefte aan grondstoffen voor diverse projecten in de omgeving, waaronder de bedrijventerreinen in ontwikkeling Hulst II en Smakterheide III.

Oostrumsche Heide1De zand/grindput die als 5e visvijver voor ’t Alvertje gaat dienen is op eigen kracht door de betreffende aannemer geëxploiteerd. Er is zand/grind tot tegen de Venlo klei op ca 20 meter – maaiveld afgevoerd. Er is specie aangevoerd om de putdiepte weer op ca. 4 – 5 meter te brengen.
Voorafgaande aan de zandwinning is er een gedegen grondonderzoek uitgevoerd waar bodemopbouw en eventuele grond/grondwatervervuilingen in kaart zijn gebracht. De bodemopbouw was commercieel interessant en de zandzuigers zijn er gekomen.

Er moet vanuit gegaan worden dat ook op de ingaande speciestromen een gedegen controlemechanisme van toepassing is geweest om te voorkomen dat er vervuilde materialen zijn gestort.

De huidige ontwikkeling is merkwaardig. Waarom moet er een publiek private samenwerking zijn om de zand/grindwinning in het gebied verder uit te breiden? De ondernemer heeft bewezen zand/grind winputten op eigen kracht te kunnen exploiteren. Waarom moeten er publieke gelden gespendeerd worden?

Is het Maasgaard project het middel of kapstok om buiten het concessiegebied verder te gaan met zand/grindwinning?
In het project van Maasgaard wordt herstel naar een heideachtig gebied in het vooruitzicht gesteld. Is dit niet gewoon een utopie? Het oorspronkelijke heidegebied is al compleet verbouwd in de loop der tijd.

Een groot oppervlak is vervangen door water en met de put van Maasgaard zal dit alleen maar toenemen. De bodem is verzadigd met stoffen die het ontwikkelen van heidegebied nagenoeg kansloos maken. In het gebied van het vakantiepark en de visvijvers is de bezoekdruk door mensen al zeer hoog. Moet het tussenliggende stuk ook nog drukker worden? De nu aanwezige flora en fauna zit echt niet te wachten op meer mensenactiviteit. Die wil gewoon met rust gelaten worden.

In een volgende deel zal onder meer verder ingegaan worden op de cijfertjes. Klopt de businesscase van de ondernemer wel en welke partijen hebben belang om er publiek geld in te stoppen?

Kunt u ons helpen om meer inzicht te krijgen, laat het ons weten.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
woensdag 03 maart 2021 08:31

Dwalen op het Roekenbosch

HET ROEKENBOSCH - Heeft de gemeenteraad op 12 februari 2019 de verkeerde afslag genomen door in te stemmen met het voorstel “realisatie afbouw vakantiepark Het Roekenbosch” van B&W?

Ja dus!

Het besluit uit 2019 is op 24 februari 2021 door de rechter vernietigd. Een aantal eigenaren op het park hadden een rechtszaak aangespannen omdat hun belangen onevenredig geschaad zouden worden.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 februari 2019 was er één oppositie partij, ProVenray, die klip en klaar de risico’s van het voorgenomen besluit op tafel legde. Het juridische fundament was onvoldoende aanwezig. Vooral het belang van de Coöperatie en de gemeente zou gediend worden. Belangen van de individuele huiseigenaren op het park zouden geweld aangedaan worden. Tot 50% van geïnvesteerd vermogen zou door deze eigenaren afgeschreven moeten worden om het plannetje rond te krijgen. Georganiseerde diefstal dus. Indien dit getoetst zou worden door een onafhankelijke derde was de kans groot dat het besluit naar de prullenbak verwezen zou worden. En daar zijn we nu aanbeland.

De coalitiepartijen waren doof voor de argumenten van ProVenray en wilden de juridische risico’s van het besluit niet horen. Er is braaf getekend bij het kruisje.

Het is duidelijk waar dit prutswerk begint, nl. het college van B&W. B&W formuleert een voorstel aan de gemeenteraad dat dus juridisch discutabel was. Na aanvankelijke consensus over een oplossing voor Het Roekenbosch tussen alle stakeholders trok de Coöperatie aan de stutten en haalde deze consensus onderuit. De gemeente koos vervolgens partij voor de Coöperatie en joeg de huiseigenaren naar de rechter.

Er is op dit moment een zeer verontrustend patroon herkenbaar in Venray. B&W is niet in staat een robuust voorstel voor te leggen aan een gemeenteraad. De gemeenteraad is onvoldoende competent om de juridische risico’s een plaats te geven in de diverse dossiers. Door het hoge testosteron gehalte in het gemeenteraadoverleg worden concreet aangedragen risico’s door ProVenray als niet relevant bestempeld. Naast het geval Roekenbosch kennen we ook het geval Spurkt. Onvolledige informatievoorziening en leugens over de planregels van het betreffende industrieterrein zette de gemeente raad volledig op het verkeerde been.

De uitspraak van de verantwoordelijke wethouder op 12 februari 2019 “we hebben nu momentum en we moeten doorpakken” is wederom loos gebleken. Wederom een Waterloo met een nare nasmaak.

Hoe nu verder? Doordat B&W burgers in een hoek jaagt voelen ze zich gedwongen om naar de rechter te stappen. Dit betekent dat het leven van de betroffenen gedomineerd wordt door onzekerheid en angst. Het zal je maar gebeuren dat je de helft van de waarde van een huis moet inleveren omdat dit in een pakketje van andere belangen meegewogen moet worden. De gemeenteraad op de stoel van de vermogensplanning van burgers is geen goed plan.

Met deze uitspraak op zak is het voor de betroffenen tijd om door te pakken en rechtszaken te beginnen om de schade te verhalen op de gemeente. Net als plan de Spurkt mogen de burgers straks voor de kosten opdraaien. De vraag destijds vanuit ProVenray of de raad dit op hun geweten zouden willen hebben is niet meer relevant.
De raad heeft dit nu op hun geweten! (exclusief ProVenray, Samenwerking Venray en SP).


Het Roekenbosch

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
woensdag 24 maart 2021 08:15

Dwalen op het Roekenbosch – deel 2

HET ROEKENBOSCH - Zoals in het vorige gepubliceerde stuk “Dwalen op het Roekenbosch” te lezen was heeft de rechter gehakt gemaakt van een besluit. Het betrof een besluit voor een omgevingsvergunning uit 2019 betreffende een afbouwscenario van het park Roekenbosch.

Een aantal eigenaren op het park Roekenbosch hadden een rechtszaak aangespannen. Hun belangen zouden onevenredig geschaad worden door dit besluit. In 2029 zal het park weer terug gegeven worden aan de natuur (of een investeerder natuurlijk die weer vrolijk door gaat met nieuwe huisjes 😉). De rechter zag de onevenredige schade aan de belangen van de bezwaarmakers en verwees het besluit naar de prullenbak.

Download hier het document 'de Gerechtelijke uitspraak omgevingsvergunning Roekenbosch'

Men zou mogen verwachten dat het college van burgemeester en wethouders het schaamrood op de kaken zou staan. Heel passend zou zijn om met een bloemetje in de hand excuses aan te gaan bieden in Blitterswijck. Dit zou ook passend zijn vanuit de bijbelse waarden waarvan de CDA-leden van dit college van burgemeester en wethouders op de hoogte dienen te zijn, zoals “als gij niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.

Daarna zou er een hartig woordje gesproken moeten worden met de juristen van de gemeente Venray. ProVenray, Samenwerking Venray en SP zagen in 2019 duidelijk de juridische haken en ogen in het voorgenomen besluit. Schijnbaar is de juridische afdeling van de gemeente Venray niet in staat juridische risico’s te identificeren. De risico’s zijn destijds door de bovengenoemde fracties op een presenteerblaadje aangeleverd. Onnozel en onder leiding van de verantwoordelijke wethouder, Jan Loonen, is de gemeenteraad het bos in gestuurd. Dit op de wankele juridische basis zoals gebleken.

Op 2 maart 2021 stuurt het college van B&W een raadsinformatie brief aan de gemeenteraad. De brief heeft als onderwerp “Update voortgang afbouw park het Roekenbosch”. Als je deze brief doorleest is het net of dat het de normaalste zaak van de wereld is dat de gemeente Venray in de positie zit waarin ze nu verkeert. Onder een aantal koppen, achtergrond, actualiteit, verantwoordelijkheden Roekenbosch Ontwikkeling/OTTO/KAFRA/Wonen Limburg wordt weer recht geschreven wat krom is.

Download hier het document 'de RIB Afbouw vakantiepark Het Roekenbosch'

In de betreffende brief worden de belanghebbende Roekenbosch Ontwikkeling/OTTO/KAFRA/Wonen Limburg separaat benoemd. De bezwaarmakers bij de rechter worden aangeduid als “enkele eigenaren van huisjes”. Arrogantie ten top! Wederom een beschamende vertoning van de gemeente die ten dienste zou moeten staan van al haar inwoners.

De betreffende raadsinformatiebrief is ook bij de getroffen huiseigenaren terecht gekomen. De eigenaren voelden zich wederom bedreigd door de brief van het college van B&W. Er werd geconstateerd dat de raadsinformatiebrief aan alle kanten rammelde:

“Allereerst schrokken wij van de toonzetting van de brief . Een dergelijke toonzetting begrijpen wij niet. Het gaat hier alleen over een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant die overigens niet eens verrassend is. We worden weer eens geconfronteerd met het feit dat de gemeenteraad voorzien wordt van halve waarheden, verdraaiingen en ontkenningen”.

Download hier het document 'Raad RIB 2 maart 2021 totaal'

Net voor het presidium van 15 maart 2021 gaat de gemeente Pro Forma in beroep tegen het besluit van de rechter. Hiermee wordt de gemeenteraad en in het bijzonder ProVenray, Samenwerking Venray en SP even de middelvinger getoond. De gemeenteraad wordt de kans ontnomen om vragen te stellen voordat er beroep wordt ingesteld. Als dit in een normaal bedrijf zou gebeuren zou de wereld te klein zijn.

Echter ProVenray, Samenwerking Venray en SP Venray laten zich niet kisten en hebben middels een brief vragen onder artikel 38 van het Reglement van Orde gesteld. De inhoudt van deze brief is onder aan dit artikel integraal weergegeven.

Waar zijn we in Venray aanbeland?

 • Een gemeenteraad die onvolledig en kwalitatief onder de maat wordt geïnformeerd door het college:
 • Een gemeenteraad die niet openstaat voor kritisch kanttekeningen van oppositiepartijen;
 • Een college van B&W die ongegeneerd en schaamteloos “power play” blijft spelen richting de gemeenteraad en de huiseigenaren;


Het gaat niet echt lekker in Venray, tijd voor gemeenteraadverkiezingen en natuurlijk uitgebreide excuses aan de betreffende burgers!

------------------------------------------------------------


Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray conform artikel 38 van het Reglement van Orde Betreft: Vernietiging omgevingsvergunning Roekenbosch door rechtbank Geacht college,

Op 24 februari vernietigde de rechtbank Oost-Brabant de omgevingsvergunning voor het Roekenbosch waartoe de raad op 12 februari 2019 heeft besloten. U bent hiervoor, zowel voor als na het genomen besluit, voor gewaarschuwd. U heeft de gemeenteraad, onze inwoners en de eigenaren van de huisjes die niet met de Roekenbosch Ontwikkeling BV in zee gingen destijds voorgehouden dat het, indien nodig met ondersteuning vanuit de provincie, juridisch goed geregeld zou worden. Nu blijkt dat een groep mensen zonder juridische bijstand zowel bij de bezwaarcommissie in juni 2020 als bij de rechtbank in het gelijk zijn gesteld. Volgens degenen die de zaak tegen de gemeente hebben aangespannen bevat de raadsinformatiebrief halve waarheden, verdraaiingen en ontkenningen. Hierop voelden deze mensen zich geroepen om een reactie op deze raadsinformatiebrief te schrijven die wij als gemeentebestuur hebben mogen ontvangen. Over de uitspraak van de rechtbank, de raadsinformatiebrief en de reactie van degenen die de zaak tegen de gemeente hebben aangespannen hebben we de volgende vragen:

 1. Wat hebben de diverse zaken, zowel in aanloop naar als na afloop van het besluit van 12 februari 2019 ons als gemeente tot nu toe onder meer aan dwangsommen en proceskosten gekost?
 2. U geeft aan dat door enkele huiseigenaren bezwaar is gemaakt tegen het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning. Om hoeveel eigenaren gaat het precies?
 3. In de raadsinformatiebrief wordt niet vermeld dat de uitspraak gaat om het vernietigen van de omgevingsvergunning. Klopt het dat het hier gaat om een uitspraak aangaande het vernietigen van de omgevingsvergunning? Zo ja waarom wordt niet vermeld in de RIB?
 4. Ik de raadsinformatiebrief wordt niet vermeld dat er de komende 6 maanden geen nieuwe arbeidsmigranten of woonurgenten op het park gehuisvest mogen worden. Kunt u aangeven of er inderdaad de komende 6 maanden geen nieuwe arbeidsmigranten of woonurgenten gehuisvest mogen worden? En als dit inderdaad het geval is, wat zijn dan de risico’s voor gemeente Venray?
 5. Een overheid is er voor alle burgers. Ook voor burgers die het niet eens zijn met diezelfde overheid. Bent u het met ons eens dat uw zinnen die starten met “Feit is….”, waarmee u aangeeft dat u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, door burgers als onnodig kwetsend kan worden opgevat en het beter was geweest te schrijven over “wij zijn van mening dat…”?
 6. Voor het verkrijgen van een ontheffing van de provincie voor uw plan moet u nu rekening houden met het belang van de eigenaren van huisjes niet zijnde de Roekenbosch Ontwikkeling BV. Welke stappen gaat u vanaf nu ondernemen om hieraan te voldoen?
 7. Moet deze ontheffing na besluitvorming door Gedeputeerde Staten ook voorgelegd worden aan Provinciale Staten?
 8. Welke financiële risico’s loopt de gemeente nu de rechtbank de omgevingsvergunning heeft vernietigd en een voorlopige voorziening heeft getroffen?
 9. Welke financiële risico’s loopt de gemeente nu de eigenaren van huisjes niet zijnde de Ontwikkeling BV naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in een civiele rechtszaak tegen de gemeente schade gaan claimen?
 10. Mogen wij als gemeenteraad de overeenkomsten die de gemeente met de Ontwikkeling BV, Wonen Limburg en Kafra / Otto Workforce heeft gesloten omtrent het Roekenbosch inzien? Zo nee, waarom niet?
 11. U liet de raad destijds weten (toen het plan Roekenbosch voorlag) dat het juridisch allemaal goed zou komen, mede dankzij de ondersteuning van de provincie die u achter de hand had. Wat is daar aan veranderd?
 12. Klopt het dat de combinatie huisvesting arbeidsmigranten met recreatie niet mogelijk c.q. toegestaan is? Zo nee, waarom niet?
 13. Klopt het dat de gevolgde procedure voor de huisvesting van de woonurgenten juridisch niet kan? Zo nee, waarom niet?
 14. Overweegt u hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank? Zo ja, bent u voornemens om deze of een andere juridische vervolgstap slechts te nemen na overleg en/of instemming met de gemeenteraad?

Wij verzoeken het college deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor geldende termijn.

Venray, 15 maart 2021
Lizzy Bruno, ProVenray
Martin Leenders, Samenwerking Venray
Jan Hendrix, SP Venray

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
dinsdag 18 mei 2021 19:38

De eisenlijst van de Loonen

LOOBEEKDAL - Een van de vergaderstukken tijdens de AB vergadering (12 mei jl.) van Waterschap Limburg over het integriteitsrapport van onderzoeksbureau Hoffman bevat de door WL geaccordeerde lijst van eisen van de Loonens. Deze lijst is het voor de Loonens uiterst succesvolle eindproduct van jarenlang traineren van de onderhandelingen met het toenmalige waterschap WPM. WPM wilde het Loobeekdalproject progressie laten maken en de Loonens wisten dat zij met de percelen die zij in bezit hadden in het Loobeekdal strategisch konden onderhandelen, daarbij gebruikmakend van de tijdsdruk waarmee WPM opgescheept zat. De voordelen die de Loonens hiermee uiteindelijk uit het vuur hebben gesleept, in goed overleg met waarnemend dijkgraaf Ger Driessen, zouden wel eens tegen de € 2.000.000,- kunnen lopen. Een precieze berekening laat nog even op zich wachten. Bijna 2 miljoen aan gemeenschapsgeld is op deze manier terechtgekomen bij een familie van meedogenloze onderhandelaars, waaronder een wethouder Grondzaken, zonder dat B&W en de gemeenteraad van Venray hun ook maar een strobreed in de weg legden.

Bekijk hier de wensenlijst van de Loonens
en hier de definitieve versie.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten

LOOBEEKDAL - Onlangs is het Hoffmann rapport waarin verslag wordt gedaan van het onderzoek met betrekking tot de grondtransacties Waterschap Limburg en wethouder Jan Loonen. Omdat er geen integriteitsregels waren konden ze ook niet worden geschonden. Het leek wel of het Waterschap blij was met het resultaat. Wel had “het beter gekund” en “nooit meer op deze manier”.

Jan Loonen heeft niet alleen al de jaren dat het Loobeekdal project speelt achter de knoppen gezeten maar heeft ook privépersoon of namens Maatschap Loonen onderhandeld met het Waterschap. De waarschijnlijk integere bestuurders blijken volgens het Hoffmann rapport grote moeite te hebben gehad met de onderhandelingstactiek en de eisen die door Jan Loonen werden gesteld. Waarnemend dijkgraaf Ger Driessen veel minder, er was immers “toch genoeg geld”. Hij vergat er waarschijnlijk bij te zeggen dat dit gemeenschapsgeld was. Hadden andere grondbezitters in het Loobeekdal minder gekregen waardoor de pot voor degene die het langst wachtte en tegenstribbelde het vetst gevuld was. Dit in combinatie met een bevriende Dijkgraaf lijkt het kip met de gouden eieren.

Uit het mailverkeer, aantekeningen en andere documenten die op de website van het Waterschap raadpleegbaar zijn blijkt Jan Loonen niet alleen een harde onderhandelaar maar blijkt hij ook andere grondeigenaren in het Loobeekdal een loer te willen draaien. Het lijkt (voorzichtig uitgedrukt) ook dat het bestuur van het Waterschap ook voor de gek gehouden wordt. Raar dat hier nog niemand iets in de openbaarheid over gezegd heeft.

Jan Loonen vraagt aan Waterschap om lage druk op gronden in de omgeving te creëren om het pachten van gronden door Loonen niet in prijs op te drijven.
Zie hiervoor 4.8 Bijlage 6 RH Bijlage H - Mailwisseling juli 2012 (AVG).
Wat wordt bedoeld met lage druk? Wil hij dat de buren van Maatschap Loonen niet te veel moeten betalen voor grond die ze aankopen van het Waterschap of wil hij op andere wijze de waarde van deze gronden verminderen, bijvoorbeeld door ze af te waarderen. Wellicht op het eerste gezicht fijn voor de eigenaren maar duidelijk is dat dit alleen maar uit eigen belang is ingegeven. Een lage pachtprijs is het doel. Als wethouder grondzaken, plattelandszaken lijkt dit niet door een hoge moraliteit te zijn ingegeven.
Daarnaast zou later wanneer zijn koopprijzen bepaald werden de al eerder toegepaste – dus lagere – prijzen opnieuw gehanteerd worden. Zo leverde die zogenaamde druk op grondprijzen direct (bij koop) en indirect (bij pacht) voordeel op.

Jan Loonen is geen agrariër maar doet wel alsof!
Zie ook: 4.8 Bijlage 6 RH Bijlage N - Voorstel 09-09-2016 (AVG).
Zie hiervoor ook: 4.8 Bijlage 6 RH Bijlage R - 32 punten overeenkomst (AVG) (1) en met name punt 1. Waterschap wil na het zogenaamde “Pact van Roermond” in zee gaan met agrariërs in het Loobeekdal. Grond kopen en verkopen en ook vergoedingen voor lagere waarden van de gronden.
Het lijkt dat ook het waterschapsbestuur hier om de tuin geleid wordt en wel door het waterschap zelf. Tijdens de onderhandelingen lijkt op 9-9-2016 alle grond naar Maatschap Loonen te gaan. Echter daarna komt Jan Loonen nog met eis dat het ook naar hem en zijn vrouw gaat. Toch wel een vreemde gang van zaken, Jan Loonen en zijn vrouw zijn geen agrariër.

Het bestuur van het Waterschap is hier (bewust?) niet van op de hoogte gebracht of als dit al zo zou zijn niet transparant. Pas in de aktes van levering kwamen Jan en zijn echtgenote officieel ten tonele. Pact van Roermond en de wil van Waterschap om de boeren erbij te betrekken en grond te geven wordt hier met voeten getreden. Particulieren hadden toch geen kans om deze gronden te verwerven, echte agrariërs waren kansloos en hoe zou de prijs zijn geweest voor een particulier? Door alleen te zeggen dat je misschien zelf vleeskoeien wil laten grazen op deze gronden maakt je nog geen boer. Alweer een mes in de rug van de buren?
Hoe zit het trouwens met alle subsidies die hij later ontvangt, gelden deze ook voor niet agrariërs?

Jan Loonen wil groen blauwe diensten naar het project toe trekken.
Zie ook: 4.8 Bijlage 6 RH Bijlage H - Mailwisseling juli 2012 (AVG).
Het waterschap wil hem daarbij helpen en vraagt hierbij zelf de hulp van Jan.
Als je bedenkt dat deze diensten goed gesubsidieerd worden en wij dit dus allemaal meebetalen, zal men samen wel goed hun best hebben gedaan. Het rapport van Hoffmann en de veel besproken 32 puntenlijst spreken verder voor zich.

Naast de meer dan gewoonlijke bevoordeling in geld en gronden nog wel een paar aandachtspuntjes. Als deze niet door Berenschot worden opgepakt, misschien omdat dit niet binnen de opdracht valt, is het aan de politiek om dit op te pakken waarbij hoor en wederhoor niet vergeten mag worden.

Opmerkingen bij het rapport:

blz 9, laatste zin: 'Uit gesprekken werd bekend dat grondverwervers van het WL nooit het vereiste taxatierapport voor de transactie zelf opstellen'. Vooral het woord 'vereiste' valt op. Het is niet alleen normaal maar ook vereist dat er tevoren getaxeerd wordt. En liefst door een deskundige en onafhankelijke persoon. Het lijkt er op dat dit dus helemaal niet is gebeurd.

blz 10, halverwege: 'Dupont heeft verklaard dat hij de 32 puntenlijst destijds niet heeft gezien. Een medewerker Waterschap twijfelt of deze punten bij het secretariaat ter inzage hebben gelegen. Dit betekent dat de inzageprocedure dus niet correct is gevolgd. Ger Driessen heeft het in de Limburger over wel 12 ogen die hebben meegekeken. Maar dus niet deze.

Blz 29 Jan Loonen suggereert aan Waterschap om gronden niet naar Staatsbosbeheer maar naar Agrariërs te laten gaan. Hij had ambities om vleeskoeien te laten grazen. Wordt Jan Loonen en zijn echtgenote nu verder als agrariër gezien gelijk aan de andere agrariërs die wel interesse kunnen hebben in gronden? Wel erg makkelijk en tegelijk een excuus om met hem te kunnen onderhandelen? N.B. zouden de subsidies die later in beeld komen ook aan een niet Agrariër worden verleend?

Bij de 32 punten (Loonen kreeg in minsten 75% van de gevallen zijn zin). Hierbij enkele opmerkingen.

Punt 12, Nieuwe brug inclusief toegangsweg. Was dit noodzakelijk of is dit een extraatje? Hoe was het besluitvormingsproces hiervoor bij de gemeente? Heeft men dit bij gemeente moeten regelen, aanvragen etc. Vergunningen etc.?

Punt 18, Weg Boterpot aan openbaarheid onttrekken. Besluit moet door gemeente worden genomen. Wat is invloed Waterschap hierbij geweest en hebben ze verteld dat dit met Loonen is afgesproken? Heeft Jan Loonen kenbaar gemaakt bij de gemeente dat hij bij de onderhandelingen hierover betrokken was en zich afzijdig gehouden (als dat al zou kunnen) van de besluitvorming?

Punt 19, De maatschap Loonen gaat het bouwvlak uitbreiden met 1 ha. Men wil dat het Waterschap dit eventjes regelt. Dit kon niet maar hoe is het hier verder gegaan richting gemeente? Waterschap zal brief schrijven aan gemeente om haar opvatting duidelijk te maken. Benieuwd of deze brief in het onderzoek nog opduikt?

Punt 25, De toe te delen grond al vanaf januari 2017 ter beschikking. Leuk voordeel omdat nu ook al mest kan worden uitgereden, gras worden geoogst etc. Waarschijnlijk gaat men dus ook gebruiken zonder dat de bestemming al is aangepast. Met Ger Driessen/Waterschap werden afspraken gemaakt om 20 ton mest uit te rijden per ha. Heel vreemd en bij de behandeling bestemmingsplan Loobeekdal door een ambtenaar zelfs ongewenst genoemd.

Verder is ook het bestemmingsplan Beek 1 gerealiseerd met o.a. de argumentatie dat Jan Loonen met het idee speelde om zelf nog eens te starten als ondernemer (houden van mestvee. Zie ook de mail van Jan Loonen van 2 juli 2012 aan Waterschap. Hier stelt hij als eis: Planalogische medewerking met de uitbreiding melkveebedrijf Beek 1 met vleesveestal en bedrijfswoning. Hij was er dus al veel eerder mee bezig. Was Jan bij het schrijven van deze mail vergeten dat hij wethouder is van dezelfde gemeente Venray die moet beslissen over de bestemmingswijziging?

Wat blijkt is dat bij de 32 eisen regelmatig een gemeentelijke bevoegdheid of taak om de hoek komt: opmerkingen over bouwblok, afsluiten openbare weg, opknappen openbare weg, brug, reststukken, kapvergunning, etc, etc. Het gaat om een veelheid gemeente-gerelateerde zaken. Deze dienen allereerst verzameld en in kaart gebracht. Daarna gaat het om het vervolg: hoe is over deze zaken door Loonen, Waterschap, Provincie, Maasgaard en Gemeente gecorrespondeerd. Alle stukken, mails, etc. verdienen volledige openbaarheid. Pas daarna is een gedegen oordeel over de juiste of onjuiste toepassing van regels mogelijk. Gelukkig heeft Jan Loonen maximale medewerking toegezegd: hij mag zijn correspondentie inleveren. Op de thans voorliggende beperkte hoeveelheid stukken van 1 partij (enkel nog het Waterschap) kan geen gedegen oordeel worden gebaseerd. Goed werk heeft tijd nodig.

Ook is er behoefte aan openbaarheid rond de zeer vele bijbanen van Jan Loonen tussen 2010 en heden. Die openbaarheid kan duidelijk maken waar en wanneer Loonen in welke hoedanigheid aan tafel zat. De lijst is misschien onvolledig maar het is een gemeentelijk stuk dat op basis van de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) kan worden opgevraagd. Zo bleek Jan Loonen vice-voorzitter te zijn van de CDA gerelateerde Waterbelangpartijen, waar hij zelf nog als lijstduwer optrad. Gevolg is een slager die zijn eigen vlees keurt.

Voordat de Loobeek weer ging kronkelen had Jan zijn schaapjes al op het droge. Als hij na zijn afscheid als wethouder toch nog vee in het Loobeekdal laat grazen zullen dit ongetwijfeld gouden kalveren zijn.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
dinsdag 23 februari 2021 08:38

De Vriendenrepubliek

CDA-KLIEK - Door de toestanden in bestuurlijk Venray heb ik onlangs weer eens een boek op zolder afgestoft en er wat in gelezen. Het boek van Joep Dohmen is uitgegeven in 1996 en heeft de titel “De Vriendenrepubliek Limburgse kringen”. Het beschrijft hoe dat provinciale en regionale bestuurders en ambtenaren, hoofdzakelijk uit het CDA nest, zich te buiten gingen aan de geldstromen uit den Haag.
Deze geldstromen kwamen op gang na de sluiting van de mijnen. Honderden miljoenen aan guldens stroomden via diverse stromen naar Limburg. Dit om de pijn te verlichten en de klap van de mijnsluiting op te vangen. Rijksdiensten als CBS en ABP kwamen naar Limburg en schiepen banen.
De geldstromen werden via de provincie gekanaliseerd door commissies. Het CDA zat overal aan de stuurknuppels. De bestuurders en ambtenaren zogen zich als parasieten vast in deze geldstromen en deden er privé hun voordeel mee. Deze corruptie ging niet direct maar speelden zich veelal via de aannemerij af. De aannemers werden beschermd door het buiten de boot houden van concurrentie. Aanbestedingen werden gemanipuleerd waarbij veel te hoge prijzen werden geaccepteerd. Er was geen concurrentie tussen de aannemers en de opdrachten werden verdeeld. De welvaart vloeide via steekpenningen, reisjes, verbouwingen weer retour naar de bestuurders die de touwtjes in handen hadden. De corruptie zat werkelijk overal in de haarvaten van bestuurlijk Limburg.

Het verleden kan ons wat leren over het heden. De geldstromen zijn er nog steeds. Hieronder een korte selectie van de honderden projecten waarin bestuurlijk Limburg een rol speelt:

 • Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar;
 • Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum;
 • Greenport Venlo;
 • De Maasgaard;
 • Waterhuishouding Griendtsveen;
 • Herinrichting Loobeekdal;
 • Regions4Food;
 • Etc. etc. etc.


Bestuurder prent 3De vraag is of de oude gedragingen van de bestuurders nog bestaan. De aanwijzingen zijn veelzeggend. Meest recente regenteske gedraging van een overheidsbedrijf Greenport Venlo is het naast zich neerleggen van een rechterlijke uitspraak. De Provincie Limburg, als mede-eigenaar, treedt niet op tegen de strijdige activiteit van Greenport. De Provincie is naast aandeelhouder ook nog vergunningverlener en handhaver. Ieder weldenkend mens snapt dat dat een zeer onwenselijke situatie is.
Ook al is de corruptie en manipulatie nog maar 5% van wat zich toen heeft afgespeeld, dan nog is het onacceptabel.
Publieke gelden dienen doelmatig te worden besteed. Er dient geen eurocent van de geldstromen in bestuurlijke jaszakken te belanden.
Het kan niet zo zijn dat belastingcenten opgehaald in de maatschappij belanden bij personen die allerminst recht hebben op deze centen.
Zeker in het licht van de toeslagenaffaire waar geldgebrek door onterechte belastingaanslagen mensen uiteindelijk zover heeft gedreven dat ze uit het leven zijn gestapt.

Het boek van Joep Dohmen, verplichte kost voor ieder raadslid of bestuurder.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk