dinsdag 09 maart 2021

Wat gebeurt er eigenlijk op de Oostrumsche Heide – deel 2

Wat gebeurt er eigenlijk op de Oostrumsche Heide – deel 2

OOSTRUMSCHE HEIDE - In deel 1 over de Oostrumsche Heide hebben we kunnen lezen dat het Maasgaard projectsausje een dekmantel is voor een grote ontgronding door de huisaannemer van de gemeente Venray.

In het Projectvoorstel Oostrumsche Heide versie 29 juni 2018 (geactualiseerd 6 augustus 2020) staat een lachwekkende raming van kosten en opbrengsten. Deze raming zou dan een Maasgaard bijdrage van € 290.000,-- rechtvaardigen.

Indien de geplande 13 ha ontgronding doorgerekend wordt met de kengetallen uit de ontgrondingsvergunning van de 5e visvijver van ’t Alvertje komt men op de navolgende volumes:

  • 48.802 m3 teelaarde;
  • 183.144 m3 dekzand;
  • 508.446 m3 ophoogzand;
  • 406.781 m3 beton/metselzand;
  • 61.023 m3 grind;
  • 244.093 m3 niet vermarktbare reststroom.


Afbeelding1De opbrengsten van de vermarktbare delen, ophoogzand, beton/metselzand, grind, teelaarde en stortgelden voor specie zijn ca. € 25 miljoen euro. Indien de begrote kosten uit de Maasgaard begroting van € 4,2 hierop in mindering worden gebracht is er een dikke € 20 miljoen te halen voor de ondernemer. In de Maasgaard projectomschrijving is geen enkele aanwijzing opgenomen dat er niet 10 tot 11 meter diep wordt ontgrond.

Er wordt ca. 976.251 m3 aan delfstof afgevoerd en er wordt ca. 676.251 m3 specie aangevoerd. Het totaal aantal transporten, gerekend met de 25 m3 capaciteit van het type vrachtauto van de huisaannemer, is 66.100 stuks. De CO2 voetafdruk is gigantisch en dat krijgen we met wat zonnepanelen niet meer gecorrigeerd.

De huidige ontgronding van put 5 voor ’t Alvertje loopt niet met het tempo dat vooraf ingeschat is. De ontgrondingsvergunning is van 2020 verlengd tot 31-12-2025. Dan is er nog een jaar nodig waarbinnen het geheel afgewerkt wordt als visvijver.

Indien de nieuwe ontgronding in 2025 start, zal deze met eenzelfde tempo als put 5 zeker doorlopen tot 2035 voordat er weer rust komt in het gebied. Er is grote kans dat de put nog langer open blijft liggen omdat er grenzen in zicht zijn voor de ongebreidelde groei.

Dus tot 2035-2040 is er grote onrust in het gebied van de Oostrumsche Heide. Er zou een stukje vroegere heide terug moeten komen. Zeg maar een stapje van 150 jaar terug in de tijd. Waarom 150? Waarom niet 200 of 300 jaar terug? Landschappen zijn onderhevig aan ingrepen door de mens. Dit is rondom Venray al eeuwen aan de gang. Terug naar een heidegebied voor de Oostrumsche Heide is natuurlijk een utopie. De Flora en Fauna die nu daar in balans is met z’n omgeving wordt wederom geweld aangedaan omdat er meer delfstoffen nodig zijn en de mens streeft naar een plukje oude weemoed.

Advies aan de Venrayse gemeenteraad. Laat je niet om de tuin leiden door een Maasgaardverpakking. Het gaat gewoon om een nieuwe put voor het winnen van delfstoffen. Laat je niet het metselzand in de ogen strooien en realiseer je dat de Oostrumsche Heide weer zeer lang op z’n kop staat.

Afbeelding3Verder is het wenselijk dat er wat verder gekeken wordt naar de relaties in dit spel. Het is duidelijk dat het Maasgaard project Oostrumsche Heide bijzonder warm wordt ondersteund door elementen binnen de gemeente. Er wordt een huisaannemer in een bevoordeelde positie gemanoeuvreerd die concurrentie en gezonde marktwerking buiten de deur houdt. Dit is een ongezonde situatie en het is verleidelijk om te gaan denken dat de wederzijdse belangen ergens anders liggen dan in de Maasgaard doelen. Een Maasgaardproject met zwakke argumenten inzetten om tot een grote ontgronding te komen waar vele miljoenen mee gemoeid zijn riekt naar winstbejag, belangenverstrengeling en corruptie. Het verdient een diepgaand onderzoek naar de ware redenen waarom dit gebied is uitverkoren.

Afbeelding4Spendeer de €290.000,00 in het gebied zoals het er nu bij ligt, liefst aan biodiversiteit bevorderende maatregelen. Jaag niet alle dieren en insecten die er nu leven weg om ze te vervangen door heideminnende dieren. Dat hebben we daar al te veel gedaan.