Toon items op tag: heideminnendedieren

OOSTRUMSCHE HEIDE - In deel 1 over de Oostrumsche Heide hebben we kunnen lezen dat het Maasgaard projectsausje een dekmantel is voor een grote ontgronding door de huisaannemer van de gemeente Venray.

In het Projectvoorstel Oostrumsche Heide versie 29 juni 2018 (geactualiseerd 6 augustus 2020) staat een lachwekkende raming van kosten en opbrengsten. Deze raming zou dan een Maasgaard bijdrage van € 290.000,-- rechtvaardigen.

Indien de geplande 13 ha ontgronding doorgerekend wordt met de kengetallen uit de ontgrondingsvergunning van de 5e visvijver van ’t Alvertje komt men op de navolgende volumes:

  • 48.802 m3 teelaarde;
  • 183.144 m3 dekzand;
  • 508.446 m3 ophoogzand;
  • 406.781 m3 beton/metselzand;
  • 61.023 m3 grind;
  • 244.093 m3 niet vermarktbare reststroom.


Afbeelding1De opbrengsten van de vermarktbare delen, ophoogzand, beton/metselzand, grind, teelaarde en stortgelden voor specie zijn ca. € 25 miljoen euro. Indien de begrote kosten uit de Maasgaard begroting van € 4,2 hierop in mindering worden gebracht is er een dikke € 20 miljoen te halen voor de ondernemer. In de Maasgaard projectomschrijving is geen enkele aanwijzing opgenomen dat er niet 10 tot 11 meter diep wordt ontgrond.

Er wordt ca. 976.251 m3 aan delfstof afgevoerd en er wordt ca. 676.251 m3 specie aangevoerd. Het totaal aantal transporten, gerekend met de 25 m3 capaciteit van het type vrachtauto van de huisaannemer, is 66.100 stuks. De CO2 voetafdruk is gigantisch en dat krijgen we met wat zonnepanelen niet meer gecorrigeerd.

De huidige ontgronding van put 5 voor ’t Alvertje loopt niet met het tempo dat vooraf ingeschat is. De ontgrondingsvergunning is van 2020 verlengd tot 31-12-2025. Dan is er nog een jaar nodig waarbinnen het geheel afgewerkt wordt als visvijver.

Indien de nieuwe ontgronding in 2025 start, zal deze met eenzelfde tempo als put 5 zeker doorlopen tot 2035 voordat er weer rust komt in het gebied. Er is grote kans dat de put nog langer open blijft liggen omdat er grenzen in zicht zijn voor de ongebreidelde groei.

Dus tot 2035-2040 is er grote onrust in het gebied van de Oostrumsche Heide. Er zou een stukje vroegere heide terug moeten komen. Zeg maar een stapje van 150 jaar terug in de tijd. Waarom 150? Waarom niet 200 of 300 jaar terug? Landschappen zijn onderhevig aan ingrepen door de mens. Dit is rondom Venray al eeuwen aan de gang. Terug naar een heidegebied voor de Oostrumsche Heide is natuurlijk een utopie. De Flora en Fauna die nu daar in balans is met z’n omgeving wordt wederom geweld aangedaan omdat er meer delfstoffen nodig zijn en de mens streeft naar een plukje oude weemoed.

Advies aan de Venrayse gemeenteraad. Laat je niet om de tuin leiden door een Maasgaardverpakking. Het gaat gewoon om een nieuwe put voor het winnen van delfstoffen. Laat je niet het metselzand in de ogen strooien en realiseer je dat de Oostrumsche Heide weer zeer lang op z’n kop staat.

Afbeelding3Verder is het wenselijk dat er wat verder gekeken wordt naar de relaties in dit spel. Het is duidelijk dat het Maasgaard project Oostrumsche Heide bijzonder warm wordt ondersteund door elementen binnen de gemeente. Er wordt een huisaannemer in een bevoordeelde positie gemanoeuvreerd die concurrentie en gezonde marktwerking buiten de deur houdt. Dit is een ongezonde situatie en het is verleidelijk om te gaan denken dat de wederzijdse belangen ergens anders liggen dan in de Maasgaard doelen. Een Maasgaardproject met zwakke argumenten inzetten om tot een grote ontgronding te komen waar vele miljoenen mee gemoeid zijn riekt naar winstbejag, belangenverstrengeling en corruptie. Het verdient een diepgaand onderzoek naar de ware redenen waarom dit gebied is uitverkoren.

Afbeelding4Spendeer de €290.000,00 in het gebied zoals het er nu bij ligt, liefst aan biodiversiteit bevorderende maatregelen. Jaag niet alle dieren en insecten die er nu leven weg om ze te vervangen door heideminnende dieren. Dat hebben we daar al te veel gedaan.
    


Gepubliceerd in Nieuwsfeiten

OOSTRUMSCHE HEIDE - In deel 1 en 2 over de Oostrumsche Heide hebben we kunnen lezen dat het Maasgaard projectsausje een dekmantel is voor een grote ontgronding door de huisaannemer van de gemeente Venray.

In de schaduwbegroting van Venray Transparant is duidelijk gemaakt dat er flinke bedragen rond gaan in ontgrondingen en het storten van specie op de Oostrumsche Heide.

In deel 3 gaan we verder in op de benaming “specie”. In de 6e ontgronding, de Maasgaard ontgronding, is er ruimte voor ca. 676.000 m3 specie. Wat is dat eigenlijk ,specie? Het klinkt niet echt gevaarlijk en een beetje als grondstof of bouwstof. Echter specie als aanvulling van diepe ontgrondingen is verre van grondstof. Het spul is ergens over als afvalstof en wordt tijdens het transport naar de ontgronding omgedoopt tot specie. Wie een beetje op internet speurt kan constateren dat Nederland een afvoerputje van vervuilde baggerspecie vanuit het buitenland aan het worden is. 

WUR vervuilde specie

Voor het afvoeren en storten van specie wordt stortgeld gevraagd. Dus stortgeld innen en dan zo goedkoop mogelijk dumpen levert de meeste winst op. Het spul word dus tot 10 – 11 meter diep in de aarde gestort en zit in het eerste grondwaterpakket. Met deze wetenschap wordt het al wat griezeliger.

Afvalstoffen worden in de 1e watervoerende laag gestort. Dit is dus al lang aan de hand op de Witte Vennen en in de visvijvers van ’t Alvertje. Een paar miljoen ton afval zal inmiddels gestort zijn in de Witte Vennen en Oostrumsche Heide.

De 1e watervoerende laag op de Oostrumsche Heide zit tussen het maaiveld en de kleilaag op ca. 20 meter diepte onder maaiveld. Het is bekend dat het winter- en zomerpeil in de visvijvers van ’t Alvertje zeer fluctueert. Tussen het zomerpeil en winterpeil zit zo maar anderhalve meter. Buiten dat de sportvissers dit kunnen zien in de zomer wordt het ook gemeten in een aantal ondiepe grondwater meetputten van het waterschap (bron: www.dinoloket.nl).

De grootste oorzaak van de grote fluctuatie tussen het zomer en winterpeil is de intensieve beregening van de landbouwpercelen rondom de ontgrondingsputten. Het gebied is zeer interessant voor delfstoffen zoals zand en grind. Zand en grind zijn echter ook zo lek als een mandje en de vijvers van ‘t Alvertje en de diepere gestorte lagen worden als het ware leeg getrokken door de beregeningsputten. Naast de geforceerde grondwaterstroming is er ook nog een natuurlijke. Het 1e watervoerende pakket stroomt af naar de Maas, dus richting Wanssum.

U voelt het al een beetje aankomen, afval, grondwaterstromingen, beregeningsputten: dat kan niet goed gaan. Specie kan veel giftige stoffen, onder andere zware metalen, pesticiden, sulfaat en cyanide bevatten.

Hoogste tijd om de ontgrondingsvergunning van de provincie Limburg eens grondig te bestuderen. De provincie zal in zijn vergunningsvoorwaarden moeten borgen dat er geen grondwatervervuiling optreedt. Vervuild grondwater dat via de beregeningsputten op de gewassen komt en daarmee in onze voedselketen belandt moeten we niet willen.

Wie de meest recent afgegeven ontgrondingsvergunning van de Provincie met kenmerk DOC-00110748 zaaknummer 2020-203398 bestudeert zal ontgoocheld raken. In de vergunning staat geen enkele voorschrift om zeker te stellen dat het grondwater niet vervuild raakt. De kwaliteit en kwantiteit  van de uitgaande vermarktbare delfstoffen moet worden geregistreerd. Deze registratie moet jaarlijks worden overhandigd aan afdeling Handhaving en Monitoring van de provincie Limburg. Voor controle op de ingaande afval-/speciestromen is geen enkele voorschrift opgenomen.  In de vergunning staat tevens vermeld dat er een voorschrift uit een vorige vergunning vervalt en er specie van elders aangevoerd mag worden. Wordt Venray hierbij afvoerputje van vervuilde specie uit de wijde omgeving?

Dus als we naar de case kijken kunnen we constateren dat:

  • een ondernemer met een recycling bedrijf waaruit niet bruikbare geconcentreerde afvalstromen komen een put heeft waar hij ongecontroleerd specie in kan dumpen;
  • politieke krachten in Venray aansturen op een verdere “Maasgaard” ontgronding op de Oostrumsche Heide in de wetenschap dat daar in principe ongehinderd gedumpt kan worden.


Venray Transparant is heel benieuwd naar de verdediging van dit onzalige plan. Gaat de gemeenteraad van Venray weer braaf tekenen bij het kruisje?

MonsterputtenVerder een welgemeend advies. Het kan zo zijn dat de ondernemer zich keurig aan de wet heeft gehouden en er van vervuiling geen sprake is. Echter, vertrouwen is goed maar controle is beter. Daar zijn meestal de voorschriften in een vergunning voor bedoeld. Zo te zien hecht de provincie Limburg geen waarde aan een controle. Dit hoeft de gemeente Venray echter niet te beletten in zijn verantwoordelijkheden. De gemeente kan zelf zorgdragen dat er geen vervuiling optreedt en de volksgezondheid gevaar loopt. In onderstaande figuur staan 4 posities waar de gemeente Venray een bemonsteringsput tot ca. 12 meter beneden maaiveld kan laten aanleggen. Hiermee kan de gemeente toetsen of er geen grondwatervervuiling aanwezig is. 

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten