Toon items op tag: feitenonderzoek

donderdag 28 januari 2021 11:42

Hoe zou een gemeente moeten functioneren?

VENRAY TRANSPARANT - In onderstaand hoofdstuk “Venray” staat beschreven hoe de Piëlhazen moeten lopen en in het hoofdstuk “Transparant” staat hoe sommige Piëlhazen werkelijk lopen. Lopen ze op het verkeerde spoor, dan biedt het wettelijke kader handvaten de zaak weer op het goede spoor te krijgen.

venray
Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken maar ook minder leuke taken zoals handhaven.

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit is het college van B&W, waarbij de burgemeester voorzitter is van dit college. De burgemeester heeft ook eigen taken en bevoegdheden. Tevens is hij voorzitter van de gemeenteraad.

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of financiën. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze ook samen welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen.

De partijen dragen kandidaat-wethouders voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt de kandidaat vervolgens tot wethouder. De gemeenteraad controleert het werk van de wethouder. Vindt de raad dat de wethouder zijn of haar werk niet goed doet? Dan kan dit ertoe leiden dat de wethouder de laan uit wordt gestuurd.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw, industrieterreinen of de hoogte van de belastingen.

Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. Het individuele gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Zij/hij heeft haar/zijn voelsprieten in de samenleving en weet wat er speelt.

Ieder gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid moet de inwoners vertegenwoordigen. Hij heeft contact met de bevolking om te weten wat er speelt. Zo kan hij bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen.
Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft bijvoorbeeld het recht om onderzoek te doen naar het bestuur van het college van burgemeester en wethouders.

In onderstaande prent is het geheel nog een keer weergegeven:

gemeente functioneren
Tot zo ver de theorie. De werkelijkheid is vaak complexer en er zijn zeer veel ingrediënten die het raderwerk van een gemeente kunnen aantasten.

transparant
Veel burgemeesters vertrekken vroegtijdig. Door een regen van vonken die tijdens de nieuwjaarsnacht over heel het dorp vliegen, liefdesaffaires met ambtenaren, wethouders die de burgemeester niet meer pruimen, verschillen in inzicht, druk niet verenigbaar met waar ze voor staan, doofpot praktijken en intimidatie van verslaggevers etc. etc. Het is blijkbaar een risicovolle baan die ruimschoots opvang biedt in wachtgeldregelingen.

Voor wethouders geldt dit wellicht nog meer dan voor burgemeesters. Er is zelfs een heus jaarlijks dossier van gesneuvelde wethouders. Over 2019 waren dat er 126! Door botsende bestuursstijlen, verstoorde verhoudingen, klappende coalities, incompetentie, corruptie etc. etc.

In de gemeenteraad gaat het vaak mis door coalitiebreuken, versplintering van politieke landschappen etc.
Kortom, het is al een wonder dat de constructie een raadstermijn van 4 jaar doorstaat zonder schade.
Feit is dat de hele constructie bemand c.q. bevrouwd wordt door mensen. Mensen staan aan verleidingen bloot die kunnen ontaarden in opportunisme of zelfs corruptie.

Opportunisme is handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden. Iemand die zonder principes handelt wordt wel een opportunist genoemd (Wiki).

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst (Wiki).
Uitgaande van het goede maar rekening houdend met het tegenovergestelde omarmt Venray-Transparant het uitgangspunt vertrouwen is goed maar controle is beter. Er zijn in Venray te veel signalen die wijzen op een falend gemeentelijk apparaat. Zijn de “checks and balances” nog effectief?

Het zal de meeste mensen binnen Venray niet ontgaan zijn dat het rammelt in het gemeentelijke apparaat. Er spelen een aantal zaken die het goed functioneren van het apparaat op de proef stellen. Hieronder zijn een 5-tal cases beschreven (zonder de intentie te hebben compleet te zijn!):

  1. Een wethouder is groot voorstander van een industrieterrein in het Loobeekdal ter hoogte van de Spurkt. Hij blijkt tijdens het proces, om uiteindelijk een positief raadsbesluit te bewerkstelligen, de raad op het verkeerde been gezet te hebben. De raad is op onderdelen van het plan voorgelogen.
  2. Een burgemeester heeft met de “fluwelen handschoen” voorkomen dat het weeknieuwsblad Peel & Maas een artikel publiceert. De NRC heeft vervolgens voorgedaan hoe het wel moet en laat in dat proces weten hoe de NRC tegen persvrijheid aankijkt. De burgemeester verdedigt zich door te stellen dat hij niet heeft gezegd dat het publiceren niet mocht. De hoofdredacteur en een journalist van Peel & Maas hebben in het nummer van donderdag 14 januari uit de doeken gedaan hoe zij het ervaren hebben. Is het feitenonderzoek ingesteld door de gemeenteraad hiermee niet klaar?
  3. Een wethouder koopt in het Loobeekdal 37 ha grond van het Waterschap "na stevige gesprekken tussen de wethouder en het waterschap aan de keukentafel”. Vinden we dit allemaal normaal? Hoe verhoudt zich dat tot het belang van de inwoners? Sponsoren de burgers van Venray dit soort fratsen via de waterschapsbelasting?
  4. Een wethouder stuurt zijn broer op 22 maart 2017 op pad om namens hem
    gronden op ’t Volen in Heide te verwerven. Dezelfde dag worden percelen verkocht aan andere bewoners op ’t Volen. Balletje balletje met percelen. Is deze grondhandel ten dienste, of in het belang, van de Venrayse samenleving? Is de bijklussende wethouder niet met de verkeerde dingen bezig
  5. In 2020 stelt een wethouder een aanpalend bosperceel ter beschikking aan Natuurbegraafplaats Weverslo B.V. De begraafplaats bestond 10 jaar en dat moest gevierd worden. Na onderhoud in het bos van de wethouder is er een wandelpad aangelegd. Daarnaast was er een beeldenexpositie uitgestald. Minder dan een half jaar daarna is het college van B&W van zins illegale voorzieningen te legaliseren en een hogere grafdichtheid toe te staan. Naast belonen van slecht gedrag door de B.V. gaat de boekwaarde van de B.V. enorm omhoog. Welke belangen worden hier gediend?


Kortom er zijn veel zaken die het functioneren van de gemeente aan een stresstest onderwerpen. Gelukkig heeft de gemeenteraad de gereedschappen om te handelen. Het is nu de vraag op welk moment dat de gemeenteraad concludeert tot hier en niet verder. De belangen van de burgers staan hier voorop. Transparantie helpt om de onderste steen boven te krijgen.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
woensdag 21 april 2021 12:52

Berenschot, wat is dat voor een club?

LOOBEEKDAL - Bureau Berenschot is onderzoek aan het uitvoeren naar een gronddeal uit 2016 met het Waterschap Limburg waar wethouder Jan Loonen (CDA) als privépersoon bij betrokken is. Centrale vraag daarbij is of Loonen integer heeft gehandeld. Is Loonen financieel bevoordeeld bij deze deal en is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling? Deze kwestie is in de NRC gepubliceerd en voor de acht partijen in de gemeenteraad van Venray was dat aanleiding om een onderzoek te laten instellen. Men vond dit de enige manier om de lucht te klaren. Ook Loonen zelf heeft op zo’n onafhankelijk onderzoek aangedrongen en zijn volledige medewerking toegezegd.

De gemeenteraad heeft voor Bureau Berenschot gekozen. Quote :”Dat moet een bureau van topklasse worden. Dat zijn we verplicht aan de kiezers en de samenleving". Voor dit onderzoek is ca. 34.000,-- euro uitgetrokken (bron: 1limburg 9 feb 2021). Maar wat kan een Berenschot voor dit bedrag? Hoe werken die eigenlijk? Krijgen we hier topkwaliteit of alleen topkwaliteit binnen budget?

Om u een idee te geven zou dit bedrag op navolgende wijze verbrand kunnen worden:
- 300 uur junior/stagiaire á € 75,00 is € 22.500,00
- 30 uur adviseurs en juristen á € 350,00 is € 10.500,00
- Bureaukosten € 1.000,00

De goedkope krachten worden voorop gestuurd en verzamelen informatie waarna de dure krachten screenen, analyseren en concluderen.

Berenschot is met de vragen op pad gestuurd. De hoofdvraag is: In hoeverre heeft wethouder J.W.G.M. Loonen sinds zijn aantreden als wethouder in 2010 inzake het dossier Loobeekdal en in het bijzonder de gronddeal met het Waterschap in 2016 gehandeld in overeenstemming met de gedragscodes integriteit voor wethouders van de gemeente Venray en eventueel andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving? Welke aanbevelingen voor de gemeente (zijnde raad, college en organisatie) volgen uit het onderzoek?

Verder zijn er nog specifieke vragen geformuleerd over feiten en omstandigheden, de beoordeling van de handelwijze van wethouder Loonen en aanbevelingen. De volledige vragenlijst vindt u
in dit persbericht.

Het zal u duidelijk zijn dat als Berenschot binnen budget moet blijven het moeilijk zal zijn om de onderste steen boven te krijgen. U heeft op deze website kunnen lezen dat we hier te maken hebben met mogelijke CDA netwerkcorruptie. Dat betreft het waterschap, de provincie, LLTB en gemeente Venray. Eén van de kenmerken is dat de corruptie vaak verstopt zit in het kneden van beleid en regels om er op termijn de vruchten van te plukken. Dus er is een kans dat Berenschot de onderzoeksvragen gaat toetsen aan de regels die door netwerkcorruptie tot stand zijn gekomen. Zeg maar gelegaliseerde corruptie. Voor de inrichting van het Loobeekdal en met name een melkveebedrijf aan de Boterpot, is er door de CDA architecten al aangelegd tussen 2005 en 2010. Om dit soort beerputdossiers helder te krijgen zijn onderzoeksjournalisten vaak jaren aan het puzzelen.

Dus gemeenteraad Venray, je maait wat je zaait. In dit geval maai je wat je in de vorm van € 34.000,00 hebt gezaaid. Van belang is in elk geval dat de deal tussen Ger Driessen en Jan Loonen boven water komt. Concreet de “notitie afrondend gesprek de dato vijf november tweeduizend zestien inclusief aanvullingen van de heer Ger Driessen en Jan Loonen”. Ook van belang is dat transparant wordt wat de gemeente in de reactie op de zienswijzen Venray bedoelt met “afspraken die in het verleden reeds zijn gemaakt”.

Bovenstaande informatie moet in een handomdraai te vinden zijn. Wethouder Loonen kan de notitie aanleveren omdat hij volledige medewerking heeft toegezegd. De ambtenaren kunnend de “afspraken uit het verleden” uitgraven. Uiteraard zou ook het waterschap even geconsulteerd kunnen worden over waar hun onderzoek op is gestuit.

Verder heeft onze nieuwe gouverneur Remkes aangegeven dat er schoon schip gemaakt moet worden. Hij is een doorgewinterde bestuurder en herkent de patronen van netwerkcorruptie natuurlijk in de Loobeekdal case. Hij gaat met alle burgemeesters gesprekken aan onder meer op het thema integriteit. Er moet een einde komen aan de graaiende CDA Vriendenrepubliek.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk