Toon items op tag: bestemmingsplan

dinsdag 02 februari 2021 14:09

Natuurbegraafplaats Weverslo

NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO - Venray Transparant heeft kennis genomen van de vragenbrief d.d. 25 januari 2021 van ProVenray aangaande de Natuurbegraafplaats Weverslo B.V.

Deze case past binnen het aandachtsgebied van Venray Transparant. Wat gebeurt hier eigenlijk?

Weverslo B.V. heeft plannen om bouwwerken en parkeerplaatsen te legaliseren en de grafdichtheid op de begraafplaats te verhogen. Het plan is vastgelegd in “toelichting BPJanslusr11Heide NL.IMRO.0984.BP20009-on01” nu in procedure.
Even terug in de tijd. College van B&W heeft in oktober 2011 ingestemd met een natuurbegraafplaats zonder “franje”. Hoofdkenmerken daarvan waren, géén bebouwingen toegestaan en een grafdichtheid van max. 100 graven per ha. Dit was overeen gekomen met de buurtbewoners die destijds fel verzet hebben gepleegd. Na aanpassingen van het plan zonder “franje” was het een acceptabele aanvulling op de reeds voorhanden zijnde voorzieningen binnen de gemeente Venray. Venray heeft immers al een bosbegraafplaats met voorzieningen en een crematorium op de Boschhuizen. De buurt kon leven met de planregels vastgelegd in het huidige bestemmingsplan voor de begraafplaats.

In de inleiding van de plantoelichting 2020 opgesteld door de B.V. staat geschreven “Na de ingebruikname van de natuurbegraafplaats heeft de initiatiefnemer enige bouwwerken opgericht en werkzaamheden uitgevoerd (aanleg parkeerplaats) welke niet binnen de geldende planologische regeling (projectbesluit 2012) passen. Derhalve is in overleg met de gemeente Venray besloten om een actueel bestemmingsplan op te stellen. Op deze manier wordt de bestemming ter plekke en het gebruik als natuurbegraafplaats planologisch geregeld en wordt het projectbesluit omgevormd tot een volwaardig bestemmingsplan. Daarnaast worden zo de bestaande situatie (met de bebouwing en parkeerplaatsen) en de uitbreiding van het toegestane aantal graven per hectare juridisch geborgd”.

De bewoording in de bovenstaande inleiding geeft aan dat de plannen van de B.V. en de gemeente reeds verstrengelt zijn. Samengevat, de bouwwerken moeten gelegaliseerd worden en de grafdichtheid moet omhoog.

Het huidige college van B&W is schijnbaar van zins de basis van het besluit van het college in 2011 terzijde te zetten.

In de brief van ProVenray aan het college van B&W staan een aantal vragen die betrekking hebben op wethouder Loonen. Deze vragen zijn hieronder weergegeven:

 1. Klopt het dat wethouder Loonen zijn bosgrond ter beschikking heeft gesteld ter viering van het tweede lustrum van Natuurbegraafplaats Weverslo?
 2. Klopt het dat Natuurbegraafplaats Weverslo onderhoudswerkzaamheden verricht op de aangrenzende bosgrond van wethouder Loonen?

De eigendomssituatie is in bovenstaande afbeelding (figuur) weergegeven.

In de plantoelichting staat verder een onderbouwing waarom het plan volgens de B.V. aangepast zou moeten worden.

Zakelijk gezien betekent dit volgens Venray Transparant dat door het legaliseren van de illegale bebouwingen en het verhogen van de grafdichtheid de boekwaarde van de B.V. enorm zal stijgen.

Deze waardestijging zal afstralen op percelen die in de toekomst een logische planuitbreiding bieden.

Het huidige college van B&W is volgens de inleiding in de plantoelichting al verstrengelt in het plan. Althans de initiatiefnemer geeft deze indruk in zijn inleiding van de plantoelichting. Wethouder Loonen schijnt nog meer verstrengelt te zijn door zijn welwillendheid om een perceel in eigendom van hem beschikbaar te stellen voor activiteiten van de begraafplaats. Venray Transparant is het roerend eens met ProVenray om hier gerichte vragen over te stellen. Bijvoorbeeld het gedogen en niet handhaven op een vigerend bestemmingsplan geeft heel verkeerde signalen af naar de burgers maar ook naar onze ambtenaren belast met toezichthoudende en handhavende taken.

In het beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving worden drie kernpunten benoemd door het college van B&W van Venray. Deze drie kernpunten vormen het fundament onder het handhavingsbeleid:

 • Vergunningen verlenen: een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren die zonder toestemming verboden
 • Toezichthouden: toezicht op de naleving van wet- en
 • Handhaving: controle op de naleving van wet- en regelgeving en het afdwingen van het doen naleven van deze


Het geheel overziende zou men de indruk kunnen krijgen dat iemand in een machtspositie misbruik maakt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval mogelijk voor wederdiensten of als vriendendienst.

Venray Transparant heeft niet de bedoeling om stuitend of grievend te zijn richting de burgers die al een emotionele band hebben met de begraafplaats. De uitvaartsector doet uitstekend werk in het uithanden nemen van noodzakelijke handelingen rondom het afscheid van een geliefde.

In de 10 jaar dat de begraafplaats open is zijn er al veel mensen begraven. Mensen die wellicht om principiële redenen van “geen franje” en een “lage grafdichtheid” hebben gekozen voor Natuurbegraafplaats Weverslo. De vraag of dat de gewenste franje en hogere grafdichtheid een contractbreuk is met de principes van deze mensen moet toch gesteld worden.

Venray Transparant wenst het College van B&W en de gemeenteraad veel wijsheid in deze case.


Gepubliceerd in Nieuwsfeiten

LOOBEEKDAL - Het verhaal is puur fictief, maar zou zo kunnen passen in de huidige tijd. Enige projectie van het verhaal op een werkelijke situatie, is voor verantwoordelijkheid van de lezer!

WAARSCHUWING: het verhaal kan als schokkend worden ervaren door mensen die de financiële eindjes maar amper aan elkaar kunnen knopen!

De wethouder
De wethouder keek uit over zijn eindeloze grasvlakten ergens in 2014. In de verte was zijn neefje gras aan het maaien op een van zijn percelen voor de koeien op het bedrijf van z’n broer. De gronden had hij in 2008 samen met zijn vrouw aangekocht van zijn schoonvader. Binnen het pakket dat was aangekocht, zat ook een langgevel boerderij en aan de overkant van de weg een paar stallen met sleufsilo’s voor opslag van maaisel.

De wethouder was onrustig. Hij had weet van de aanstaande plannen van het waterschap om de beek in het beekdal weer te laten meanderen. Een andere broer zat in de commissie beekherstel, had informatie uit eerste hand en kon een beetje sturen en schuren aan het beleid. Ook de branche organisatie LLTB was in stelling om de belangen van de agrariërs te behartigen. De politieke vrienden binnen het waterschap hadden hem al een paar keer toegefluisterd wat er aanstaande was.

De familie van de wethouder was al heel lang verweven met een prominente politieke partij binnen het gemeentelijke apparaat, die ook al heel lang in de coalitie zat. De broer die in de commissie beekherstel zat was ook nog eens toevallig fractievoorzitter van “hun” politieke partij binnen de gemeente. Hij zet zich ook altijd keihard in voor de samenleving binnen de gemeente. Zijn credo luidt dan ook:

gemeente faciliterende partner


De wethouder las het credo van zijn broer nog eens. Van vroeger uit had hij altijd al met de paplepel ingegoten gekregen dat je je “kansen moet je pakken als ze voorbij komen”. Het voordeel van de politieke partij en wethouder zijn, is dat je beleidsmatig kan sturen en daarmee de kansen ook nog eens kan vergroten.

Kortom, hij moest eens gaan praten met de ambtenaar.

De ambtenaar
De ambtenaar zit aan zijn bureau. Hij heeft over een half uurtje een gesprek met de wethouder. Ze zijn toevallig ook nog eens naamgenoten en dat geeft toch altijd een vertrouwd gevoel. Een paar weken ervoor hadden ze al een gesprek gehad over een langgevel boerderij in het beekdal. De wethouder wilde graag weten wat er zoal mogelijk zou zijn met dit pandje. Zijn idee was om het bestaande bouwvlak te wijzigen en één bedrijfswoning te verplaatsen naar de overzijde van de weg. De andere oorspronkelijke bedrijfswoning, de langgevelboerderij, zou dan afgesplitst kunnen worden van het agrarische bedrijf en een groot deel van de boerderij is dan beschikbaar voor een 3e woning. Geniaal, van 1 naar 3 woningen in één gang!

In de nieuwe bedrijfswoning aan de overzijde van de weg zou dan het neefje, zoon van de broer, kunnen gaan wonen. De ambtenaar was het roerend eens met de motivatie dat het neefje zich dan beter kon concentreren op het beheren van de graslanden middels begrazing door rundvee. Er is echt een aparte bedrijfslocatie voor nodig 😉. Vanuit de nieuwe bedrijfswoning kon die bij wijze van spreken het gras zien groeien op de percelen van de wethouder in het beekdal.

De ambtenaar zag echter één probleem, de wensen konden niet gerealiseerd worden op basis van het geldende bestemmingsplan.

De ambtenaar en de wethouder namen afscheid, waarbij de ambtenaar toezegde te gaan onderzoeken of er een slinger aan te geven was.

Een tijdje na het gesprek belde de ambtenaar verheugd op dat er een kapstok was gevonden om het plan toch een kans te geven. Een van zijn medewerkers had recent een cursus “ritselen en regelen op gemeentelijk niveau” bijgewoond. Een van de onderwerpen was het zogenaamde “postzegelplan”.

"Wat is nu een weer een postzegelplan", vroeg de wethouder? Nu dat zal ik je uitleggen zei de ambtenaar. “Een postzegelplan is een bestemmingsplan, maar kent (vrijwel) geen verschillende elementen met onderlinge samenhang: het gaat om één, hooguit enkele percelen. Andere namen voor het postzegelplan, zijn een partiële herziening, een detailplan of een gedeeltelijke herziening. De procedure voor een postzegelplan is verder geheel hetzelfde als die voor een bestemmingsplan”.

Geweldig!, de wethouder had meteen een beter humeur. Ik zal meteen de stukken voor de onderbouwingen van het ontwerpbestemmingsplaan gaan schrijven. De wethouder had zelf een agrarisch adviesbureautje en kon zelf wel wat stukken in elkaar typen.

De ambtenaar gaf wel de tip mee om een ander adviesbureautje in te schakelen, die de stukken dan op hun briefpapier zouden zetten. Daarnaast gaf de ambtenaar aan dat het wellicht niet handig was dat de wethouder zelf de aanvraag ging doen. Beter was het om dit door het neefje te laten doen. Het college van B&W moet immers geen vervelende vragen hoeven stellen over politiek- of maatschappelijke kwesties of over integriteit gaan zeuren. De ambtenaar schatte zelfs de kans hoog in dat ze niet langs die gemeenteraad hoefden.

De wethouder was verbluft over zoveel inzicht. En iedereen maar denken dat de topambtenaren in Brussel zitten. Nu dat klopt echt niet, want we hebben er ook een paar binnen de gemeente!

Niet lang daarna heeft de ambtenaar de stukken met de onderbouwingen van het adviesbureautje gekregen en heeft er een net B&W voorblad bij gemaakt. Hij heeft in de stukken geen links kunnen ontdekken naar de wethouder, en het neefje staat natuurlijk veraf van de wethouder.

Het college van burgemeester & wethouders
In februari 2015 heeft het college van B&W overleg. Onderwerp in het overleg was onder meer een ontwerpbestemmingsplan van de gewenste wijzigingen rondom een langgevelboerderij in een beekdal.

De ijverige ambtenaar had de stukken al voorbereid en had warempel ook nog wat advies toegevoegd.

Hij stelt aan het college van B&W voor om:

 1. Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Langevelboerderij
 2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Langevelboerderij


De burgemeester brengt het punt Langevelboerderij te sprake. Iedereen weet dat de wethouder daar een mooie slag kan slaan, er wordt gewillig meegewerkt en de lastige vragen blijven uit. Het besluit is positief. De wethouder onthoudt zich van de beraadslagingen en besluitvorming op dit punt. Stel je voor dat er mensen zijn die er wat van kunnen gaan denken ook!

Mooi dacht de wethouder. Als dat niet een mooi stukje teamwork was, dan wist hij het ook niet meer. Nu moest het dossier nog even langs de Commissie Wonen, ergens tegen de zomervakantie, maar dat zou wel een aftikactie worden.

Het Waterschap
De Wethouder keek uit over zijn eindeloze grasvlakten ergens in 2016. In de verte was zijn neefje gras aan het maaien op een van zijn percelen voor de koeien op het bedrijf van z’n broer. In een ooghoek zag hij het autootje van het Waterschap aan komen rijden. De wethouder had een afspraak met het Waterschap over wat gronden. De wethouder had zijn zinnen gezet op een dikke 35ha. grasland/natuur nog in bezit van het Waterschap. Hij zou ook wat van zijn huidige graslanden moeten omturnen in natuur. Het neefje had twee ton € betaald voor de stallen en sleufsilo’s aan de overkant. Hij kon zijn bedrijfswoning gaan bouwen. Voor het afgesplitste deel verwachte hij een kleine 3 ton € te kunnen vangen. Een half miljoen beschikbaar, al met al een mooi bedragje om eens te kijken hoe ver hij kon komen met de afdeling grondzaken van het Waterschap. De koffie stond klaar op de keukentafel en de wethouder was van plan om er met het gestrekte been in te gaan.

De twee ambtenaren grondzaken waren een beetje verbijsterd vertrokken bij de wethouder. De wethouder had een absurd lage prijs geboden en dit moesten ze gaan rapporteren aan de verantwoordelijke hogere ambtenaar. Een tweede verrassing stond ze te wachten, de hogere ambtenaar vond het allemaal prima en was schijnbaar heel comfortabel met de prijs. Het moet niet gekker worden zeiden ze tegen elkaar.

De wethouder
De Wethouder keek uit over zijn eindeloze grasvlakten. In de verte was zijn neefje gras aan het maaien voor de koeien op het bedrijf van z’n broer. Een paar dagen terug had hij te horen gekregen dat het Waterschap akkoord was met zijn bod. Hij moest nog wat lachen toen hij terug dacht aan de verbijsterde gezichten van de ambtenaren die bij hem aan de keukentafel zaten. Die wisten naar alle waarschijnlijkheid nog niet hoe er hier in de provincie zaken gedaan worden. De vrienden binnen het waterschap hadden natuurlijk laten vallen waar de harde € grens per m2 lag. Hij had er nog een eurocent op gezet om zijn goede wil te tonen.

Zijn gedachte gingen terug naar de jeugd. Zijn favoriete programma was destijds The A-Team. Kolonel John "Hannibal" Smith was de sigaar-rokende leider van het team. Hij kreeg de bijnaam Hannibal omdat hij een briljant strateeg was. Hij was het grote brein achter de plannen om de missies tot een succesvol einde te brengen. Een van zijn favoriete uitspraken is dan ook “I love it when a plan comes together”.

Exact, dat Hannibal gevoel, had de wethouder nu ook.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
donderdag 29 april 2021 12:30

Venray heeft een grote natuurschuld

INDUSTRIETERREIN SMAKTERHEIDE - Onlangs heeft de gemeenteraad een advies gekregen van Das&Boom. De aanleiding is bizar. Het blijkt dat er nooit een deugdelijke compensatie van de vernietigde natuurwaarden heeft plaatsgevonden voor industrieterrein Smakterheide. Samen met het feit dat de das steeds verder het St. Annapark wordt uitgedrukt door woningbouw extra pijnlijk. Door de lokale dassenwerkgroep wordt gesteld dat in Venray natuurcompensatie alleen op papier wordt gedaan. Een voorbeeld hiervan is de compensatie voor de dassen bij de zandput van Maessen op de Oostrumsche heide. De ingreep in het dassenleefgebied is al een paar jaar gaande. Pas vanaf 2026 is de compensatie ingericht met wat fruitboompjes. Voordat die vrucht gaan dragen en wat gaat betekenen voor de dassen zijn we weer jaren verder. Er gaan nu eindelijk stemmen op in de gemeenteraad dat natuurcompensatie bij plannen vóóraf gerealiseerd moet zijn. Dit is de enigste effectieve stok achter de deur voor de gemeenteraad!

Hieronder het advies van Marc Moonen van Das&Boom (gratis en voor niets!).

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ik wil uw aandacht vestigen op het feit dat de benodigde natuurcompensatie welke onderdeel uitmaakte van het bestemmingsplan Smakterheide (18-6-2013) nog steeds niet in zijn geheel is aangelegd.


Omdat de plannen al weer van 8 jaar geleden dateren hieronder een kort overzicht van de plannen.


Tijdens de uitwerking van de plannen Smakterheide II (uitbreiding industrieterrein Smakterheide I) en de Brabander (uitbreiding woonwijk) werd duidelijk dat er om deze plannen te kunnen realiseren rekening gehouden zou moeten worden met de natuurwaarden binnen en nabij die gebieden. Met de plannen werden de leefgebieden van de das, de patrijs en de geelgors aangetast. In overleg met Das en Boom is gekeken hoe het gebied tussen de Brabander en Smakterheide II meer geschikt gemaakt zou kunnen worden voor deze soorten. Dit gebied ten westen van de Ambachtstraat wordt kortweg het landschapspark genoemd. Dit is uitgewerkt in het Masterplan landschapspark Smakterheide II en in het Convenant Landschapspark Smakterheide II. In deze plannen zijn compenserende en mitigerende maatregelen vastgelegd.


De inrichting van het landschapspark had tot doel het behouden van een groene corridor tussen het bedrijventerrein Smakterheide en eventuele uitbreidingsplannen van de Brabander en het compenseren van leefgebied voor das, patrijs en geelgors. Deze soorten hebben hun leefgebied of een deel van hun leefgebied in agrarisch landschap. Ze hebben baat bij landschapselementen als hagen en struwelen om langs de kunnen migreren dan wel als broedplaats.


Het inrichtingsplan voor het landschapspark bestond uit de aanleg van een aantal hagen, zowel noord-zuid, als oost-west georiënteerd, de aanleg van een compensatiebos en behoud van het open agrarische karakter als leefgebied voor das, patrijs en geelgors. Daarnaast zouden een aantal dassenvoorzieningen zoals dassentunnels, dassenrasters worden aangelegd en maatregelen voor het voorkomen van doorgaand verkeer over het Makkenpad. Langs de Ambachtstraat zou een haag aangelegd worden van noord naar zuid langs de oostrand van het landschapspark. Hierop aansluitend zouden zes oost-west georiënteerde hagen worden aangeplant.


Het gehele landschapspark zou bestemming Natuur krijgen. Het meest zuidelijke deel zou bestemming Boa krijgen


De dassenvoorzieningen (dassentunnels en –rasters) onder de Overloonseweg en Nieuwe Overloonseweg zijn inmiddels aangelegd (zie afbeelding 1). De noord-zuid haag aan de oost-zijde van het landschapspark is ook aangelegd. Verder zijn vier van de zes oost-west georiënteerde hagen gerealiseerd. Twee hagen zijn (nog) niet gerealiseerd omdat de grond niet in eigendom van de gemeente is, en de eigenaren geen medewerking willen verlenen. Het gehele landschapspark heeft inderdaad de bestemming Natuur gekregen (zie afbeelding 1) maar hoe rijmt een manege (deelgebied 1 op afbeelding 1) en intensieve akkerbouw waaronder lelieteelt (deelgebied 3 en deelgebied 6, afbeelding 1) zich met deze bestemming.


Het compensatiebos is een ander verhaal. Het plan was om compensatie van bos, elders uit de gemeente hier te laten landen. Het betreft hier dus geen compensatie vanuit bedrijventerrein Smakterheide of de wijk Brabander. Tot op heden heeft dergelijk compensatie op andere locaties plaatsgevonden en is dit bos nog niet aangelegd. Stichting Das&Boom heeft aangegeven in een gesprek met dhr. Erik-Jan Kikkert dat de aanleg van een bos een verbetering zou zijn voor het foerageergebied van de das (ten opzichte van de huidige situatie namelijk akker) maar dat de aanleg van een fijnmazig hagenpatroon de voorkeur had boven de aanleg van bos. Jan-Erik Kikkert deelt deze mening. Het zou dus goed zijn als bos gecompenseerd zou kunnen worden door de aanleg van hagen. Overigens wordt dit gebied met bestemming Bos ook jaar in jaar uit intensief gebruikt als akkerbouwgebied (mais of aardappelen) of als tuinbouwgebied (lelies)


De inrichting van de deelgebieden 6 en 7 waar volgens het bestemmingsplan nog een paar oost-west georiënteerde hagen aangelegd dienen te worden kan gecombineerd worden met de noodzakelijke compensatie van het verlies aan foerageergebied door de aanleg van woningen in het St. Annapark. Das&Boom heeft hier in het verleden al een compensatie/inrichtingsplan opgesteld maar die is nooit van de grond gekomen. In plaats daarvan heeft de Rensdaelgroep adviesbureau Econsultancy in de arm genomen. De compensatie opgave berekent door Econsultancy steekt schril af met die van Das&Boom. Reden hiervoor is dat Econsultancy uitgaat van een gebied zoals dat er in 2020 bijlag. Dit bestond toen voor een groot deel uit braakliggend terrein en een schapenweide. Voor het braakliggend terrein compenseert Econsultancy 0%, want niet aantrekkelijk voor de das, voor de schapenweide moet 120% worden gecompenseerd. Dit is natuurlijk geen juiste manier van het berekenen van de compensatie opgave. In 2019 is namelijk vooruitlopend op de woningbouw een groot deel van de bossen rondom de burcht gekapt. Dit bosgebied was primair foerageergebied. Dat dient natuurlijk ook voor 120% gecompenseerd te worden. Eerst voor de das belangrijk gebied kappen, dat braak laten liggen en vervolgens aangeven dat dat braakliggende terrein niet interessant is voor de das kan natuurlijk niet. Om die reden geeft Econsultancy aan dat een groot deel van de compensatie gevonden kan worden in het verlengen van het raster aan de Nieuwe Overloonseweg waardoor de berm van deze weg voor de das bereikbaar wordt. Dit gebied is natuurlijk voor de das niet interessant door de schrale ondergrond. Das&Boom ziet een deel van de compensatie juist in het kleinschalig maken van de percelen direct ten oosten en noorden van de dassenburcht gelegen in het bosje aan de Overloonseweg Percelen 6 en 7.


Op afbeelding 1 zijn een aantal deelgebieden aangegeven. In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat de bestemming en het huidig grondgebruik is (Bron: Boer & Bunder)


1. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Grasland en boomgaard;

2. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Manege met paardenweides (te intensief gebruik waardoor op grote delen zandvlaktes zijn ontstaan);
3. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Akkerland met divers jaarlijks gebruik waaronder mais, bospeen, lelies en aardappelen;
4. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Grasland (niet in landbouwkundig gebruik);
5. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Grasland (landbouwkundig gebruik);
6. Bestemming: Natuur. Grondgebruik: Akkerland met divers jaarlijks gebruik waaronder mais, lelies en aardappelen;
7. Bestemming: Bos. Grondgebruik: divers jaarlijks gebruik waaronder mais, lelies en aardappelen

DB compensatieplan Smakterheide april 2021

Afbeelding 1:
Roze ballon = dassenburcht
Groene lijn = aanwezige compensatiehaag
Rode lijn = dassenraster/hekwerk
Blauwe lijn = dassentunnel
Oranje lijn = grens bestemming Natuur/Bos

Resumerend

 • De gemeente heeft de verplichting om alle compensatiemaatregelen op basis waarvan een bedrijvenpark gerealiseerd mocht worden te realiseren. Dit betekent dat de nog niet gerealiseerde hagen alsnog worden aangelegd.
 • De gemeente is het met Das&Boom eens dat de aanleg van hagen in het compensatiegebied een meerwaarde heeft boven de aanleg van bos
 • Gezien bovenstaande dient de gemeente in deelgebied 7 (bestemming Bos) dit gebied in te richten met een fijnmazig netwerk van hagen (als compensatie voor gekapt bos elders)
 • De percelen 6 en 7 kunnen nog kleinschaliger gemaakt worden door de aanleg van hagen ter compensatie aan verlies foerageergebied woningbouw St. Anna.
 • De gemeente dient niet meer te gedogen dat in percelen met een bestemming Natuur en Bos grondgebruik plaatsvindt dat geen enkele natuurwaarde heeft (paardenbakken en akkers)Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
donderdag 24 juni 2021 08:30

Zonnepark Venrays Broek

VENRAYS BROEK - Venray Transparant heeft onlangs de hand weten te leggen op een rapport van Dassenwerkgroep Venray-Horst geschreven als reactie op de plannen van Bodemzorg Limburg, sinds 2020 eigenaar van het Venrays Broek, om aldaar een zonnepark te vestigen. Venray Transparant staat volledig achter de bezwaren die beschreven worden in het rapport. Vandaar dat we overgegaan zijn tot plaatsing van een samenvatting ervan.

Bodemzorg Limburg heeft SWECO, een internationaal bureau dat duurzame samenlevingen en steden van de toekomst zegt te ontwerpen en ontwikkelen, een rapport laten opstellen. Daarin worden een aantal zaken aanmerkelijk rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. SWECO hecht groot belang aan de aanwezigheid van de dassen op de voormalige stort. Er moet terdege rekening gehouden worden met de burcht en de leefomgeving. Op de overzichtsplaatjes staan dan ook bosjes die in vroegere plannen voor het Loobeekdal als stapstenen moesten dienen waarlangs dieren zich konden verplaatsen en beschut konden verblijven. Kennelijk is het SWECO ontgaan dat deze bosjes het veld hebben moeten ruimen om plaats te maken voor nog meer kale en uitgestrekte raaigrasvlaktes rondom het melkvee bedrijf van Mts. Loonen. Op de begeleidende foto’s zijn deze vlaktes ook zichtbaar en worden daar beschreven als “karakteristiek”.

De effecten van de zonnepanelen en stromen op het huidige foerageergebied zijn ongewenst. Het landschapselement bestaande uit het biotoop op de stort is nu extra essentieel om de burchtlocatie in stand te houden.

De veranderingen waarmee de dassen ter plekke te maken krijgen betekenen nogal wat voor hen. Waarom dat zo is:

 • Dassen hebben een conservatieve leefstijl, en kunnen zich maar langzaam aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het wegnemen van beschikbare percelen/foerageergebieden, wissels en territoriumgrenzen is een hele aanslag.
 • Dassen zijn voornamelijk afhankelijk van een bestaand patroon van geursporen om zich te kunnen oriënteren in hun territorium. Hierdoor zijn ze erg gevoelig voor ingrepen in hun leefgebied.
 • Dassen staan aan de top van de voedselpiramide, waardoor ze gevoelig zijn voor alle veranderingen van het voedselaanbod in die piramide. Het ontnemen van grote oppervlaktes foerageergebied is desastreus. Regenwormen, de belangrijkste voedselbron van dassen, zijn weg door afsluiting zodat deze voedselbron steeds moeilijker te bemachtigen is. Het benodigd gevarieerd voedselpakket binnen hun territorium is ernstig verstoord.
 • Er moeten voldoende (lijnvormige) landschapselementen (bijvoorbeeld houtwallen en hagen) aanwezig zijn, waarlangs dassen zich kunnen verplaatsen tussen burcht en foerageergebied, die schuilplekken bieden en waarmee ze zich kunnen oriënteren. Omdat een das tijdens de voortplantingsperiode (december tot en met juni) aan de kraamburcht gebonden is, is het voor het garanderen van de voortplantingsfunctie van die kraamburcht noodzakelijk, dat er in de directe nabijheid voldoende voedsel beschikbaar is. De optimale voortplantingsmogelijkheden van een dassenfamilie zijn van cruciaal belang om te kunnen overleven. Voor de lokale gunstige staat van instandhouding zijn de foerageermogelijkheden binnen een straal van 500 meter dus van groot belang. Zodra er overal hekken en beperkingen worden geplaatst nabij de burchten, wordt dit een probleem.

De veranderingen die we kunnen verwachten:

- Vegetatie en microklimaat
1. Verandering van de vegetatie als gevolg van schaduwwerking onder de panelen.
2. Verandering van de vegetatie als gevolg van verandering waterhuishouding.
3. Verandering van de vegetatie als gevolg van een verandering van het microklimaat.

- Fysische agentia bij zonneparken
1. Toename van de temperatuur in de bodem rondom kabels van het zonnepark.
2. Magneetvelden rondom kabels van het zonnepark .
3. Elektrische stromen door de grond.

Conclusie

Op grond van veranderingen in vegetatie, vochtigheid en temperatuur moet rekening worden gehouden met een verandering van de bodemsamenstelling en (micro-)organismen in de bodem bij een zonnepark.

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat veel dieren ook kleine spanningen in de bodem of bij objecten opmerken. Dat kan er toe leiden dat dieren een dergelijk gebied mijden.

Er is niet veel onderzoek gedaan naar de drempelwaarden waarbij dieren stromen en/of magnetische velden opmerken en daar hun gedrag op aanpassen. Er moet wel terdege rekening mee worden gehouden dat er diersoorten zijn waarvoor geldt dat een zonnepark on- geschikt is als habitat, ook als dat soorten betreft die voor de bouw van dat zonnepark in dat gebied voorkwamen. Bij een ruimtelijke afweging moet dus rekening worden gehouden met deze effecten.

Tenslotte nog enkele aanbevelingen

Aanbevelingen voor ruimtelijke ingrepen aan overheidsinstanties (Bron: Das en Boom)

 • Overheidsinstanties moeten bij de afweging van mensenbelangen en dassenbelangen in dassenleefgebied uitgaan van het streven de das in een lokaal gunstige staat van instandhouding te brengen en te houden en dassenleefgebied tegen aantasting te beschermen.
 • Het streven de lokale dassenpopulatie in een gunstige staat van instandhouding te behouden betekent, dat verslechteringen in elk territorium van dassenfamilies voorkomen moeten worden.
 • Bij ruimtelijke ingrepen in dassenleefgebied moet altijd een natuurtoets plaatsvinden.
 • Binnen een straal van 500 meter van een dassenhoofdburcht moet voldoende primair foerageergebied (bemest grasland) beschikbaar en toegankelijk zijn. 
 • Alleen wanneer er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang, er geen alternatieve mogelijkheden zijn en de negatieve gevolgen van een ruimtelijk ingreep niet kunnen worden gemitigeerd of gecompenseerd, kan een dassenfamilie worden verhuisd.
 • Om de significante sterfte door verkeer in de dassenpopulatie beheersbaar te houden, moeten er bij alle nieuwe wegen en waterwegen, die leefgebied doorsnijden, verkeersvoorzieningen worden aangebracht (voorkomen versnippering van het leef- gebied).
 • Bij grote knelpunten (meerdere slachtoffers op één locatie) moeten ook bij bestaande wegen en waterwegen verkeersvoorzieningen worden aangebracht.
 • Bestaande dassenvoorzieningen zoals rasters en tunnels moeten functioneel blijven middels het plegen van noodzakelijk onderhoud (o.a. voorkomen dichtgroeien toegangsroutes), het uitvoeren van noodzakelijke reparaties en door het waarborgen van de toegankelijkheid. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • Mitigerende en compenserende maatregelen, die in ontheffingen worden opgelegd, moeten functioneel zijn op het moment dat de das deze voorzieningen moet gaat gebruiken.
 • Bij regulier onderhoud rond dassenburchten moet de ecologische functionaliteit gewaarborgd blijven door de daarvoor noodzakelijke landschapselementen als bomen en hagen ruim (minimaal 50 meter) rond de burcht te behouden.
Gepubliceerd in Nieuwsfeiten

LOOBEEKDAL - Petje af voor de fractie van D66-Venray. Ze hebben vragen gesteld over de inrichting en beheer in het Loobeekdal, lees ze hier.

Kernvraag van D66 was “krijgen we in het Loobeekdal (op termijn) ook de natuurwaarden en het landschap tot stand gebracht zoals die volgens het goedgekeurde plan tot stand zouden moeten komen?” Zijn de doelen behaald? Het bestemmingsplan met planregels en doelen is door de gemeenteraad Venray op 30 oktober 2018 vastgesteld.

D66 heeft zorgen omdat het Waterschap, in bepaalde gevallen in achterkamertjes, afspraken heeft moeten maken bij boeren die het onderste uit de kan wilden. Klemmen deze afspraken met de eindbeelden zoals vastgesteld in het bestemmingsplan?

Venray Transparant heeft al eerder aangehaald dat de enige partij die hun doelen hebben gehaald een aantal melkveebedrijven in het Loobeekdal zijn. In het Venrays Broek zijn bosjes gesloopt ten dienste van het melkveebedrijf Loonen. Op de Spurkt zijn een aantal broekbosjes gesloopt te dienste van het melkveebedrijf van Raaij. In de afspraken met het waterschap staat dat er door de boeren absoluut geen schaduwwerking geduld wordt op het raaigras. Daar gaat het gewenste eindbeeld voor een R5 type beek!

Een uitsnede uit het D66 stuk: Typisch voor een R5-dergelijk beektype is de ligging in een half open landschap, een veelal (grotendeels) beschaduwde beek, waarbij houtopstanden langs de beek zorgen voor structuren langs de loop. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. In het Provinciaal Natuurbeheerplan (2018) zijn de na te streven doelen op perceelniveau weergegeven op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. De Loobeek zelf is aangewezen als Natuurbeek en de omliggende percelen als goudgroene natuurzones, zilvergroene natuurzones en bronsgroene landschapszones, afhankelijk van de ligging.

De beantwoording van de vragen van D66 is een aanfluiting. De ambtenarenafdeling “Smoren en kaatsen van de bal” van de gemeente Venray heeft een beschamend stuk beantwoording door B&W opgesteld. Dit rond de tijd dat wethouder Loonen zijn biezen kon pakken. De beantwoording kan als minachting van D66 en de burgers van Venray worden bestempeld.

Het voorstel van Venray Transparant is dan ook om de opdracht nogmaals weg te leggen bij de afdeling Technasium van het Raayland college. De opdracht aan de leerlingen zou dan kunnen zijn: “zoek de 10 verschillen in de herinrichting van het Loobeekdal tussen Weverslo-Haag en Broek-Spurkt en spiegel dit vervolgens aan de streefbeelden en einddoelen voor de inrichting van het Loobeekdal”.

Venray Transparant is er van overtuigd dat er dan een heldere, eerlijke en oprechte beantwoording van de vragen tot stand komt. Wellicht dat we dan toch een vorm van ‘checks and balances’ krijgen waarop we in Venray recht op hebben. De tijd dat de gemeenteraad een rad voor de ogen wordt gedraaid (bijv. case industrieterrein Spurkt) en daarna onmachtig is om de werkelijkheid te toetsten moet maar eens voorbij zijn. Onze kinderen moeten tenslotte met het Loobeekdal de toekomst in.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
woensdag 03 november 2021 08:29

Provincie Limburg: natuurcriminelen? Ja dus!

VENRAY - In een voorgaande artikel heeft u de vraag kunnen lezen of de Provincie Limburg natuurcriminaliteit kan worden verweten. Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een bevestigend antwoord. In een artikel van de Limburger (14 oktober jl.) was te lezen dat miljoenen euro’s voor nieuwe natuur naar andere zaken (lees ook zakken) zijn gegaan.

Die informatie werd aan Provinciale Staten onthouden. Doordat het geld anders werd besteed, is veel minder natuur aangelegd dan eerder met het Rijk was afgesproken.

In principe is er dan diefstal gepleegd op de natuurwaarden die gerealiseerd zouden moeten zijn. Blijkbaar interesseert de betreffende bestuurders de natuur en daarmee ook de habitat van de mensen in Limburg niets.

Door toedoen van de mens verkeert de biodiversiteit in een crisis. Door ontbossing, industriële landbouw, veeteelt, en visserij neemt de diversiteit van planten- en diersoorten in rap tempo af. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden soorten uitsterven en onmisbare ecosystemen verarmen. Ook in Venray is dit proces continue in gang.

In Limburg worden nog steeds beslissingen genomen waarbij de natuur als sluitpost fungeert. Telkens gaat er met de kaasschaafmethode een stukje natuurwaarde verloren. Denk hierbij aan het St. Annapark waar in een oase van rust een woonwijk wordt geplempt. De volgende serie woningbouw in het St. Annapark is al weer aan de horizon.verschenen.

Artikel Limburger

De door de Venrayse natuurliefhebbers gekoesterde stadsdassen kunnen dan definitief opkrassen. De kaasschaaf blijft z’n werk doen. Elke keer weer is er wel weer een reden waarom er toch maar weer een stukje natuurwaarde moet wijken voor mensen, maar voornamelijk voor de belangen van zakenmensen. De beslissing om een park te gaan gebruiken voor woningbouw wordt niet meer ter discussie gesteld. Eerst wordt het plan gemaakt en daarna het verhaal gespind om het te verantwoorden en recht te praten wat krom is. Een alternatief met minder natuurschade wordt niet meer onderzocht.

De gemeente Venray heeft in het kader van natuurcompensatie ook een dikke laag boter op het hoofd. Neem de compensatieopgave voor het industrieterrein Smakterheide. Een hoop kabaal via een convenant en een intentieovereenkomst waarin de stichting Das & Boom, de Provincie en de gemeente Venray het hebben over de inpassing van beschermde diersoorten zoals de Geelgors, de Patrijs en de Dassen.

Zie ook St. Anna een Convenant en St. Anna intentie overeenkomst

Das & Boom heeft de andere twee partijen, de Provincie en de gemeente, binnen het convenant in 2019 gewezen op de achterstallige compensatie. De gemeenteraad van Venray heeft op 9 december 2019 een brief gehad dat er een handhavingsverzoek is ingediend bij de provincie.

Eind 2021 is er dus niets bereikt. De firma Renschdael is de bouw van de volgende serie woningen aan het inplannen. Ditmaal gaan er wederom bomen en stukken groen van het park en daarmee leefgebied van de dieren en insecten op in woningbouw. Met de rust tijdens de nachtelijke uren en de relatieve rust overdag is het gedaan. Het is fijn voor de mensen die zich daar een woning kunnen
veroorloven, maar kan dat niet ergens anders zonder aantasting van de laatste stukjes groen binnen de bebouwde kom?

De uitspraak van wethouder Lei Heldens in een krantenartikel van 3 oktober 2002 dat het noordelijke deel van St. Anna voor eeuwig groen blijft is hol gebleken. De opvolgers in het gemeentelijke circus hebben lak aan geschiedenis en draaien als een blad aan de boom. We blijven vrolijk middels de kaasschaafmethode natuurwaarden uitleveren aan projectontwikkelaars.

Ook het bestemmingsplan Smakterheide waarin een deel de bestemming “natuur” heeft als compensatie voor de aanleg van het industrieterrein blijkt in Venray maar een losse flodder. De industrie is er uiteraard geland maar de enkelbestemming natuur is grotendeels in gebuik in strijd met het bestemmingsplan. Op dit moment staan er waspeen en pioenrozen op de percelen met de enkelbestemming Natuur. Voorgaande jaren waren het mais en aardappelen volgens Boer & Bunder.

Provinciale natuurcriminaliteit 1
Bekijk ook: Ruimtelijke Plannen en Boeren & Bunder

Welke weg nu te gaan in dit geval? Logisch lijkt onmiddellijk aankloppen bij de Provincie voor geld om de compensatie voor Smakterheide daadwerkelijk uit te voeren. De landbouwers die strijdig met het bestemmingsplan pioenrozen en waspeen telen moeten ruimhartig worden uitgekocht om de natuurschuld in te lossen. De diefstal door de Provincie van het “nieuwe natuur geld” en de diefstal van gemeente Venray op de compensatieverplichting moet ongedaan worden gemaakt.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
zaterdag 27 november 2021 10:13

De uitverkoop van het st Annapark aan Renschdael

ST. ANNAPARK - Ten eerst een dank aan Venray Transparant voor het beschikbaar stellen van dit platform.

Bekend is dat de firma Renschdael vrij spel heeft gekregen van de gemeente Venray om ruimhartig het St. Annapark te verbouwen. Vanaf 2009 heeft er een glijpartij plaatsgevonden waarbij de firma Renschdeal en de gemeente Venray met droge ogen tot een plan voor het St. Annapark zijn gekomen.

St Annapark verlost van zijn knellende dwangbuis maar tegen welke prijs? Welke rol speelt de gemeente Venray en welke belangen worden hier gediend? Die van de gemiddelde Venrayse burger of die van een projectontwikkelaar?

Het St. Annapark blijft niet voor eeuwig groen (sorry Lei). Ik neem u mee in de tijd en maken deze glijpartij helder.

12-05-2009 – In mei 2009 heeft de gemeenteraad het Globaal Stedenbouwkundig Plan (GSP) St. Anna vastgesteld.

01-01-2013 – Zo heeft de gemeente eind 2013 in haar strategische visie onderstaande tekst opgenomen: “Binnen Venray is volgens de gesprekspartners een bijzondere plek die de komende tijd onze gezamenlijk aandacht vraagt en dat is het St. Annaterrein”.

Ook daar kunnen we niet blijven denken in blauwdrukken, hoe graag we dit ook zouden willen. Die tijd ligt achter ons. Ook hier is de opgave organisch en vraaggericht. Strak vasthouden aan het Globaal Stedenbouwkundig Plan St. Anna is niet aan de orde. Kleinschalige kansen zien, oppakken en daarmee een impuls geven aan het gebied is het credo.”

01-01-2014 – In het collegeprogramma 2014-2018 is dan ook opgenomen dat we samen met eigenaar en partners opnieuw naar de mogelijkheden van het St. Annaterrein kijken, en dat het GSP daarbij geen belemmering mag zijn voor goede initiatieven en ontwikkelingen op het St. Annaterrein. In een motie eind 2014 heeft de raad het college opgeroepen om actief aan de slag te gaan met het aanpassen van de stedenbouwkundige kaders.

30-07-2015 – Raadsbesluit dat de gemeenteraad op 12 mei 2009 de Structuurvisie Globaal Stedenbouwkundig Plan (GSP) St. Anna heeft vastgesteld;

 • dat dit GSP gekenmerkt wordt door een eenzijdig woningbouwprogramma en een stedenbouwkundig eindbeeld waaraan anno 2015 geen behoefte blijkt te zijn, waardoor het Annaterrein al jaren ligt te wachten op een toekomstige invulling;
 • dat de eigenaar Vincent van Gogh Instituut samen met Wonen Limburg het initiatief heeft genomen om een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen resulterend in het Ambitiedocument St. Annapark;
 • dat dit ambitiedocument een toekomstvisie, de kernwaarden en het strategisch ruimtelijk kader bevat die als basis dienen om het St. Annapark door te kunnen ontwikkelen in de huidige en toekomstige marktsituatie;
 • gelezen het advies van B en W van 26 mei 2015;
 • gelezen het advies van de commissie Wonen van 9 juni 2015;


besluit:

 1. De structuurvisie GSP St. Anna dd. 12 mei 2009 in te trekken
 2. In te stemmen met het Ambitiedocument St. Annapark Venray dd. 18 mei 2015 als vertrekpunt voor een organische gebiedsontwikkeling van St. Anna


Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2015.
https://smakterheidevenray.nl/onewebmedia/BenW+26052015+bijlage+2+ambitiedocument+St+Anna.pdf
https://venray.raadsinformatie.nl/document/2144230/1/raadsvoorstel_Ambitiedocument_St_Annapark_Venray
https://venray.raadsinformatie.nl/document/2144230/1/raadsbesluit_Ambitiedocument_St_Annapark_Venray

23-05-2017 – Stedenbouwkundige- en landschapsvisie St. Annapark Venray d.d. 23 mei 2017 opgesteld door Renschdael Groep, door college van B&W op 29 mei 2017 vastgesteld.
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0984.BP17015-on01/b_NL.IMRO.0984.BP17015-on01_tb1.pdf

29-05-2017 – St. Annapark Stedenbouwkundige- en Landschapsvisie - adviesnota van ambtenaren

05-01-2018 – Heeft Alpha International Properties Benelux B.V. (betrokken Renschdael Groep C.V.) de terreinen op het St. Annapark in eigendom gekregen.

23-04-2019 – Voortgangsrapportage St. Annapark van B en W

08-07-2019 – Anterieure overeenkomst exploitatie St. Annapark tussen gemeente Venray en Landgoed Sint Anna B.V. / Renschdael groep C.V.
8 juli 2019 Anterieure overeenkomst exploitatie st Annapark.pdf

Het Ambitiedocument, in 2015 tot stand gekomen vanuit een intentieovereenkomst tussen Vincent van Gogh en Wonen Limburg, is door de exploitant (Renschdael) in nauw overleg met Vincent van Gogh en de Gemeente uitgewerkt in een planvisie "Stedenbouwkundige- en landschapsvisie St. Annapark Venray d.d. 23 mei 2017".

08-07-2019 – B en W Adviesnota ter kennisname aan Commissie Wonen en Raad betreffende "overeenkomst exploitatie St. Annapark" bijdrage €400.000,-- uit algemene reserve van de gemeente Venray programma begroting 2020.

Adviesnota openbaar en bijlage (Anterieure overeenkomst) niet openbaar.

Artikel 3 in de anterieure overeenkomst voorziet in een vergoeding van € 400.000,-- als overeengekomen in artikel 2 als een éénmalige tegemoetkoming voor het totale beheer en onderhoud van het op bijlage 3 aangegeven publieke toegankelijke gedeelte van het St. Annapark.

17-09-2019 –
Vaststelling bestemmingsplan St. Annapark (NL.IMRO.0984.BP17015-va01)
Vaststelling beeldkwaliteitsplan St. Annapark door gemeenteraad
Voor volledige dossier: https://venray.raadsinformatie.nl/dossiers/41066
Anterieure overeenkomst is niet in de raadsstukken voor 17-09-2019 opgenomen!
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0984.BP17015-va01/t_NL.IMRO.0984.BP17015-va01.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0984.BP17015-va01/vb_NL.IMRO.0984.BP17015-va01.pdf

Een snelle analyse op de glijpartij is dat de verplichtingen en kaders voor sociale woningbouw heel geraffineerd zijn uitgefaseerd. De woningbouwvereniging Wonen Limburg heeft zijn biezen gepakt en daarmee is de prikkel om sociale woningbouw op te nemen in het plan verdwenen. Het Globaal Stedenbouwkundige Plan is vakkundig geëlimineerd en vervangen door een kader, Stedenbouwkundige- en Landschapsvisie van de Renschdaelgroep, waarbinnen de projectontwikkelaar helemaal los kan gaan. Woningbouw en appartementen voor de happy few in de groene long van Venray. Sociale woningbouw voor onze jeugd en mindergestelden in Venray doen ze maar ergens anders en in projecten waar de gemeente de procedures wel strikt volgt.

Wie is hier de echte winnaar?, de projectontwikkelaar of het algemene belang van de samenleving Venray?

Voor de geweldenaar die er in geslaagd is om tot onder aan dit artikel door te lezen alvast het vooruitzicht naar een verdieping in de Anterieure overeenkomst exploitatie St. Annapark tussen gemeente Venray en Landgoed Sint Anna B.V. / Renschdael groep C.V. Deze Anterieure overeenkomst is zorgvuldig bij de gemeenteraad weg gehouden. We hebben er in Venray heel veel ambtenarenuren en geld ingeschoven. Dus we hebben ook recht op de details… toch?

Gepubliceerd in Ingezonden stuk
woensdag 24 maart 2021 08:34

Roept het college de CDA Cavalarie in?

BEDRIJVENTERREIN DE SPURKT - CDA Gouverneur Bovens komt de gemeenteraad op 30 maart een hart onder de riem steken in deze barre Coronatijden.

Toevallig precies op het moment dat een zeer belangrijke beslissing genomen moet worden in de gemeenteraad. Namelijk niet vaststellen bestemmingsplan De Spurkt. Onder agendapunt 10 staat Ontwikkeling bedrijventerrein De Spurkt op het programma.

Op 30 oktober 2020 heeft de gemeente Venray met het Ontwikkelbedrijf een anterieure overeenkomst gesloten over de grondexploitatie in het gebied de Spurkt. In deze anterieure overeenkomst is voor de gemeente een inspanningsverplichting opgenomen om het bedrijventerrein De Spurkt mogelijk te maken. Ook wordt in de considerans van deze anterieure overeenkomst verwezen naar de gemaakte afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst. Ten aanzien van de verhouding tussen de deelnemende partijen in de Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de provincie Limburg voor 58,6% aandeelhouder is in het Ontwikkelbedrijf, de gemeente Venlo voor 27,7 %, de gemeente Horst aan de Maas voor 8,3% en de Venray voor 5,4%.

Het is duidelijk dat de verantwoordelijke wethouder de raad op het verkeerde been heeft gezet en zelfs voorgelogen over het plan Spurkt. Een groot deel van de fractisch is dit nu duidelijk geworden en een industrieterrein op basis van het voorliggende bestemmingplan is onacceptabel.

Bovens Cavalarie 2Schijnbaar wordt de CDA vriendenrepubliek, Loonen, Winants, Voorn, Bovens ingeschakeld om druk uit te oefenen rondom het dossier Spurkt. Is hier sprake van het zogenaamde strategisch management om nog even een gepaste waarschuwing af te geven aan de fracties?

Een onfrisse gang van zaken!

Beste fracties en raadsleden, laat je niet intimideren door dit CDA georganiseerde machtsvertoon. Houd koers en schiet het onzalige plan Spurkt naar de eeuwige jachtvelden.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk

GREENPORT - Vandaag een uitspraak van de Afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak die speelt in de gemeente Gemert-Bakel m.b.t. een in het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen positieve bestemming voor een ruimte-voor-ruimtewoning. De Raad weigerde het BP op dit onderdeel vast te stellen. Het daartegen door belanghebbende ingesteld beroep is (terecht) ongegrond verklaard.

Bekijk of download hier de bijlage.
Lees met name de rechtsoverwegingen onder punt 4 (groen gemarkeerd in de marge).

Een parallel naar het door de gemeenteraad van Venray niet vastgestelde BP Industrieterrein Loobeekdal ligt voor de hand en is m.i. 1 op 1 toepasbaar op deze casus.
Greenport Venlo heeft juridisch geen poot om op te staan. Venray moet zich vooral niet laten ringeloren door Greenport, nog los van de bestuurlijke ongewenstheid / ongepastheid van deze overheids-B.V. ,met de gemeente Venray als aandeelhouder om tegen het besluit van de gemeenteraad van Venray beroep in te stellen bij de ABRRvS.

Gepubliceerd in Ingezonden stuk