Toon items op tag: contractbreuk

dinsdag 02 februari 2021 14:09

Natuurbegraafplaats Weverslo

NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO - Venray Transparant heeft kennis genomen van de vragenbrief d.d. 25 januari 2021 van ProVenray aangaande de Natuurbegraafplaats Weverslo B.V.

Deze case past binnen het aandachtsgebied van Venray Transparant. Wat gebeurt hier eigenlijk?

Weverslo B.V. heeft plannen om bouwwerken en parkeerplaatsen te legaliseren en de grafdichtheid op de begraafplaats te verhogen. Het plan is vastgelegd in “toelichting BPJanslusr11Heide NL.IMRO.0984.BP20009-on01” nu in procedure.
Even terug in de tijd. College van B&W heeft in oktober 2011 ingestemd met een natuurbegraafplaats zonder “franje”. Hoofdkenmerken daarvan waren, géén bebouwingen toegestaan en een grafdichtheid van max. 100 graven per ha. Dit was overeen gekomen met de buurtbewoners die destijds fel verzet hebben gepleegd. Na aanpassingen van het plan zonder “franje” was het een acceptabele aanvulling op de reeds voorhanden zijnde voorzieningen binnen de gemeente Venray. Venray heeft immers al een bosbegraafplaats met voorzieningen en een crematorium op de Boschhuizen. De buurt kon leven met de planregels vastgelegd in het huidige bestemmingsplan voor de begraafplaats.

In de inleiding van de plantoelichting 2020 opgesteld door de B.V. staat geschreven “Na de ingebruikname van de natuurbegraafplaats heeft de initiatiefnemer enige bouwwerken opgericht en werkzaamheden uitgevoerd (aanleg parkeerplaats) welke niet binnen de geldende planologische regeling (projectbesluit 2012) passen. Derhalve is in overleg met de gemeente Venray besloten om een actueel bestemmingsplan op te stellen. Op deze manier wordt de bestemming ter plekke en het gebruik als natuurbegraafplaats planologisch geregeld en wordt het projectbesluit omgevormd tot een volwaardig bestemmingsplan. Daarnaast worden zo de bestaande situatie (met de bebouwing en parkeerplaatsen) en de uitbreiding van het toegestane aantal graven per hectare juridisch geborgd”.

De bewoording in de bovenstaande inleiding geeft aan dat de plannen van de B.V. en de gemeente reeds verstrengelt zijn. Samengevat, de bouwwerken moeten gelegaliseerd worden en de grafdichtheid moet omhoog.

Het huidige college van B&W is schijnbaar van zins de basis van het besluit van het college in 2011 terzijde te zetten.

In de brief van ProVenray aan het college van B&W staan een aantal vragen die betrekking hebben op wethouder Loonen. Deze vragen zijn hieronder weergegeven:

 1. Klopt het dat wethouder Loonen zijn bosgrond ter beschikking heeft gesteld ter viering van het tweede lustrum van Natuurbegraafplaats Weverslo?
 2. Klopt het dat Natuurbegraafplaats Weverslo onderhoudswerkzaamheden verricht op de aangrenzende bosgrond van wethouder Loonen?

De eigendomssituatie is in bovenstaande afbeelding (figuur) weergegeven.

In de plantoelichting staat verder een onderbouwing waarom het plan volgens de B.V. aangepast zou moeten worden.

Zakelijk gezien betekent dit volgens Venray Transparant dat door het legaliseren van de illegale bebouwingen en het verhogen van de grafdichtheid de boekwaarde van de B.V. enorm zal stijgen.

Deze waardestijging zal afstralen op percelen die in de toekomst een logische planuitbreiding bieden.

Het huidige college van B&W is volgens de inleiding in de plantoelichting al verstrengelt in het plan. Althans de initiatiefnemer geeft deze indruk in zijn inleiding van de plantoelichting. Wethouder Loonen schijnt nog meer verstrengelt te zijn door zijn welwillendheid om een perceel in eigendom van hem beschikbaar te stellen voor activiteiten van de begraafplaats. Venray Transparant is het roerend eens met ProVenray om hier gerichte vragen over te stellen. Bijvoorbeeld het gedogen en niet handhaven op een vigerend bestemmingsplan geeft heel verkeerde signalen af naar de burgers maar ook naar onze ambtenaren belast met toezichthoudende en handhavende taken.

In het beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving worden drie kernpunten benoemd door het college van B&W van Venray. Deze drie kernpunten vormen het fundament onder het handhavingsbeleid:

 • Vergunningen verlenen: een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren die zonder toestemming verboden
 • Toezichthouden: toezicht op de naleving van wet- en
 • Handhaving: controle op de naleving van wet- en regelgeving en het afdwingen van het doen naleven van deze


Het geheel overziende zou men de indruk kunnen krijgen dat iemand in een machtspositie misbruik maakt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval mogelijk voor wederdiensten of als vriendendienst.

Venray Transparant heeft niet de bedoeling om stuitend of grievend te zijn richting de burgers die al een emotionele band hebben met de begraafplaats. De uitvaartsector doet uitstekend werk in het uithanden nemen van noodzakelijke handelingen rondom het afscheid van een geliefde.

In de 10 jaar dat de begraafplaats open is zijn er al veel mensen begraven. Mensen die wellicht om principiële redenen van “geen franje” en een “lage grafdichtheid” hebben gekozen voor Natuurbegraafplaats Weverslo. De vraag of dat de gewenste franje en hogere grafdichtheid een contractbreuk is met de principes van deze mensen moet toch gesteld worden.

Venray Transparant wenst het College van B&W en de gemeenteraad veel wijsheid in deze case.


Gepubliceerd in Nieuwsfeiten

NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO - Venray Transparant heeft kunnen constateren dat er toch kritische noten geuit worden over de plannen om de illegale zaken op Natuurbegraafplaats Weverslo te legaliseren. In de publicatie van dinsdag 2 februari 2021 op deze website heeft u kunnen lezen dat het op zijn minst gefronste wenkbrauwen op zou moeten leveren.

De Limburger heeft op 10 april gemeld dat ProVenray en D66 toch moeite hebben met de welwillendheid van ons college van B&W. Klakkeloos legaliseren en dus belonen van fout gedrag is voor deze partijen blijkbaar een brug te ver.

weverslo krantenknipsel
Op 13 april jl. is er door een buurtbewoner ingesproken op het sprekersplein van de gemeente Venray. De tekst is verspreid en ook bij Venray Transparant terecht gekomen. Buiten de beladen geschiedenis voor de buurtbewoners waren de vragen opvallend. Ze waren rondom het thema contractbreuk geformuleerd. En daar wordt natuurlijk de spijker op de kop geslagen. Het verzoek aan de gemeenteraad en het college van B&W was om die vragen te beantwoorden zonder “ja maar” of “nee want”. Gewoon recht door zee met ja of nee.

De vragen leidden uiteindelijk naar de hoofdvraag uit het betoog, namelijk: Hebben we hier met de alom bekende Limburgse bestuurscultuur te maken? Zitten er onder de dienst die dit college van B&W aan Weverlo BV wil leveren nog wederdiensten verstopt?

Venray Transparant heeft de vragen aan dit artikel toegevoegd. Wij moedigen u aan u aan om deze vragen zelf eens met ja of nee te beantwoorden. Oordeelt u zelf en indien u er behoefte aan heeft laat ons weten wat u er van denkt!

Er wordt verwezen naar licence to operate en contractbreuk. Een korte uitleg.

Licence to operate: Term die aangeeft dat een bepaalde activiteit langdurig geaccepteerd wordt door de desbetreffende lokale gemeenschap en eventuele andere belanghebbende partijen. Vaak gaat het om de mate waarin het milieu en de leefomgeving door het project worden beïnvloed.

Contract: Een contract is een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen. Daarin staan afspraken waar beide ondertekenende partijen zich aan moeten houden. Denk hierbij aan een bestemmingsplan op basis van een projectbesluit met planregels.

De vragen zijn rondom het thema “contractbreuk” geformuleerd. Probeert u deze eens met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden zoals de gemiddelde burger dit ook doet.

 • Is een bestemmingsplan (en de daarmee samenhangende planregels) een contract tussen de samenleving en in dit geval Natuurbegraafplaats Weverslo BV (ook wel “licence to operate” genoemd)?
 • Is het gedogen van illegale bebouwing op de begraafplaats zonder ingrijpen van het bevoegd gezag, zijnde de gemeente Venray, een vorm van contractbreuk?
 • Is het gedogen van allerlei cultuurprogramma’s en activiteiten een vorm van contractbreuk?
 • Is het wegkijken door de gemeente bij de strijdige zaken op de begraafplaats een vorm van contractbreuk met het gemeentelijke handhavingsbeleid dat we met z’n allen hebben afgesproken?
 • Is het gedogen door de gemeente van de strijdige zaken op de begraafplaats een vorm van contractbreuk met onze ambtenaren, onze mensen met de poten in de modder, die toezicht moeten houden op basis van handhavingsbeleid?
 • Er zijn mensen begraven die gekozen hebben voor een natuurbegraafplaats zonder fratsen vanuit ideologische overwegingen, bijvoorbeeld zo min mogelijk natuurdruk of CO2 voetafdruk rondom de begrafenis. Is het gedogen van zaken strijdig met de planregels zoals bebouwing, cultuurprogramma’s een contractbreuk met de mensen die er begraven zijn?
 • Is het 100% verhogen van de grafdichtheid een contractbreuk met de mensen die daar eeuwige rust hebben gevonden? Deze mensen hebben mede op basis van het karakter van de begraafplaats en dus planinrichting met planregels een graf gekocht. Is met deze mensen besproken dat de grafdichtheid omhoog gaat in de toekomst of worden hier afspraken geweld aangedaan?
 • Is de lustrumviering op de begraafplaats in 2019, met in het cultuurprogramma onder meer een beeldenexpositie, strijdig met de planregels en dus contractbreuk?
 • De begraafplaats zou een aanvulling zijn op de reeds voorhanden zijnde voorzieningen in Venray. Is de bovengenoemde beeldenexpositie langs een wandelpad over de begraafplaats en het aanpalende perceel van wethouder Loonen niet meer iets voor ons Odapark? Plegen we hier moreel contractbreuk met het Odapark?
 • Is het gedogen van bebouwingen, en activiteiten binnen een cultuurprogramma op de begraafplaats strijdig met de planregels een symptoom van de bestuurscultuur die binnen Limburg en dus ook de gemeente Venray heerst?
 • Is de welwillendheid van het College om een ondernemer te belonen voor fout gedrag een symptoom van de discutabele bestuurscultuur binnen Limburg en dus ook de gemeente Venray?
 • Is er, gezien het gedrag van de BV, grote kans op herhaling van contractbreuk, of in strafrechttermen, recidive na een nieuw projectbesluit (doorgaan met eigenbelangen strijdig met het nieuwe bestemmingsplan)?

De inspreker heeft gevraagd om het morele kompas te gebruiken bij dit dossier. Het zijn pittige vragen maar het helpt waarschijnlijk wel om eerst eens een goed beeld neer te zetten van wat hier speelt. Leest u ook het voorgaande artikel, van 2 februari 2021, nog eens over de begraafplaats.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten