Toon items op tag: vergunningen

dinsdag 02 februari 2021 14:09

Natuurbegraafplaats Weverslo

NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO - Venray Transparant heeft kennis genomen van de vragenbrief d.d. 25 januari 2021 van ProVenray aangaande de Natuurbegraafplaats Weverslo B.V.

Deze case past binnen het aandachtsgebied van Venray Transparant. Wat gebeurt hier eigenlijk?

Weverslo B.V. heeft plannen om bouwwerken en parkeerplaatsen te legaliseren en de grafdichtheid op de begraafplaats te verhogen. Het plan is vastgelegd in “toelichting BPJanslusr11Heide NL.IMRO.0984.BP20009-on01” nu in procedure.
Even terug in de tijd. College van B&W heeft in oktober 2011 ingestemd met een natuurbegraafplaats zonder “franje”. Hoofdkenmerken daarvan waren, géén bebouwingen toegestaan en een grafdichtheid van max. 100 graven per ha. Dit was overeen gekomen met de buurtbewoners die destijds fel verzet hebben gepleegd. Na aanpassingen van het plan zonder “franje” was het een acceptabele aanvulling op de reeds voorhanden zijnde voorzieningen binnen de gemeente Venray. Venray heeft immers al een bosbegraafplaats met voorzieningen en een crematorium op de Boschhuizen. De buurt kon leven met de planregels vastgelegd in het huidige bestemmingsplan voor de begraafplaats.

In de inleiding van de plantoelichting 2020 opgesteld door de B.V. staat geschreven “Na de ingebruikname van de natuurbegraafplaats heeft de initiatiefnemer enige bouwwerken opgericht en werkzaamheden uitgevoerd (aanleg parkeerplaats) welke niet binnen de geldende planologische regeling (projectbesluit 2012) passen. Derhalve is in overleg met de gemeente Venray besloten om een actueel bestemmingsplan op te stellen. Op deze manier wordt de bestemming ter plekke en het gebruik als natuurbegraafplaats planologisch geregeld en wordt het projectbesluit omgevormd tot een volwaardig bestemmingsplan. Daarnaast worden zo de bestaande situatie (met de bebouwing en parkeerplaatsen) en de uitbreiding van het toegestane aantal graven per hectare juridisch geborgd”.

De bewoording in de bovenstaande inleiding geeft aan dat de plannen van de B.V. en de gemeente reeds verstrengelt zijn. Samengevat, de bouwwerken moeten gelegaliseerd worden en de grafdichtheid moet omhoog.

Het huidige college van B&W is schijnbaar van zins de basis van het besluit van het college in 2011 terzijde te zetten.

In de brief van ProVenray aan het college van B&W staan een aantal vragen die betrekking hebben op wethouder Loonen. Deze vragen zijn hieronder weergegeven:

  1. Klopt het dat wethouder Loonen zijn bosgrond ter beschikking heeft gesteld ter viering van het tweede lustrum van Natuurbegraafplaats Weverslo?
  2. Klopt het dat Natuurbegraafplaats Weverslo onderhoudswerkzaamheden verricht op de aangrenzende bosgrond van wethouder Loonen?

De eigendomssituatie is in bovenstaande afbeelding (figuur) weergegeven.

In de plantoelichting staat verder een onderbouwing waarom het plan volgens de B.V. aangepast zou moeten worden.

Zakelijk gezien betekent dit volgens Venray Transparant dat door het legaliseren van de illegale bebouwingen en het verhogen van de grafdichtheid de boekwaarde van de B.V. enorm zal stijgen.

Deze waardestijging zal afstralen op percelen die in de toekomst een logische planuitbreiding bieden.

Het huidige college van B&W is volgens de inleiding in de plantoelichting al verstrengelt in het plan. Althans de initiatiefnemer geeft deze indruk in zijn inleiding van de plantoelichting. Wethouder Loonen schijnt nog meer verstrengelt te zijn door zijn welwillendheid om een perceel in eigendom van hem beschikbaar te stellen voor activiteiten van de begraafplaats. Venray Transparant is het roerend eens met ProVenray om hier gerichte vragen over te stellen. Bijvoorbeeld het gedogen en niet handhaven op een vigerend bestemmingsplan geeft heel verkeerde signalen af naar de burgers maar ook naar onze ambtenaren belast met toezichthoudende en handhavende taken.

In het beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving worden drie kernpunten benoemd door het college van B&W van Venray. Deze drie kernpunten vormen het fundament onder het handhavingsbeleid:

  • Vergunningen verlenen: een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren die zonder toestemming verboden
  • Toezichthouden: toezicht op de naleving van wet- en
  • Handhaving: controle op de naleving van wet- en regelgeving en het afdwingen van het doen naleven van deze


Het geheel overziende zou men de indruk kunnen krijgen dat iemand in een machtspositie misbruik maakt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval mogelijk voor wederdiensten of als vriendendienst.

Venray Transparant heeft niet de bedoeling om stuitend of grievend te zijn richting de burgers die al een emotionele band hebben met de begraafplaats. De uitvaartsector doet uitstekend werk in het uithanden nemen van noodzakelijke handelingen rondom het afscheid van een geliefde.

In de 10 jaar dat de begraafplaats open is zijn er al veel mensen begraven. Mensen die wellicht om principiële redenen van “geen franje” en een “lage grafdichtheid” hebben gekozen voor Natuurbegraafplaats Weverslo. De vraag of dat de gewenste franje en hogere grafdichtheid een contractbreuk is met de principes van deze mensen moet toch gesteld worden.

Venray Transparant wenst het College van B&W en de gemeenteraad veel wijsheid in deze case.


Gepubliceerd in Nieuwsfeiten