Toon items op tag: planregels

woensdag 03 maart 2021 08:31

Dwalen op het Roekenbosch

HET ROEKENBOSCH - Heeft de gemeenteraad op 12 februari 2019 de verkeerde afslag genomen door in te stemmen met het voorstel “realisatie afbouw vakantiepark Het Roekenbosch” van B&W?

Ja dus!

Het besluit uit 2019 is op 24 februari 2021 door de rechter vernietigd. Een aantal eigenaren op het park hadden een rechtszaak aangespannen omdat hun belangen onevenredig geschaad zouden worden.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 12 februari 2019 was er één oppositie partij, ProVenray, die klip en klaar de risico’s van het voorgenomen besluit op tafel legde. Het juridische fundament was onvoldoende aanwezig. Vooral het belang van de Coöperatie en de gemeente zou gediend worden. Belangen van de individuele huiseigenaren op het park zouden geweld aangedaan worden. Tot 50% van geïnvesteerd vermogen zou door deze eigenaren afgeschreven moeten worden om het plannetje rond te krijgen. Georganiseerde diefstal dus. Indien dit getoetst zou worden door een onafhankelijke derde was de kans groot dat het besluit naar de prullenbak verwezen zou worden. En daar zijn we nu aanbeland.

De coalitiepartijen waren doof voor de argumenten van ProVenray en wilden de juridische risico’s van het besluit niet horen. Er is braaf getekend bij het kruisje.

Het is duidelijk waar dit prutswerk begint, nl. het college van B&W. B&W formuleert een voorstel aan de gemeenteraad dat dus juridisch discutabel was. Na aanvankelijke consensus over een oplossing voor Het Roekenbosch tussen alle stakeholders trok de Coöperatie aan de stutten en haalde deze consensus onderuit. De gemeente koos vervolgens partij voor de Coöperatie en joeg de huiseigenaren naar de rechter.

Er is op dit moment een zeer verontrustend patroon herkenbaar in Venray. B&W is niet in staat een robuust voorstel voor te leggen aan een gemeenteraad. De gemeenteraad is onvoldoende competent om de juridische risico’s een plaats te geven in de diverse dossiers. Door het hoge testosteron gehalte in het gemeenteraadoverleg worden concreet aangedragen risico’s door ProVenray als niet relevant bestempeld. Naast het geval Roekenbosch kennen we ook het geval Spurkt. Onvolledige informatievoorziening en leugens over de planregels van het betreffende industrieterrein zette de gemeente raad volledig op het verkeerde been.

De uitspraak van de verantwoordelijke wethouder op 12 februari 2019 “we hebben nu momentum en we moeten doorpakken” is wederom loos gebleken. Wederom een Waterloo met een nare nasmaak.

Hoe nu verder? Doordat B&W burgers in een hoek jaagt voelen ze zich gedwongen om naar de rechter te stappen. Dit betekent dat het leven van de betroffenen gedomineerd wordt door onzekerheid en angst. Het zal je maar gebeuren dat je de helft van de waarde van een huis moet inleveren omdat dit in een pakketje van andere belangen meegewogen moet worden. De gemeenteraad op de stoel van de vermogensplanning van burgers is geen goed plan.

Met deze uitspraak op zak is het voor de betroffenen tijd om door te pakken en rechtszaken te beginnen om de schade te verhalen op de gemeente. Net als plan de Spurkt mogen de burgers straks voor de kosten opdraaien. De vraag destijds vanuit ProVenray of de raad dit op hun geweten zouden willen hebben is niet meer relevant.
De raad heeft dit nu op hun geweten! (exclusief ProVenray, Samenwerking Venray en SP).


Het Roekenbosch

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
woensdag 24 maart 2021 08:15

Dwalen op het Roekenbosch – deel 2

HET ROEKENBOSCH - Zoals in het vorige gepubliceerde stuk “Dwalen op het Roekenbosch” te lezen was heeft de rechter gehakt gemaakt van een besluit. Het betrof een besluit voor een omgevingsvergunning uit 2019 betreffende een afbouwscenario van het park Roekenbosch.

Een aantal eigenaren op het park Roekenbosch hadden een rechtszaak aangespannen. Hun belangen zouden onevenredig geschaad worden door dit besluit. In 2029 zal het park weer terug gegeven worden aan de natuur (of een investeerder natuurlijk die weer vrolijk door gaat met nieuwe huisjes 😉). De rechter zag de onevenredige schade aan de belangen van de bezwaarmakers en verwees het besluit naar de prullenbak.

Download hier het document 'de Gerechtelijke uitspraak omgevingsvergunning Roekenbosch'

Men zou mogen verwachten dat het college van burgemeester en wethouders het schaamrood op de kaken zou staan. Heel passend zou zijn om met een bloemetje in de hand excuses aan te gaan bieden in Blitterswijck. Dit zou ook passend zijn vanuit de bijbelse waarden waarvan de CDA-leden van dit college van burgemeester en wethouders op de hoogte dienen te zijn, zoals “als gij niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.

Daarna zou er een hartig woordje gesproken moeten worden met de juristen van de gemeente Venray. ProVenray, Samenwerking Venray en SP zagen in 2019 duidelijk de juridische haken en ogen in het voorgenomen besluit. Schijnbaar is de juridische afdeling van de gemeente Venray niet in staat juridische risico’s te identificeren. De risico’s zijn destijds door de bovengenoemde fracties op een presenteerblaadje aangeleverd. Onnozel en onder leiding van de verantwoordelijke wethouder, Jan Loonen, is de gemeenteraad het bos in gestuurd. Dit op de wankele juridische basis zoals gebleken.

Op 2 maart 2021 stuurt het college van B&W een raadsinformatie brief aan de gemeenteraad. De brief heeft als onderwerp “Update voortgang afbouw park het Roekenbosch”. Als je deze brief doorleest is het net of dat het de normaalste zaak van de wereld is dat de gemeente Venray in de positie zit waarin ze nu verkeert. Onder een aantal koppen, achtergrond, actualiteit, verantwoordelijkheden Roekenbosch Ontwikkeling/OTTO/KAFRA/Wonen Limburg wordt weer recht geschreven wat krom is.

Download hier het document 'de RIB Afbouw vakantiepark Het Roekenbosch'

In de betreffende brief worden de belanghebbende Roekenbosch Ontwikkeling/OTTO/KAFRA/Wonen Limburg separaat benoemd. De bezwaarmakers bij de rechter worden aangeduid als “enkele eigenaren van huisjes”. Arrogantie ten top! Wederom een beschamende vertoning van de gemeente die ten dienste zou moeten staan van al haar inwoners.

De betreffende raadsinformatiebrief is ook bij de getroffen huiseigenaren terecht gekomen. De eigenaren voelden zich wederom bedreigd door de brief van het college van B&W. Er werd geconstateerd dat de raadsinformatiebrief aan alle kanten rammelde:

“Allereerst schrokken wij van de toonzetting van de brief . Een dergelijke toonzetting begrijpen wij niet. Het gaat hier alleen over een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant die overigens niet eens verrassend is. We worden weer eens geconfronteerd met het feit dat de gemeenteraad voorzien wordt van halve waarheden, verdraaiingen en ontkenningen”.

Download hier het document 'Raad RIB 2 maart 2021 totaal'

Net voor het presidium van 15 maart 2021 gaat de gemeente Pro Forma in beroep tegen het besluit van de rechter. Hiermee wordt de gemeenteraad en in het bijzonder ProVenray, Samenwerking Venray en SP even de middelvinger getoond. De gemeenteraad wordt de kans ontnomen om vragen te stellen voordat er beroep wordt ingesteld. Als dit in een normaal bedrijf zou gebeuren zou de wereld te klein zijn.

Echter ProVenray, Samenwerking Venray en SP Venray laten zich niet kisten en hebben middels een brief vragen onder artikel 38 van het Reglement van Orde gesteld. De inhoudt van deze brief is onder aan dit artikel integraal weergegeven.

Waar zijn we in Venray aanbeland?

 • Een gemeenteraad die onvolledig en kwalitatief onder de maat wordt geïnformeerd door het college:
 • Een gemeenteraad die niet openstaat voor kritisch kanttekeningen van oppositiepartijen;
 • Een college van B&W die ongegeneerd en schaamteloos “power play” blijft spelen richting de gemeenteraad en de huiseigenaren;


Het gaat niet echt lekker in Venray, tijd voor gemeenteraadverkiezingen en natuurlijk uitgebreide excuses aan de betreffende burgers!

------------------------------------------------------------


Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray conform artikel 38 van het Reglement van Orde Betreft: Vernietiging omgevingsvergunning Roekenbosch door rechtbank Geacht college,

Op 24 februari vernietigde de rechtbank Oost-Brabant de omgevingsvergunning voor het Roekenbosch waartoe de raad op 12 februari 2019 heeft besloten. U bent hiervoor, zowel voor als na het genomen besluit, voor gewaarschuwd. U heeft de gemeenteraad, onze inwoners en de eigenaren van de huisjes die niet met de Roekenbosch Ontwikkeling BV in zee gingen destijds voorgehouden dat het, indien nodig met ondersteuning vanuit de provincie, juridisch goed geregeld zou worden. Nu blijkt dat een groep mensen zonder juridische bijstand zowel bij de bezwaarcommissie in juni 2020 als bij de rechtbank in het gelijk zijn gesteld. Volgens degenen die de zaak tegen de gemeente hebben aangespannen bevat de raadsinformatiebrief halve waarheden, verdraaiingen en ontkenningen. Hierop voelden deze mensen zich geroepen om een reactie op deze raadsinformatiebrief te schrijven die wij als gemeentebestuur hebben mogen ontvangen. Over de uitspraak van de rechtbank, de raadsinformatiebrief en de reactie van degenen die de zaak tegen de gemeente hebben aangespannen hebben we de volgende vragen:

 1. Wat hebben de diverse zaken, zowel in aanloop naar als na afloop van het besluit van 12 februari 2019 ons als gemeente tot nu toe onder meer aan dwangsommen en proceskosten gekost?
 2. U geeft aan dat door enkele huiseigenaren bezwaar is gemaakt tegen het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning. Om hoeveel eigenaren gaat het precies?
 3. In de raadsinformatiebrief wordt niet vermeld dat de uitspraak gaat om het vernietigen van de omgevingsvergunning. Klopt het dat het hier gaat om een uitspraak aangaande het vernietigen van de omgevingsvergunning? Zo ja waarom wordt niet vermeld in de RIB?
 4. Ik de raadsinformatiebrief wordt niet vermeld dat er de komende 6 maanden geen nieuwe arbeidsmigranten of woonurgenten op het park gehuisvest mogen worden. Kunt u aangeven of er inderdaad de komende 6 maanden geen nieuwe arbeidsmigranten of woonurgenten gehuisvest mogen worden? En als dit inderdaad het geval is, wat zijn dan de risico’s voor gemeente Venray?
 5. Een overheid is er voor alle burgers. Ook voor burgers die het niet eens zijn met diezelfde overheid. Bent u het met ons eens dat uw zinnen die starten met “Feit is….”, waarmee u aangeeft dat u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, door burgers als onnodig kwetsend kan worden opgevat en het beter was geweest te schrijven over “wij zijn van mening dat…”?
 6. Voor het verkrijgen van een ontheffing van de provincie voor uw plan moet u nu rekening houden met het belang van de eigenaren van huisjes niet zijnde de Roekenbosch Ontwikkeling BV. Welke stappen gaat u vanaf nu ondernemen om hieraan te voldoen?
 7. Moet deze ontheffing na besluitvorming door Gedeputeerde Staten ook voorgelegd worden aan Provinciale Staten?
 8. Welke financiële risico’s loopt de gemeente nu de rechtbank de omgevingsvergunning heeft vernietigd en een voorlopige voorziening heeft getroffen?
 9. Welke financiële risico’s loopt de gemeente nu de eigenaren van huisjes niet zijnde de Ontwikkeling BV naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in een civiele rechtszaak tegen de gemeente schade gaan claimen?
 10. Mogen wij als gemeenteraad de overeenkomsten die de gemeente met de Ontwikkeling BV, Wonen Limburg en Kafra / Otto Workforce heeft gesloten omtrent het Roekenbosch inzien? Zo nee, waarom niet?
 11. U liet de raad destijds weten (toen het plan Roekenbosch voorlag) dat het juridisch allemaal goed zou komen, mede dankzij de ondersteuning van de provincie die u achter de hand had. Wat is daar aan veranderd?
 12. Klopt het dat de combinatie huisvesting arbeidsmigranten met recreatie niet mogelijk c.q. toegestaan is? Zo nee, waarom niet?
 13. Klopt het dat de gevolgde procedure voor de huisvesting van de woonurgenten juridisch niet kan? Zo nee, waarom niet?
 14. Overweegt u hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank? Zo ja, bent u voornemens om deze of een andere juridische vervolgstap slechts te nemen na overleg en/of instemming met de gemeenteraad?

Wij verzoeken het college deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor geldende termijn.

Venray, 15 maart 2021
Lizzy Bruno, ProVenray
Martin Leenders, Samenwerking Venray
Jan Hendrix, SP Venray

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten

NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO - Venray Transparant heeft kunnen constateren dat er toch kritische noten geuit worden over de plannen om de illegale zaken op Natuurbegraafplaats Weverslo te legaliseren. In de publicatie van dinsdag 2 februari 2021 op deze website heeft u kunnen lezen dat het op zijn minst gefronste wenkbrauwen op zou moeten leveren.

De Limburger heeft op 10 april gemeld dat ProVenray en D66 toch moeite hebben met de welwillendheid van ons college van B&W. Klakkeloos legaliseren en dus belonen van fout gedrag is voor deze partijen blijkbaar een brug te ver.

weverslo krantenknipsel
Op 13 april jl. is er door een buurtbewoner ingesproken op het sprekersplein van de gemeente Venray. De tekst is verspreid en ook bij Venray Transparant terecht gekomen. Buiten de beladen geschiedenis voor de buurtbewoners waren de vragen opvallend. Ze waren rondom het thema contractbreuk geformuleerd. En daar wordt natuurlijk de spijker op de kop geslagen. Het verzoek aan de gemeenteraad en het college van B&W was om die vragen te beantwoorden zonder “ja maar” of “nee want”. Gewoon recht door zee met ja of nee.

De vragen leidden uiteindelijk naar de hoofdvraag uit het betoog, namelijk: Hebben we hier met de alom bekende Limburgse bestuurscultuur te maken? Zitten er onder de dienst die dit college van B&W aan Weverlo BV wil leveren nog wederdiensten verstopt?

Venray Transparant heeft de vragen aan dit artikel toegevoegd. Wij moedigen u aan u aan om deze vragen zelf eens met ja of nee te beantwoorden. Oordeelt u zelf en indien u er behoefte aan heeft laat ons weten wat u er van denkt!

Er wordt verwezen naar licence to operate en contractbreuk. Een korte uitleg.

Licence to operate: Term die aangeeft dat een bepaalde activiteit langdurig geaccepteerd wordt door de desbetreffende lokale gemeenschap en eventuele andere belanghebbende partijen. Vaak gaat het om de mate waarin het milieu en de leefomgeving door het project worden beïnvloed.

Contract: Een contract is een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen. Daarin staan afspraken waar beide ondertekenende partijen zich aan moeten houden. Denk hierbij aan een bestemmingsplan op basis van een projectbesluit met planregels.

De vragen zijn rondom het thema “contractbreuk” geformuleerd. Probeert u deze eens met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden zoals de gemiddelde burger dit ook doet.

 • Is een bestemmingsplan (en de daarmee samenhangende planregels) een contract tussen de samenleving en in dit geval Natuurbegraafplaats Weverslo BV (ook wel “licence to operate” genoemd)?
 • Is het gedogen van illegale bebouwing op de begraafplaats zonder ingrijpen van het bevoegd gezag, zijnde de gemeente Venray, een vorm van contractbreuk?
 • Is het gedogen van allerlei cultuurprogramma’s en activiteiten een vorm van contractbreuk?
 • Is het wegkijken door de gemeente bij de strijdige zaken op de begraafplaats een vorm van contractbreuk met het gemeentelijke handhavingsbeleid dat we met z’n allen hebben afgesproken?
 • Is het gedogen door de gemeente van de strijdige zaken op de begraafplaats een vorm van contractbreuk met onze ambtenaren, onze mensen met de poten in de modder, die toezicht moeten houden op basis van handhavingsbeleid?
 • Er zijn mensen begraven die gekozen hebben voor een natuurbegraafplaats zonder fratsen vanuit ideologische overwegingen, bijvoorbeeld zo min mogelijk natuurdruk of CO2 voetafdruk rondom de begrafenis. Is het gedogen van zaken strijdig met de planregels zoals bebouwing, cultuurprogramma’s een contractbreuk met de mensen die er begraven zijn?
 • Is het 100% verhogen van de grafdichtheid een contractbreuk met de mensen die daar eeuwige rust hebben gevonden? Deze mensen hebben mede op basis van het karakter van de begraafplaats en dus planinrichting met planregels een graf gekocht. Is met deze mensen besproken dat de grafdichtheid omhoog gaat in de toekomst of worden hier afspraken geweld aangedaan?
 • Is de lustrumviering op de begraafplaats in 2019, met in het cultuurprogramma onder meer een beeldenexpositie, strijdig met de planregels en dus contractbreuk?
 • De begraafplaats zou een aanvulling zijn op de reeds voorhanden zijnde voorzieningen in Venray. Is de bovengenoemde beeldenexpositie langs een wandelpad over de begraafplaats en het aanpalende perceel van wethouder Loonen niet meer iets voor ons Odapark? Plegen we hier moreel contractbreuk met het Odapark?
 • Is het gedogen van bebouwingen, en activiteiten binnen een cultuurprogramma op de begraafplaats strijdig met de planregels een symptoom van de bestuurscultuur die binnen Limburg en dus ook de gemeente Venray heerst?
 • Is de welwillendheid van het College om een ondernemer te belonen voor fout gedrag een symptoom van de discutabele bestuurscultuur binnen Limburg en dus ook de gemeente Venray?
 • Is er, gezien het gedrag van de BV, grote kans op herhaling van contractbreuk, of in strafrechttermen, recidive na een nieuw projectbesluit (doorgaan met eigenbelangen strijdig met het nieuwe bestemmingsplan)?

De inspreker heeft gevraagd om het morele kompas te gebruiken bij dit dossier. Het zijn pittige vragen maar het helpt waarschijnlijk wel om eerst eens een goed beeld neer te zetten van wat hier speelt. Leest u ook het voorgaande artikel, van 2 februari 2021, nog eens over de begraafplaats.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten