Toon items op tag: zandengrindwinning

OOSTRUMSCHE HEIDE - Maasgaard heeft een projectvoorstel geschreven waarin onderstaande doelbeschrijving is opgenomen:
“Doel van het project Oostrumsche Heide is het ontwikkelen en versterken van een recreatief natuurgebied. Hierdoor ontstaat een robuust natuurgebied van ruim 60 hectare in eigendom en beheer van één partij. In het gebied wordt een ontgronding gerealiseerd voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling”.

Indien dit projectvoorstel slaagt, zal er een samenwerkingsverband ontstaan tussen een publieke instantie en een plaatselijke commerciële partij. Zo te zien zal er publiek geld gespendeerd worden om de businesscase rond te krijgen.

Opvallend is de stelling dat “een ontgronding gerealiseerd wordt voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling”. Deze stelling is natuurlijk ter discussie te stellen. De ontgronding wordt gerealiseerd om de behoefte aan grondstoffen te dienen en om als stortpunt te gebruiken voor niet bruikbare stoffen aangeduid als specie. Beide stromen zijn commercieel interessant.

Het plangebied is hieronder weergegeven:
Kenmerkend voor het gebied zijn de grote zand/grind winputten. Links in het gebied is de voormalige zandwinput gebruikt om een vakantiepark te creëren. Rechtsboven in het gebied zijn de voormalige putten in gebruik bij Visvereniging ’t Alvertje. De vijfde put is in afwerking en zal ook als visvijver gebruikt gaan worden. In de projectbeschrijving van Maasgaard wordt wederom aangelegd om zand/grind winputten toe te staan. Voor de 5e visvijver is in 2011 een toelichting geschreven als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing Toelichting Projectbesluit (“Visvijver Ericaweg Oirlo” t_NL.IMRO.0984.PRB09029-va01).

In de toelichting van 2011 is klare taal gebruikt.

De initiatiefnemer Maessen Grondverzet bv is voornemens om de visvijver “Het Wanssums Ven” uit te breiden door grondstofwinning. Hiermee wordt ingespeeld op de verdere ontwikkeling van bouwprojecten in de gemeente Venray. Het plangebied grenst aan het huidige concessiegebied. Het project voorziet in de gewenste behoefte aan grondstoffen voor diverse projecten in de omgeving, waaronder de bedrijventerreinen in ontwikkeling Hulst II en Smakterheide III.

Oostrumsche Heide1De zand/grindput die als 5e visvijver voor ’t Alvertje gaat dienen is op eigen kracht door de betreffende aannemer geëxploiteerd. Er is zand/grind tot tegen de Venlo klei op ca 20 meter – maaiveld afgevoerd. Er is specie aangevoerd om de putdiepte weer op ca. 4 – 5 meter te brengen.
Voorafgaande aan de zandwinning is er een gedegen grondonderzoek uitgevoerd waar bodemopbouw en eventuele grond/grondwatervervuilingen in kaart zijn gebracht. De bodemopbouw was commercieel interessant en de zandzuigers zijn er gekomen.

Er moet vanuit gegaan worden dat ook op de ingaande speciestromen een gedegen controlemechanisme van toepassing is geweest om te voorkomen dat er vervuilde materialen zijn gestort.

De huidige ontwikkeling is merkwaardig. Waarom moet er een publiek private samenwerking zijn om de zand/grindwinning in het gebied verder uit te breiden? De ondernemer heeft bewezen zand/grind winputten op eigen kracht te kunnen exploiteren. Waarom moeten er publieke gelden gespendeerd worden?

Is het Maasgaard project het middel of kapstok om buiten het concessiegebied verder te gaan met zand/grindwinning?
In het project van Maasgaard wordt herstel naar een heideachtig gebied in het vooruitzicht gesteld. Is dit niet gewoon een utopie? Het oorspronkelijke heidegebied is al compleet verbouwd in de loop der tijd.

Een groot oppervlak is vervangen door water en met de put van Maasgaard zal dit alleen maar toenemen. De bodem is verzadigd met stoffen die het ontwikkelen van heidegebied nagenoeg kansloos maken. In het gebied van het vakantiepark en de visvijvers is de bezoekdruk door mensen al zeer hoog. Moet het tussenliggende stuk ook nog drukker worden? De nu aanwezige flora en fauna zit echt niet te wachten op meer mensenactiviteit. Die wil gewoon met rust gelaten worden.

In een volgende deel zal onder meer verder ingegaan worden op de cijfertjes. Klopt de businesscase van de ondernemer wel en welke partijen hebben belang om er publiek geld in te stoppen?

Kunt u ons helpen om meer inzicht te krijgen, laat het ons weten.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten