Toon items op tag: bestuurscultuur

NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO - Venray Transparant heeft kunnen constateren dat er toch kritische noten geuit worden over de plannen om de illegale zaken op Natuurbegraafplaats Weverslo te legaliseren. In de publicatie van dinsdag 2 februari 2021 op deze website heeft u kunnen lezen dat het op zijn minst gefronste wenkbrauwen op zou moeten leveren.

De Limburger heeft op 10 april gemeld dat ProVenray en D66 toch moeite hebben met de welwillendheid van ons college van B&W. Klakkeloos legaliseren en dus belonen van fout gedrag is voor deze partijen blijkbaar een brug te ver.

weverslo krantenknipsel
Op 13 april jl. is er door een buurtbewoner ingesproken op het sprekersplein van de gemeente Venray. De tekst is verspreid en ook bij Venray Transparant terecht gekomen. Buiten de beladen geschiedenis voor de buurtbewoners waren de vragen opvallend. Ze waren rondom het thema contractbreuk geformuleerd. En daar wordt natuurlijk de spijker op de kop geslagen. Het verzoek aan de gemeenteraad en het college van B&W was om die vragen te beantwoorden zonder “ja maar” of “nee want”. Gewoon recht door zee met ja of nee.

De vragen leidden uiteindelijk naar de hoofdvraag uit het betoog, namelijk: Hebben we hier met de alom bekende Limburgse bestuurscultuur te maken? Zitten er onder de dienst die dit college van B&W aan Weverlo BV wil leveren nog wederdiensten verstopt?

Venray Transparant heeft de vragen aan dit artikel toegevoegd. Wij moedigen u aan u aan om deze vragen zelf eens met ja of nee te beantwoorden. Oordeelt u zelf en indien u er behoefte aan heeft laat ons weten wat u er van denkt!

Er wordt verwezen naar licence to operate en contractbreuk. Een korte uitleg.

Licence to operate: Term die aangeeft dat een bepaalde activiteit langdurig geaccepteerd wordt door de desbetreffende lokale gemeenschap en eventuele andere belanghebbende partijen. Vaak gaat het om de mate waarin het milieu en de leefomgeving door het project worden beïnvloed.

Contract: Een contract is een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen. Daarin staan afspraken waar beide ondertekenende partijen zich aan moeten houden. Denk hierbij aan een bestemmingsplan op basis van een projectbesluit met planregels.

De vragen zijn rondom het thema “contractbreuk” geformuleerd. Probeert u deze eens met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden zoals de gemiddelde burger dit ook doet.

 • Is een bestemmingsplan (en de daarmee samenhangende planregels) een contract tussen de samenleving en in dit geval Natuurbegraafplaats Weverslo BV (ook wel “licence to operate” genoemd)?
 • Is het gedogen van illegale bebouwing op de begraafplaats zonder ingrijpen van het bevoegd gezag, zijnde de gemeente Venray, een vorm van contractbreuk?
 • Is het gedogen van allerlei cultuurprogramma’s en activiteiten een vorm van contractbreuk?
 • Is het wegkijken door de gemeente bij de strijdige zaken op de begraafplaats een vorm van contractbreuk met het gemeentelijke handhavingsbeleid dat we met z’n allen hebben afgesproken?
 • Is het gedogen door de gemeente van de strijdige zaken op de begraafplaats een vorm van contractbreuk met onze ambtenaren, onze mensen met de poten in de modder, die toezicht moeten houden op basis van handhavingsbeleid?
 • Er zijn mensen begraven die gekozen hebben voor een natuurbegraafplaats zonder fratsen vanuit ideologische overwegingen, bijvoorbeeld zo min mogelijk natuurdruk of CO2 voetafdruk rondom de begrafenis. Is het gedogen van zaken strijdig met de planregels zoals bebouwing, cultuurprogramma’s een contractbreuk met de mensen die er begraven zijn?
 • Is het 100% verhogen van de grafdichtheid een contractbreuk met de mensen die daar eeuwige rust hebben gevonden? Deze mensen hebben mede op basis van het karakter van de begraafplaats en dus planinrichting met planregels een graf gekocht. Is met deze mensen besproken dat de grafdichtheid omhoog gaat in de toekomst of worden hier afspraken geweld aangedaan?
 • Is de lustrumviering op de begraafplaats in 2019, met in het cultuurprogramma onder meer een beeldenexpositie, strijdig met de planregels en dus contractbreuk?
 • De begraafplaats zou een aanvulling zijn op de reeds voorhanden zijnde voorzieningen in Venray. Is de bovengenoemde beeldenexpositie langs een wandelpad over de begraafplaats en het aanpalende perceel van wethouder Loonen niet meer iets voor ons Odapark? Plegen we hier moreel contractbreuk met het Odapark?
 • Is het gedogen van bebouwingen, en activiteiten binnen een cultuurprogramma op de begraafplaats strijdig met de planregels een symptoom van de bestuurscultuur die binnen Limburg en dus ook de gemeente Venray heerst?
 • Is de welwillendheid van het College om een ondernemer te belonen voor fout gedrag een symptoom van de discutabele bestuurscultuur binnen Limburg en dus ook de gemeente Venray?
 • Is er, gezien het gedrag van de BV, grote kans op herhaling van contractbreuk, of in strafrechttermen, recidive na een nieuw projectbesluit (doorgaan met eigenbelangen strijdig met het nieuwe bestemmingsplan)?

De inspreker heeft gevraagd om het morele kompas te gebruiken bij dit dossier. Het zijn pittige vragen maar het helpt waarschijnlijk wel om eerst eens een goed beeld neer te zetten van wat hier speelt. Leest u ook het voorgaande artikel, van 2 februari 2021, nog eens over de begraafplaats.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
zaterdag 11 juni 2022 11:56

Catch and Kill

De provincie heeft tijdelijk een meldpunt over vermeende onregelmatigheden op het gebied van bestuurscultuur en integriteit geopend. Daar kunnen mensen zich opnieuw melden die niet tevreden zijn over de afhandeling van hun eerdere melding door de commissie die de bestuurscultuur in Limburg tussen 2011 en 2021 heeft onderzocht. In totaal ging het toen om 286 meldingen afkomstig van 144 personen. Het Limburgs Parlement had op 1 april jl. via een motie erop aangedrongen om ontevreden melders alsnog de gelegenheid te geven te worden gehoord. Daarop heeft gouverneur Roemer besloten tot 31 mei mensen die zich onvoldoende gehoord voelen de mogelijkheid te bieden opnieuw hun melding bij de provincie te doen. Daarbij zullen zoveel mogelijk de bestaande procedures worden toegepast. Het gaat dan om de klachtenregeling en de regeling integriteit. De gouverneur ziet daarbij toe op een goed verloop van het proces. Even terug in de tijd. Op vrijdag 28 januari jl. had gouverneur Emile Roemer, als voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten, het eindrapport van de Commissie Bestuurscultuur in ontvangst genomen. Het rapport had de titel ‘Engelen bestaan niet’. Een hoofdconclusie werd getrokken dat er geen systematisch patroon van omvangrijke integriteitsschendingen in Limburg. En evenmin zijn er zaken aan het licht gekomen die mogelijk tot strafrechtelijke vervolgingen kunnen leiden. Dus 286 meldingen en niets aan de hand? Dit is natuurlijk belachelijk. Hebben we hier een gevalletje ‘Catch and Kill’? Catch and Kill is een term die gebruikt wordt om informatie af te vangen en daarna vakkundig het gebruik ervan te elimineren. Veel meldingen kwamen uit onmacht. Had het bestuur beter uitleg gegeven over hoe de besluitvorming was gegaan, was er wellicht niets aan de hand geweest, zo werd gesteld. Dus dat een wethouder grondzaken van de gemeente Venray onderhands 37 ha grond koopt van het Waterschap tegen een vriendenprijs als privépersoon, kan worden uitgelegd? Welnu, de bestuurder die dit gaat doen moet nog opstaan. Leg het eens uit op een manier zodat de burger en de collega boer die ook interesse had in die grond het nog snapt. Als waterschapsbelastingbetaler en sponsor van dit succesverhaal voor de betreffende wethouder hebben we daar recht op. Het Limburgs Parlement heeft dus op 1 april via een motie aangedrongen om ontevreden melders alsnog de gelegenheid te geven te worden gehoord. Inmiddels schijnt de teller weer op 80 zaken te staan. Mensen maken flink gebruik van meldpunt provincie om integriteitskwesties opnieuw te laten bekijken. Blijkbaar is het uitleggen van besluitvormingsprocessen niet echt goed gelukt. De onmacht is onverminderd aanwezig en gezien de grote hoeveelheid meldingen is er daadwerkelijk wat aan de hand. Inmiddels is ook een nieuw boek van de verslaggevers Joep Dohmen en Paul van der Steen beschikbaar gekomen. In dit boek staan veel schimmige praktijken in Limburg beschreven en onderbouwd. Het is tevens in begrijpelijke taal gepresenteerd. Deze heren nemen wel de moeite om zaken te onderzoeken zoals het moet. Hier kunnen onze bestuurders een voorbeeld aan nemen. Gouverneur Emile Roemer heeft een exemplaar van het boek in ontvangst genomen tijdens een boekpresentatie te Horst. Wellicht helpt dit Roemer om toch maar eens deugdelijk onderzoek te laten doen. Hij wil met de provincie vooruit! Dat kan dus alleen op vaste grond met gesloten dossiers die niet meer kunnen na-pruttelen vanuit een beerput. Venray-Transparant is het ter ore gekomen dat er ook vanuit de gemeente Venray wederom meldingen zijn gedaan. Een tweede poging van ‘Catch and Kill’ zal niet worden geaccepteerd. Roemer heeft toegezegd zich persoonlijk te verdiepen in de meldingen. Belofte maakt schuld en er wordt met interesse uitgekeken naar zijn bevindingen.
Gepubliceerd in Ingezonden stuk