Toon items op tag: klimaatverandering

VENRAY - In deel 1 heeft U kunnen lezen dat klimaatverandering een dramatisch effect zal gaan hebben op de burgers van de wereld dus ook van de gemeente Venray. De aarde stevent af op negatieve veranderingen als gevolg van menselijke activiteiten.

In een ideale wereld is er harmonie tussen de elementen People, Planet en Prosperity.

Een korte WIKI uitleg over deze elementen.

People Planet Profit, (ook wel: de drie P's) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst, markt), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.

Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden, zo is de gedachte. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur.

De drie P's worden door veel ondernemingen geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor de wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg in 2002 werd het woord profit vervangen door prosperity (welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken.

Anno 2021 is het wel duidelijk dat de duurzaamheid ver te zoeken is. De wetenschappers die de afgelopen 60 jaar de noodklok hebben geluid zijn nu ronduit in paniek. Hun wetenschappelijk werk is in die jaren vakkundig gepareerd door de lobby vanuit de ondernemer met als gereedschap de politiek. Profit voor de aandeelhouders en hebzucht bracht zoveel geld dat de Planet en daarmee de People onderschikt werden bevonden.

Inmiddels zijn de superrijken nu ook in paniek en bouwen op afgelegen plekken voorzieningen waar ze het wellicht wat langer kunnen uithouden. Een aantal kijkt buiten de aarde en hebben raketjes gebouwd waarmee ze als vlooien wellicht straks de dans kunnen ontspringen. Dus de profiteurs zijn ook in paniek, en terecht.

Het is heel eenvoudig. Zonder Planet met een voor de mens geschikt habitat zijn er geen People en al zeker geen Prosperity. Een van de ontwikkelingen tijdens deze afbraak zal regressie zijn. Regressie als gevolg van de klimaat verandering is al volop aanwezig. De aanzwellende stromen vluchtelingen uit Afrika en Zuid-Amerika naar het rijkere noorden zijn de symptomen.

Een ander symptoom dat deze regressie volop in gang is is het tempo van uitsterven van insecten, dieren en planten. De achteruitgang van natuur vindt met een ongekende snelheid plaats. Steeds sneller dreigen soorten uit te sterven, met nadelige gevolgen voor mensen wereldwijd. Daarmee tasten we het fundament aan van onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven. Volgens een aantal wetenschappers is het nog niet te laat om de zaak te keren, maar alleen als er wereldwijd actie wordt ondernomen: van lokaal tot mondiaal niveau. Door ingrijpende en blijvende veranderingen kan de natuur wereldwijd nog steeds worden beschermd en hersteld.

Dus ook op lokaal niveau dient actie te worden ondernomen en wel onmiddellijk. Een taak voor de nieuwe gemeenteraad vanaf komende jaar en in aanloop daar naar toe de huidige 7 fracties.

Als opwarmer voor deel 3 kunt u het artikel op https://www.duurzaamnieuws.nl/ipcc-ontwijkt-de-echte-ongemakkelijke-waarheid-we-redden-het-niet/ eens lezen.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten

VENRAY - In deel 1 en 2 heeft u kunnen lezen in wat voor deplorabele staat de habitat van de mens op deze planeet is. Er ligt een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de bestuurders van lokaal tot mondiaal niveau.

Als we niet rap alle energie gaan stoppen in het behoud van een gezonde leefomgeving op deze aarde gaat het niet goed aflopen. Ook op lokaal niveau zoals in Venray kunnen we deze verantwoordelijkheid niet afschuiven.

Er werd lang naar uitgekeken, nu is het er: een nieuw rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Uit het rapport blijkt onder meer dat het klimaat ongekend snel verandert en dat de mens daarvan de oorzaak is. Hieronder een snelkoppeling naar het IPCC rapport.

Een van de plaatjes uit het rapport is hieronder weergegeven. Een radicale vermindering van broeikasgassen kan ons behoeden van verdere temperatuurstijging. Rond 2040 zou de zaak ten goede moeten kantelen.

Plaatje IPCC CO2 temp


Eén van de strategiestukken waarin de gemeente Venray zijn visie op Prosperity (voorspoed en welzijn) fundeert is de ‘Regiovisie Noord Limburg 2040’. De kern is dat Noord Limburg de “gezondste regio” wil zijn.

https://gezondsteregio.nl/wp-content/uploads/Regiovisie-Noord-Limburg-2040.pdf


De gezondheid van onze regio wordt daarbij gedragen door zes pijlers:

 1. Ondernemen en innoveren: Gezond ondernemen
 2. Vitaal en gezond: Gezond zijn en gezond blijven
 3. Toerisme en Leisure: Gezond leven
 4. Landelijk gebied: Gezonde leefomgeving
 5. Mobiliteit en logistiek: Gezond verbinden
 6. Energie en klimaat: Gezond leefklimaat

De regiovisie is een geweldig vergezicht maar heeft grote kans dat het een beschrijving is van Utopia als we niet oppassen. De visie heeft een horizon tot in 2040. Vanaf nu tot dan hebben we een kans om de opwarming en de vervuiling van de aarde te keren. Deze opgave moet als een filter over de ‘Regiovisie Noord Limburg 2040’ gaan functioneren.

Dus bij de regiomissie en regiovisie moet een strategie gehanteerd worden door de gemeenteraad. Deze strategie is dat bij alle ontwikkelingen binnen de gemeente Venray de effecten op opwarming van de aarde en verlies van habitat en biodiversiteit afgewogen worden. Dit houdt in dat vanaf maart komend jaar mensen in de gemeenteraad moeten plaats nemen die dit snappen.

Dat het een serieuze uitdaging wordt is wel duidelijk. Om de strategie in werking te zetten dienen de vragen anders gesteld te worden en de afwegingen vanuit een ander perspectief te gebeuren. Deze vragen zijn belangrijk om door de bla-bla-verhalen van de ontwikkelaars te prikken.

Voorbeelden:

 • Moeten we het oude postkantoor wel afbreken? Afbraak en daarna nieuwbouw geeft een grote CO2-(negatief voor de opwarming van de aarde) en stikstofuitstoot ( negatief voor de biodiversiteit);
 • Moeten we nog wel een 6e zand/grindput op de Oostrumsche Heide willen. Wederom 15 jaar de natuur overhoop en een heel grote CO2- en stikstofuitstoot bij graven, verwerken, afvoeren grondstoffen en aanvoeren specie, en weer afwerken van het gebied;
 • Moeten we het ziekenhuis op de Merseloseweg wel afbreken en ergens anders weer bouwen? Dubbele uitstoot door afbreken en weer bouwen… Daarna weer huizen bouwen op de lege plek is weer CO2 & stikstof. Maak er desnoods appartementen in….
 • Ca. 40% van de woningen wordt bewoond door één persoon. Kunnen de we regels versoepelen zodat het aantrekkelijk wordt om deze woningen effectiever te gebruiken? Scheelt woningnood en woningbouw met de bijkomende uitstoot;
 • Kunnen we soepeler omgaan met herbruikbare tijdelijke woningen? Het neerzetten van een zorgunit bij een woning is inmiddels geaccepteerd. Kunnen we ook voor jongeren iets bedenken dat ze op weg worden geholpen zonder de molensteen van financiering rond de nek;
 • Moeten we nog nieuwe industrieterreinen willen? De CO2 en stikstof voetafdruk door bouw en gebruik is gigantisch;
 • Indien er absolute noodzaak is voor bouwen moeten we dat dan op kwetsbare plekken zoals beekdalen? Kunnen we hiervoor nu ecologisch minder waardevolle gebieden gebruiken die daarbij ecologisch worden ontwikkeld (denk aan bijvoorbeeld Hedsveld driehoek Heide, Veltum, Leunen)?;
 • Moeten we nog wel meewerken aan landbouw en veeteelt concepten waarvan de afstand tot de consument groot is? De logistieke CO2 footprint voor aanvoer van stoffen zoals bijvoorbeeld soja en transport naar consumenten wereldwijd is niet duurzaam;
 • Moeten we wel meewerken aan door de bevolking gesubsidieerde mestverwerkingen of moeten we sturen op het verminderen van de meststromen? Bovendien zorgen grote aantallen koeien voor grote uitstoot van methaan, een schadelijker broeikasgas dan CO2;
 • Moeten we in Venray niet eens biologisch landbouw fors gaan stimuleren en landbouw waarbij het gebruik van grote hoeveelheden water, kunstmest, pesticiden en herbiciden schering en inslag is ontmoedigen;
 • Gaan we de natuur nu serieus beschermen en afbraak stoppen door géén 2e woonwijk in het St Annapark te dulden en industrieterrein Smakterheide nu eindelijk eens compenseren resultaat CO2 binding door aanplant en zorgen dat de groene long St Annapark niet verder wordt aangetast;

Veel vragen en de lijst kan verder uitgebreid worden met de juiste bril op (lees: minder opwarming en minder vervuiling door de juiste beslissingen). Er is veel winst te behalen door beter te benutten van wat we al hebben en de juiste vragen te stellen of we wel iets moeten willen. Hiervoor zal de overheid ook regelgeving moeten aanpassen om het mogelijk te maken. Zijn er dan toch activiteiten of ontwikkelingen noodzakelijk die een CO2 en/of stikstof verhoging betekenen dient in het betreffende plan meteen de compensatie geregeld te worden. CO2 en stikstof zijn afvalproducten waarbij de vervuiler moet betalen.

De gemeenteraad van Venray krijgt een behoorlijke verantwoordelijkheid de komende jaren. Met de juiste mensen zal dit gaan lukken.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
zaterdag 25 september 2021 09:26

Uitbreidingsplan Op de Steeg Venray

VENRAY - De gemeente Venray heeft in september 2021 een woonbehoefte onderzoek geïnitieerd. De  resultaten daarvan worden gebruikt om het woonbeleid te herijken. Naast de klassieke “old skool” vragen zoals over aantal, type, prijsklasse is er een uitgebreide enquête opgesteld. In de waslijst van vragen is er welgeteld één die betrekking heeft op natuur. Vragen betreffende milieu en woonwensen om maximaal rekening te houden met klimaatverandering ontbreken volledig. Jammer, dat is een gemiste kans en een signaal dat de focus op tegengaan van klimaatverandering nog onvoldoende aanwezig is.

Het is inmiddels duidelijk dat de burgers van Venray een halt willen toeroepen aan ongebreidelde aantasting van natuurwaarden. Een verdere aantasting van het Loobeekdal voor industrie moet stoppen. Meer woningbouw in de groene long Annapark moet van de baan. Daarnaast is er de opgave om de echte belanghebbenden van Venray, de bewoners, te dienen. Waar vindt onze jeugd een betaalbare stek, waar gaan onze senioren leven als er meer zorg nodig is? Waar komt dat bomenplan nu eens van de grond? Kunnen we ruimte reserveren voor alternatieve minder schadelijke energieopwekking? Kunnen we al deze opgaven in elkaar laten vloeien in een nieuw uitbreidingsplan?

Dat kan! Uitbreidingsplan ‘Op de Steeg’ maakt meer mogelijk!

Wat moeten we inleveren als we daar een kwalitatieve uitbreiding realiseren voor onze samenleving in Venray? Het plangebied is voornamelijk in gebruik voor grootschalige industriële tuinbouw en landbouw en ecologisch gezien daardoor een relatieve woestijn voor natuurlijke planten en dieren, aangezien het bodemleven ernstig is aangetast. De kosten zullen voornamelijk in het verlies van landbouwgronden liggen. Uitbreiding en compensatie van natuurwaarden kan in het plan als toegevoegde waarde opgenomen worden. Dit kan geen probleem zijn omdat we ook 300 ha landbouwgronden hebben omgezet voor nieuwe natuur tussen Ooijen en Wanssum. De baten kunnen vele doelen dienen binnen de ambitie van de Regiovisie Noord Limburg 2040 om de “de gezondste regio” te worden. Ook het woonbeleid van de gemeente Venray kan hier tot volle bloei komen. Denkt u eens na over wat er allemaal mogelijk is als er een wijk Op de Steeg gebouwd gaat worden. Voor inspiratie zijn er al een aantal elementen benoemd in bovenstaande plaatje.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten
woensdag 03 november 2021 08:17

Vliegbasis de Peel, de Lakmoesproef!

VLIEGBASIS DE PEEL - Na een paar decennia wil Defensie vliegbasis de Peel weer uit zijn slapende toestand halen en er permanent F-35 toestellen stationeren. Naast vliegen met de de F-35 zal het een hele trits aan andere activiteiten ontketenen. Denk aan vrachtvliegtuigen, drones, helikopters etc.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten