vrijdag 12 april 2024

Schijnproces huisvesting kwetsbaren Venray, oproep aan gemeenteraad.

Schijnproces huisvesting kwetsbaren Venray, oproep aan gemeenteraad.

De Spreidingswet die op 1 jan. 2024 van kracht is geworden heeft tot doel de provincies en de gemeenten te stimuleren om voor mei 2025 met plannen te komen ten aanzien van de huisvesting van asielzoekers in het kader van de ontlasting van de overvolle grote AZC's. De provincies moeten erop toezien dat gemeenten in onderling overleg de huisvesting gaan leveren die voor de betreffende provincie is bepaald. Per gemeente is er een soort gemiddelde berekend dat als richtlijn kan fungeren. Overschrijden van dat gemiddelde kan bonussen tot € 2000,- per asielzoeker opleveren. Gemeenten kunnen dus in overleg met andere gemeenten tot kleinere of grotere aantallen komen dan dat gemiddelde.

Na de heftige protesten van de klankbordgroepen van Oostrum, Oirlo en de Brabander n.a.v. de eerder plannen van de gemeente m.b.t. flexwoningen voor asielzoekers, statushouders, vluchtelingen en woonurgenten, beloofde wethouder Martin Leenders beterschap in de vorm van meerdere locaties en een goede omgevingsdialoog teneinde draagvlak, sociale impact en zorgen beter in beeld te krijgen. Beoogd resultaat: het realiseren van duurzame en menswaardige huisvesting van asielzoekers, statushouders, Oekraïense vluchtelingen, woonurgenten en starters. Concreet: een AZC op 1 locatie en tijdelijke woningen voor starters, statushouders en woonurgenten op meerdere locaties.

Participatieplannen en transparantie zouden volgens de wethouder tot concrete resultaten moeten gaan leiden. Helaas is de beloofde participatie en transparantie niet als zodanig ervaren door de wijkraden. Gevolg: het opzeggen van hun vertrouwen in een goede afloop. Hieronder volgt hun brief gericht aan de gemeenteraad, in de hoop dat de raad het tij nog kan keren.

Onderstaand de brief van de dorpsraden.

Stoppen proces overleg

Stoppen proces overleg 2