Toon items op tag: omgevingsvergunningplicht

maandag 29 november 2021 17:52

Illegale kap landschapselement Buitenkamers

LOOBEEKDAL - Het zal u niet ontgaan zijn maar er is weer rumoer in het Loobeekdal. Een aantal burgers hebben aan de bel getrokken over de vernieling van een landschapselement nabij de wijk Buitenkamers in het Loobeekdal. Struiken en bomen, waaronder een grote inlandse eik, zijn omgezaagd.

Ook Venray Transparant heeft berichtjes gekregen over deze kwestie. Kan dat zo maar en moet er niet ingegrepen worden?

Inmiddels heeft D66 artikel 38 vragen gesteld aan het college van B&W van Venray. De verantwoordelijke wethouder Cor Vervoort zal er mee aan de slag moeten. Wat Venray Transparant betreft is het duidelijk. De grond waarop de vernieling heeft plaatsgevonden heeft de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ en de dubbelbestemming en ‘Waarde-ontwikkelingszone groen’.

Knipsel bestemmingsplan

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan met marker waar de vernieling heeft plaatsgevonden.

De bestemming ‘Agrarisch met waarden’ kan van toepassing zijn in combinatie met/of de dubbelbestemmingen ‘Waarde-beekdal’ en ‘Waarde-ontwikkelingszone groen’.

In deze gevallen zijn de gronden tevens bestemd voor behoud, ontwikkeling en versterking van:

- de aanwezige landschappelijke waarden, in het bijzonder van het esdorpenlandschap en de beekdalen;
- bestaande natuurwaarden al dan niet in combinatie met agrarisch gebruik;

dan wel voor de bescherming van de natuurwaarden die verbonden zijn aan een vochtig milieu, landschapswaarden alsmede behoud van kwelgebieden welke een belangrijk onderdeel vormen van het hydrologisch systeem en voor de bescherming en de ontwikkeling van de potentiële natuur- en landschapswaarden in het gebied.

Ook in deze laatste gevallen geldt een omgevingsvergunningplicht voor het verwijderen van bomen en struiken dan wel voor het aanleggen van leidingen.

Bij het illegaal kappen van bomen/houtopstanden kan door de gemeente op verschillende manieren handhavend worden opgetreden. Er kan bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk tegen worden opgetreden, maar ook strafrechtelijk. Strafrechtelijke vervolging is mogelijk op grond van de Wet economische delicten (Wed), waarin wordt gesteld dat het handelen in strijd met de gemeentelijke regels (de APV) een overtreding is. Hiervoor moet wel aangifte bij de politie zijn gedaan.

De straffen die staan op het overtreden van de gemeentelijke regels met betrekking tot houtkap zijn niet mis. In geval van een overtreding loop je het risico op ten hoogste zes maanden hechtenis, een taakstraf of een geldboete van ten hoogste 20.250 euro. Daarnaast betekent het woordje ‘of’ in deze context ‘en/of’. Los van de strafrechtelijke vervolging staat in de gemeentelijke APV vaak een herbeplantingsplicht opgenomen voor het geval er illegaal is gekapt. De waarde en omvang van de te herbeplante bomen wordt bepaald aan de hand van hetgeen door de illegale houtkap teniet is gedaan. Dit moet worden betaald door degene die de overtreding heeft begaan.

Dus we gaan nu eens kijken uit welk hout onze wethouder is gesneden. Onze indruk nu is dat hij van duurzaam Loobeek-eikenhout is gemaakt. Hij zal alle opties in het vuur willen houden. Om ook de optie strafrechtelijke vervolging open te houden is even aangifte doen bij de politie op z’n plaats. We hebben te maken met een heet ter daad geval waarbij de daders exact geïdentificeerd moeten worden om strafrechtelijk niet vast te lopen.

Gepubliceerd in Nieuwsfeiten